Leviticus 27

Ḡau helaḡadia davadia

Iehova ese Mose ma e hereva henia, eto, Israel taudia ba hamaorodia, baoto: Taunimanima ta baine helaḡa, gwau-hamata ta dainai, oiese ibodohilaina ḡauna ba gwauraia, Iehova ena. Bema tau, laḡani ruahui ela bona laḡani tauratoi-ahui, ibodohilaina nasilver sekeledia imahui, gabuhelaḡana ena sekele
“Sekele” bona “gera” na Heberu taudia edia hahetoho ḡaudia, metau hahetohodia. Uru gunadia, asi edia moni korikori, nasilver e hahetohoa, ena metau na sekele hida; unu amo e hoihoi. Sekele ta be 16 grams sisivana.
heḡereḡeredia.
Bema hahine, ibodohilaina na sekele toi-ahui. Taunimanima laḡanidia ima ela bona ruahui ibodohilaidia bini: bema maruane, sekele ruahui; bema hahine, sekele gwauta. Hua ta amo ela bona laḡani ima ibodohilaidia bini: bema maruane,silver sekeledia ima; bema hahine, sekele toi. Laḡani tauratoi-ahui vada e hanai taudia ibodohilaidia bini: bema tau, sekele gwauta-ima; bema hahine, sekele gwauta. Aogoḡami dainai gwau-hamata tauna na ibodohilaidia bini basine heni diba,ia na hahelaḡa tauna vairanai baine hedinarai, bena hahelaḡa tauna ese ibodohilaina davana baine gwauraia, gwau-hamata tauna baine heni diba heḡereḡerena.

Ḡau helaḡana bema mauri ḡauna ta, taunimanima vaia Iehova ena ihaboulaina ai e halaomu ḡaudia ta, una ḡau danu baine helaḡa, tau ta ese Iehova vada e henia dainai. 10 Basine boloa: namona na dikana basine bololaia, bona dikana na namona basine bololaia. Bema boloa, mauri ḡaudia ruaosi na bae helaḡa. 11 A bema mauri ḡauna mirona ta, Iehova ena ihaboulaina ai asie halaoamu ḡauna, gwau-hamata tauna ese una ḡau baine laohaiaha helaḡa tauna vairanai. 12 Bena hahelaḡa tauna ese ibodohilaina davana baine gwauraia, ena namo eiava ena dika heḡereḡerena; oi hahelaḡa taumu ba gwauraia heḡereḡerena, dava korikorina bunai. 13 Hari tau baine ura baine bodohilaia, ia ese dava bunai baine heni, mai atokauna ida. Atokauna na dava idoinai baine karoaia, karoa ima, bena karoa ta heḡereḡerena ma baine atoa kau.

14 Tau ta ese ena ruma bema gwauraia hamata, baine helaḡa Iehova ena, hahelaḡa tauna ese ibodohilaina davana baine gwauraia, ena namo eiava ena dika heḡereḡerena; hahelaḡa tauna ese davana baine gwauraia heḡereḡerena, dava korikorina bunai. 15 Ruma biaguna baine ura ena ruma baine bodohilaia, ia ese dava bunai baine heni mai atokauna ida. Atokauna na dava idoinai baine karoaia, karoa ima, bena karoa ta heḡereḡerena ma baine atoa kau. Bena ruma na iena.

16 Tau ta ese ena tano kahana, senena edia amo e abia tanona, bema hahelaḡaia Iehova ena, oi ese ibodohilaina davana ba haeroa, uhe una tano lalonai vada e hadomu heḡereḡerena. Bali
“Bali”; na aniani reina ta, flaoa e karalaia. “Homere” na Heberu taudia edia hahetoho ḡauna ta. Homere ta anina be 370 litres sisivana.
homerena ta nasilver sekeledia imahui ida ba haheḡereḡerea.
17 Iubile laḡanina ai ena tano bema hahelaḡaia, ibodohilaina na dava idoinai, oi ese ba gwauraia heḡereḡerena, baine heni. 18 A Iubile laḡanina murinai bema hahelaḡaia, hahelaḡa tauna ese baine haeroa, laḡani hida do mimia ela bona Iubile ta baine kau, bena unu laḡani hidaosi ihaheḡereḡeredia ai davana baine hamaraḡia. 19 Tano biaguna baine ura ena tano baine bodohilaia, ia ese dava baine heni mai atokauna ida. Atokauna na dava idoinai baine karoaia, karoa ima, bena karoa ta heḡereḡerena ma baine atoa kau. Bena tano na iena. 20 A ibodohilaina basine ura, eiava tau ta ese baine hoia, ia na basine abia lou diba. 21 A Iubile baine kau ai, una tano na baine helaḡa Iehova ena, badina be ia na gwau-hamata ḡauna: hahelaḡa tauna ese baine abia, iena.

22 Tau ta ese ena tano ta, dia senena edia amo e abia to moni amo e hoia ḡauna, bema hahelaḡaia Iehova ena, 23 hahelaḡa tauna ese ibodohilaina davana laḡani hidaosi lalodiai ela bona Iubile laḡanina baine gwauraia; bena una dina ai hari tau ese dava baine heni, Iehova ena helaḡa ḡauna. 24 A Iubile laḡanina ai una tano biaguna korikori, senena amo e abia tauna, ese baine abia lou. 25 Dava iboudiai be gabu helaḡana ena sekele ai ba gwauraia: una sekele lalonai gera be ruahui.

26 Mauri ḡaudia natudia roboadia be Iehova ena; taunabunai tau ta ese roboa maruanena ta basine hahelaḡaia diba: boromakau natuna roboana eiava mamoe natuna roboana na Iehova ena. 27 A mauri ḡauna mirona natuna roboana na biaguna ese moni amo baine bodohilaia, dava baine heni, oi ese ba gwauraia heḡereḡerena, bona atokauna danu baine heni. Atokauna na dava idoinai baine karoaia, karoa ima, bena karoa ta heḡereḡerena ma baine atoa kau. A basinema bodohilaia, vada ba hoia, moni davana, dava na o gwauraia heḡereḡerena.

28 Tau ta ese taunimanima ta eiava mauri ḡauna ta eiava tano ta Iehova baine henia vaitani, una na basine hoia diba bona basine bodohilaia diba: unuhetomadia na vada e helaḡa vaitani, Iehova ena. 29 Bema taunimanima ta unu bae henia vaitani toma, idia na basie bodohilaia diba: vada bae alaia mase.

Ḡau ikaroadia

30 Tano anidia, nadinadi eiava huahua, bae karoadia, karoa gwauta, bena karoa ta bae hahelaḡaia, Iehova ena. 31 Tau ta baine ura karoa helaḡana baine bodohilaia, ia na davana baine heni mai atokauna ida. Atokauna na dava baine karoa, karoa ima, bena karoa ta heḡereḡerena ma baine atoa kau.

32 Boromakau seridia bona mamoe seridia danu bae karoadia. Ireḡudia tauna ena itotohi henuna amo bae raka hanai; baine duahidia gwauta gwauta amo, bena ihagwautadia na bae helaḡa, Iehova ena. 33 Basine itaia, namona eiava dikana; bona basine boloa: bema boloa, ḡau ruaosi bema helaḡa. Bona basine bodohilaia diba.

34 Haheḡani bini, Iehova ese Mose e henia, Sinai ororona ai, Israel taudia edia.

Copyright information for `MEU