Leviticus 23

Aria Taravatudia

Iehova ese Mose e hereva henia, eto, Israel taudia ba hamaorodia, baoto Iehova ena aria bini; ini aria negadia ai emui hebou helaḡadia ba kara. Dina tauratoi ai ba ḡaukara, a dina ihahituna na dina helaḡana, laḡa-ani dinana, hebou helaḡana dinana. Una dina ai basio ḡaukara; ia naIehova ena Dina Helaḡa, emui noho gabudia iboudiai.

Iehova ena aria bini; emui hebou helaḡadia edia nega korikori ai do ba kara. Hua gini-gunana dinana ihagwauta-hanina hanuaboina na Iehova ena lagau-hanai. Hua dinana ihagwauta-imana na asie hatubua flaoana ariana, Iehova ena; dina hitu lalodiai asie hatubua flaoana mo bavania. Aria dinana gini-gunana ai emui hebou helaḡana ba karaia, bona ḡaukara badana ta basio karaia. Dina hituosi lalodiai emui ḡole-oho bouboudia Iehova ba henia; bena dina ihahituna ai emui hebou helaḡana ma ba karaia lou. Una dina ai danu ḡaukara badana ta basio karaia.

Iehova ese Mose ma e hereva henia, eto, 10 Israel taudia ba hamaorodia, baoto: Baina henimui tanona ai ba kau murinai, emui uma anidia ba utu negadia ai na emui iḡui roboana na hahelaḡa tauna dekena ba laohaia; 11 bena ia ese iḡui baine abia, Iehova vairanai baine davea, Iehova ese baine hanamomui helaoreana. Dina Helaḡa murina dinana ai hahelaḡa tauna ese iḡui baine davea; 12 bena una iḡui idavena dinana ai mamoe natuna maruanena asi bebeka-bebekana, laḡani tamona ḡauna, bavabia, ḡole-oho boubouna ḡauna ai ba halaoa, Iehova ena. 13 Flaoa boubouna danu ia ida ba heni: flaoa namo-hereana efa
“Efa” be Heberu taudia edia hahetoho ḡauna ta; anina be 18 litres sisivana.
ta ba karoa, karoa gwauta, bena karoa rua bavabi, emui boubou ḡauna. Dehoro ida ba bulo, bena lahi ai ba haḡolea oho, bonana namo ḡauna ai bainela, Iehova ena. Inuinu boubouna danu idia ida ba heni, vine ranuna kehere ta.
14 Flaoa basio ania; uit danu, e hakaukaua ḡauna eiava matamatana, basio ania; ela bona emui boubou ḡauna na emui Dirava dekenai ba laohaia dinana ai bavania. Ina taravatu baine mia hanaihanai emui uru iboudiai bona emui noho gabudia iboudiai lalodiai.

15 Una dina amo, hari Dina Helaḡa murina dinana, emui iḡui roboadia ba heni davedave bouboudia ai baela dinana, pura hitu ba duahidia. 16 Dina imahui ba duahidia, ela bona Dina Helaḡa ihahituna murina dinana; una dina ai flaoa matamatana boubouna Iehova ba henia. 17 Emui ruma amo flaoa namo-hereana efa ta ba karoa, karoa ima, bena karoa ta bavabia, ihatubuna muramurana ida ba buloa; bena ba gabua, igabu rua ba kara, davedave boubouna ḡaudia, emui flaoa matamatana amo. 18 Bona flaoa igabudia ida mamoe natudia asi bebeka-bebekadia hitu, laḡani tamona ḡaudia, bona boromakau natuna maruanena ta, bona mamoe mamaruanedia rua, ḡole-oho boubouna ai baela, Iehova ena, flaoa boubouna bona inuinu bouboudia ida; idoinai bonana namo boubouna ai bainela lahi ai, Iehova ena. 19 Kara rea boubouna danu ba henia, nani maruanena ta, bona herohemaino boubouna, mamoe natuna mamaruanedia rua, laḡani tamona ḡaudia. 20 Hahelaḡa tauna ese baine davedia, flaoa matamatana bouboudia ida, idoinai, hari mamoe natuna ruaosi ida, davedave boubouna ai bainela, Iehova ena. Idia na Iehova ena ḡau helaḡadia, hahelaḡa tauna ana. 21 Una dina tamona ai danu taunimanima ba boiridia hebou, emui hebou helaḡana ba karaia; una dina ai ḡaukara badana ta basio karaia. Ina taravatu baine mia hanaihanai, emui uru iboudiai bona emui noho gabudia iboudiai lalodiai.

22 Emui uit eiava emui bali
“Bali” be flaoa ikaralaina reina ta, uit bamona.
ba utua negana ai, basio utua ela bona emu inoḡo hetoana korikori ai, bona tano ai bae moru anidia basio gogo: bae mia, oroḡami tauna eiava noho-hedoa tauna ana. Lau binai Iehova, emui Dirava.

23 Iehova ese Mose ma e hereva henia, eto, 24 Israel taudia ba hamaorodia, baoto: Hua ihahituna dinana gini-gunana na laḡa-ani dinanahelaḡana ta emui, helalo-tao dinana mai kibi ihiriridia, bona hebou helaḡana dinana. 25 Una dina ai ḡaukara badana ta basio karaia; a ḡole-ohoboubouna Iehova ba henia.

26 Iehova ese Mose e hamaoroa, eto, 27 Hua ihahituna dinana ihagwautana na herohemaino dinana: una dina ai emui hebou helaḡana ba karaia, bona ba helalo kerehai, bona ḡole-oho boubouna Iehova ba henia. 28 Una dina ai ḡaukara ta basio karaia, lasi vaitani; badina be ia na herohemaino dinana. Iehova emui Dirava ida ba herohemaino una dina ai. 29 A tau ta una dina ai basine helalo, ia na ena bese amo bae negea daure. 30 Bona tau ta una dina ai baine ḡaukara, lau ese baina hamasea, ena bese taudia bogaragidia amo. 31 Ḡaukara ta basio karaia, lasi ona lasi vaitani: ina taravatu baine mia hanaihanai, emui uru iboudiai bona emui noho gabudia iboudiai lalodiai. 32 Ina na dina helaḡa badana, emui laḡa-ani dinana badana, bona emui helalo dinana badana: hua dinana ihataurahani-tana ai dina baine diho elabona dina ihagwautana ai dina baine diho ina dina helaḡana ba badinaia.

33 Iehova ese Mose ma e hereva henia, eto, 34 Israel taudia ba hamaorodia, baoto: Ina hua ihahituna dinana ihagwauta-imana na kalaga ariana ba matamaia dina hitu lalodiai ba karaia, Iehova ena. 35 Aria dinana gini-gunana ai, hebou helaḡana ba karaia; hau dina ai ḡaukara badana ta basio karaia. 36 Dina ta ta ai, ela bona dina hituosi bae ore, ḡole-oho bouboudia Iehova ba henia. Bena dina ihataurahanina ai emui hebou helaḡana ba karaia, bona ḡole-oho boubouna Iehova ba henia. Ia na hebou helaḡana badana; ḡaukara badana ta basio karaia una dina ai.

37 Iehova ena aria bunu; ba badinadia, dina helaḡadia bona hebou helaḡadia dinadia. Emui boubou ḡaudia na lahi ai ba gabudia: ḡole-oho bouboudia bona flaoa bouboudia, boromakau bona mamoe, inuinu bouboudia danu, ta ta ena dina ena dina ai. 38 Ini be idau; a Iehova ena dina helaḡa, pura ta ta ai, bona emui herahia ḡaudia, bona emui gwau-hamata bouboudiaiboudiai, bona emui lalo-namo bouboudia iboudiai, Iehova o heniamu, bema idau.

39 Benaini, hua ihahituna dinana ihagwauta-imana, uma anidia iboudiaiba haboudia murinai, Iehova ena aria ba karaia dina hitu lalodiai. Aria dinana gini-gunana na laḡa-ani helaḡa dinana, bona aria dinana ihataurahanina na laḡa-ani helaḡa dinana. 40 Dina gini-gunana ai au namodia huahuadia bavabi, bona reta, bona au rigidia mai raudia ida, bona arabimi
“Arabimi” be au ta, sinavai isena ai e varamu.
sinavai isena amo; bena Iehova vairanai ba moale hebou, dina hituosi lalodiai.
41 Laḡani ta ta lalodiai ina aria dinadia hituosi do ba badinadia: egu haheḡani bunai, uru uru idoidiai ela bona hanaihanai. Hua ihahituna ai una aria ba karaia. 42 Unu dina hituosi lalodiai umui na kalaga ai ba noho; Israel taudia iboudiai kalaga bae noholai; 43 unu amo uru gabedia bae diba lau ese Israel taudia na kalaga ai na hanohodia, Aigupto tanona amo na hakaudia lasi negana ai. Lau binai Iehova, emui Dirava.

44 Bena Mose ese Israel taudia e haboudia, Iehova ena aria herevadia e hadibalaidia.

Copyright information for `MEU