Leviticus 20

Lebulebu Karadia

Iehova ese Mose e hereva henia, eto, Israel taudia ma ba hamaorodia, baoto: Israel tauna ta eiava noho-hedoa tauna taese natuna na ḡole-oho boubouna ai baine halaoa, dirava koikoina Molek ena, ia na momokani baine mase: hanua taudia ese nadi amo bae hodoa mase. Lau danu vairagu baina ha-aukaia una tau enai, bona ena beseamo baina negea daure; badina be natuna na Molek e henia, unu amo ia ese lauegu gabu helaḡana vada e hamiroa, bona lau ladagu helaḡana vada e hahemaraia. A hanua taudia ese hari natuna Molek e henia tauna bema bogaia hisi, basiema hodoa mase, lau ese vairagu baina ha-aukaia una tau enai bona ena iduhu taudia iboudiai ediai; edia bese amo baina negea daure, ia bona ia ida Molek vairani, eha lebulebu taudia iboudiai danu.

Rohe taudia bona mea taudia baine lao henidia bona idia ida baine kara havara tauna danu, lau ese vairagu baina ha-aukaia ienai, bona ena bese amo baina negea daure. Taunabunai, sibomui ba hahelaḡa, bena ba helaḡa noho; badina be lau na Iehova emui Dirava. Egu taravatu ba badinadia, karadia ba kara: lau binai Iehova, ihahelaḡamui Diravana.

Tamana eiava sinana e uduguiraiamu tauna na bae alaia mase; tamana eiava sinana e uduguiraia dainai, rarana be sibona latanai.

10 Tau ta na dekena tauna adavana ida bae heuda hanai, tau bona hahine raruosi na bae aladia mase. 11 Tau ta na tamana adavana ida bae heuda hanai, tamana baine hahemaraia, raruosi na bae aladia mase. Raradia na sibodia latadiai. 12 Tau ta na rava maraḡi hahinena ida bae heuda hanai, raruosi na bae aladia mase. Idia na kara dika-hereana vada e karaia; raradiana sibodia latadiai. 13 Tau ta na ma tau ta ida bae eno bou, una na kara mirona: raruosi na bae aladia mase; raradia na sibodia latadiai. 14 Tau ta ese adavana baine eno henia bona ma sinana danu, una na kara dika-hereana:tatoiosi na lahi ai bae hamasedia, una kara dikana bogaragimui ai baine doko helaoreana. 15 Tau ta na mauri ḡauna idauna ta ida bae eno bou, ia bae alaia mase bona hari mauri ḡauna danu bae alaia mase. 16 Eiava hahine ta na mauri ḡauna idauna ta ida bae eno bou, ia bona hari mauri ḡauna bavaladia mase; vada bae mase, raradia na sibodia latadiai.

17 Tau ta ese taihuna ta, tamana natuna eiava sinana natuna, baine abia, ia ida bae eno bou, una na hemarai karana; edia bese bogaragidia amo bae luludia lasi. Ia ese taihuna vada e hahemaraia; ena kara dika madunana baine huaia. 18 Tau ta na hahine ta ida bae eno bou, rara e karaia negana ai, ia ese hahine rarana vada e hahemaraia, bona hahine ese sibona rarana vada e hahemaraia; raruosi na edia bese amo bae negedia daure. 19 Sinamu lahaina eiava lalamu ida basio eno bou, badina be idia na varavaramu; emui kara dika madunana ba huaia. 20 Tau ta na tamana lahaina adavana ida bae eno bou, una na tamana lahaina ihahemaraina karana; edia kara dika madunana bae huaia: bae noho gabani ela bona mase. 21 Tau ta na ihana ida bae eno bou, una na kara mirona; ia ese tadikakana vada e hahemaraia. Idia na bae noho gabani.

22 Benaini: egu taravatu bona egu haheḡani ba badinadia, bona karadia ba kara; bena baina henimui ba noholaia tanona ese basine lorimui lasi. 23 Vairamui ai baina luludia Iasi besedia edia kara basio tohotohodia; badina be idia ese ini kara bodagadia idoidiai vada e kara, una dainai lau ese na inai henidiamu. 24 A lau ese vada na gwau henimui hamata, nato, Edia tano bavabia emui; baina henimui emui tano korikori, rata bona bada ranuna e arumu tanona bunai. Lau binai Iehova emui Dirava; bese idau-idau bogaragidia amo vada na abimui hidi. 25 Taunabunai, mauriḡaudia ḡoevaḡoevadia bona mirodia ba hididia, tano ai e loamu ḡaudia bona atai ai e rohomu manudia danu. Lau ese vada na gwauraidia miro ḡaudia, tano ai e loamu ḡaudia eiava atai ai e rohomu manudia eiava e raumu ḡaudia, na mirodia ai basio miro. 26 Umui na ba helaḡa lauegu ai; badina be lau Iehova name helaḡa, bona bese idau-idau bogaragimui amo vadana hidimui, egu bese ai baola helaoreana.

27 Rohe bona mea tauna eiava hahinena na bae aladia, nadi amo bae hododia mase. Raradia na sibodia latadiai.

Copyright information for `MEU