Leviticus 22

Hahelaḡa Taudia Taravatudia

Iehova ese Mose e hereva henia, eto, Aaron mai natuna ida taravadia bavatu, idia na Israel taudia edia boubou ḡaudia helaḡadia, lau dekegu ai e mailaidiamu ḡaudia, na bae matauraidia, lau ladagu helaḡana basie hahemaraia: lau binai Iehova. Ba hamaorodia, baoto: Emui uru iboudiai lalodiai emui iduhu tauna ta ese Israel taudia edia boubou ḡaudia, e hahelaḡadiamu Iehova ena, baine raka henidia kahi mai mirona ida, una tau be lau vairagu ai bae negea daure. Lau binai Iehova.

Aaron ena iduhu tauna ta lepra eiava enobou gorerena baine davaria, ia ese aniani helaḡadia basine ani ela bona tauna baine ḡoeva. Bona ta ese mase dainai vada e miro ḡauna ta baine daua toho, eiava vesina e arumu tauna ta baine daua toho, eiava tano ai e raumu ḡauna mirona ta baine daua toho, eiava edena miro edena miro amo vada e hahemiro tauna baine daua toho, una miro baine daua toho tauna na baine taubu ela bona dina baine diho; bona aniani helaḡana basine ania ela bona ranu ai baine digu. A dina baine diho, bena baine ḡoeva; una murinai ia ese aniani helaḡana baine ania, badina be ena heubu ḡauna bunai. E mase kava ḡauna eiava uda boromadia ese e hamasea ḡauna na basine ania, baine miro na garina: lau binai Iehova. Taunabunai, egu haheḡani bae badinadia; bae tata utu negana ai bae kara dika bona edia kara dika ai bae mase na garina. Lau Iehova ese vada na hahelaḡadia.

10 Idau iduhu tauna ta ese aniani helaḡana basine ania; hahelaḡa tauna ena vadivadi ese basine ania; hesiai tauna mai davana ese basine ania. 11 A hahelaḡa tauna ese moni amo e hoia tauna ese baine ania; bona hahelaḡa tauna ena ruma ai hesiai ai e vara tauna ese danu baine ania. 12 Hahelaḡa tauna natuna hahinena ese idau iduhu tauna ta baine adavaia, ia ese aniani helaḡana, e duduia isi boubouna hidiona, na basine ania. 13 A hahelaḡa tauna natuna hahinena bema vabu, eiava bema diho, asi natuna, bena tamana ena ruma bema lou henia, unuseni ai bema noho, kekenina negana heḡereḡerena, ia be tamana ana aniani baine ania. A idau iduhu tauna ta basine ania diba. 14 Tau ta ese aniani helaḡana baine ania kava, asi dibana vada e helaḡa dainai, ia ese davana na hahelaḡa tauna baine henia mai ato-kauna ida; ato-kauna na e ania ḡauna bema karoa, karoa ima, benakaroa ta heḡereḡerena ma baine atoa kau. 15 Israel taudia edia boubou ḡaudia helaḡadia Iehova e heniamu na hahelaḡa taudia ese basie ani kava ani kava; 16 aniani helaḡadia bae ani kava na e mailaidia taudia bae hakereredia; badina be lau Iehova ese vada na hahelaḡadia.

Boubou Ḡaudia Taravatudia

17 Iehova ese Mose ma e hereva henia, eto, 18 Aaron mai natuna ida bona Israel taudia iboudiai ba hamaorodia, baoto: Israel tauna ta eiava Israel taudia bogaragidiai e noho hedoamu tauna ta ese boubou ḡauna baine mailaia, gwau-hamata dainai eiava lalo-namo dainai, Iehova ena ḡole-oho ḡauna ai baine halaoa; 19 Iehova ese baine abia dae helaoreana, ihenina tauna ese boromakau maruanena eiava mamoe maruanena eiava nani maruanena asi bebeka-bebekana ta baine mailaia. 20 A mai bebeka-bebekana ḡauna basine mailaia, badina be Iehova ese basine abia dae. 21 Herohemaino boubouna baine mailaia tauna danu, gwau-hamata dainai eiava lalo-namodainai baine mailaia, Iehova ese baine abia dae helaoreana ihenina tauna ese boromakau eiava mamoe asi bebeka-bebekana ta baine mailaia. 22 Matakepulu ḡauna eiava ae-hedairike ḡauna eiava mai berona eiava mai totona eiava mai kuhikuhina eiava mai taohana ḡauna na basio mailaia, Iehova ena ihaboulaina patana latanai basio haḡolea oho. 23 Boromakau maruanena eiava mamoe natuna na imana ta eiava aena ta baine kwadogi eiava baine lata, vada ba henia diba, lalo-namo boubouna, to basio mailaia gwau-hamatadavana. 24 Ḡau ta abona nadinadina na e toto eiava e pata eiava e hedare eiava e heiva na basio mailaia Iehova ena, emui boubou ḡauna ai basio halaoa, emui tano idoinai. 25 Idau bese tauna ena amo unuhetomana ta bavabia, emui boubou ḡauna ai ba halaoa, Iehova ese basine abia dae, badina be idia na mimiro bona mai bebeka-bebekadia.

26 Iehova ese Mose ma e hamaoroa, eto, 27 Boromakau eiava mamoe eiava nani baine vara negana ai, ia na dina hitu sinana dekenai baine noho; dina ihataurahanina ai bona dina ihataurahanina murinai ia na heḡereḡere ḡole-oho boubouna ai ba halaoa, Iehova ena. 28 A sinana, boromakau hahinena eiava mamoe hahinena, na natuna ida dina tamona ai basio aladia hebou. 29 Emui hahenamo bouboudia Iehova ba henia negadia ai na ba hahelaḡadia namonamo, bena Iehova ese baine abidia dae. 30 Boubou hidiona na bavalaia dinana ai bavania; bahu na basine mia rani. Lau binai Iehova .

31 Benaini, egu haheḡani ba badinadia, karadia ba kara: lau binai Iehova. 32 Lau ladagu helaḡana basio hahemaraia; Israel taudia ese lau ladagu bae hahelaḡaia: lau binai Iehova, umui ihahelaḡamui Diravana. 33 Lau ese Aigupto tanona amo na hakaumui lasi, emui Dirava ai bainala helaoreana. Lau binai Iehova.

Copyright information for `MEU