Leviticus 4

Kara rea bouboudia

Iehova ese Mose na e hamaoroa, eto, Israel taudia ba haduadia, baoto: Tau ta baine kara rea, Iehova ena taravatu ta baine tataia utu, ena boubou be iniheto. Bema hahelaḡa tauna, e horoa tauna, baine kara rea, unu amo orea taudia iboudiai na kara-rea taudia ai baine halaodia, ia ese boromakau natuna maruanena ta, asi bebeka-bebekana, na Iehova bainehenia, ena kara-rea boubouna. Ia ese hari boromakau natuna maruanena baine mailaia, hebou kalagana iduarana ai, Iehova vairanai; imana na kwarana ai baine atoa kau, bena baine alaia mase Iehova vairanai. Bena hahelaḡa tauna, e horoa tauna, ese rarana baine abia, hebou kalagana lalonai baine vareailaia. Bena hahelaḡa tauna ese imana kwakikwakina na rara ai baine urua diho, nega hitu Iehova vairanai baine nevaria, gabu helaḡana seseahuna vairanai. Hahelaḡa tauna ese danu muramura mai bonana patana, hebou kalagana lalonai e miamu ḡauna, doana na rara taina amo baine dahudia, Iehova vairanai; bena rara orena na ihaboulaina patana, ḡole-oho boubouna ḡauna, badinai baine bubua nege, hebou kalagana iduarana ai. Bena ia ese kara-rea boubouna boromakauna digarana idoinai baine abia: boga bona bogarau urubina, bona nadinadi ruaosi mai digaradia ida, bona demodo bona ase digarana; 10 herohemaino boubouna boromakauna enai e abiamu heḡereḡerena baine abia. Hahelaḡa tauna ese ihaboulaina patana latanai baine gabua, lahi ese baine ḡolea oho. 11 A boromakau kopina bona hidiona bona kwarana bona imana bona aena bona bogana bona bogarauna bona taḡena, 12 idoinai baine huaia Iasi taruha murimurinai, gabu ḡoevaḡoevana ai, lahi kahudia e negemu gabuna ai, baine gabua, Iahi ese baine ḡolea oho; Iahi kahudia e negemu gabuna ai baine heḡole-oho.

13 Israel oreana idoinai bema kara rea, a edia kerere bema hehuni; Iehova ena taravatu bema tata utu, unu amo bema kerere: 14 edia kerere baine hedinarai negana ai, hebou ese boromakau natuna maruanena ta baine heni, kara-rea boubouna ai bainela. Hebou kalagana vairanai bae mailaia; 15 bena orea ena tau-badadia ese imadia na ia kwarana ai bae ato kau. Iehova vairanai, bena Iehova vairanai bae alaia mase. 16 Bena hahelaḡa tauna, e horoa tauna, ese rarana baine abia, hebou kalagana lalonai baine vareailaia; 17 imana kwakikwakina na rara ai baine urua diho, nega hitu Iehova vairanai baine nevaria, seseahu vairanai, 18 bena pata helaḡana, hebou kalagana ai Iehova vairanai e miamu ḡauna, rara na doa baine dahulai; una murinai rara orena idoinai na ihaboulaina patana badinai baine bubua nege, hebou kalagana iduarana ai. 19 Bena ia ese digarana idoinai baine abia, ihaboulaina patana ai baine gabua, lahi ese baine ḡolea oho. 20 Hari kara-rea boubouna ta boromakauna e karalaia heḡereḡerena ai, ina boromakaudanu unu bae karaia toma; unu amo hahelaḡa tauna ese idia bagudiai herohemaino karana baine karaia, bena edia dika bae hegwau tao. 21 A boromakau na taruha murimurinai baine huaia lasi, hari boromakau ta e gabua heḡereḡerena ai ina danu baine gabua, lahi ese baine ḡolea oho. Hebou ena kara-rea boubouna bunai.

22 Hanua lohiana ta bema kara rea, Iehova, ena Dirava, ena taravatu ta bema tataia utu, unu amo bema kerere: 23 lalona baine parara ia vada e kerere negana ai, ia ese nani maruanena asi bebeka-bebekana ta baine mailaia, ena boubou ḡauna; 24 imana na nani kwarana ai baine atoa kau, bena ḡole-oho bouboudia Iehova vairanai e aladia masemu gabuna ai bainealaia mase: ia be kara-rea boubouna. 25 Bena hahelaḡa tauna ese boubouḡauna rarana baine abia, imana kwakikwakina amo ihaboulaina patana ai doa baine dahulai; bena rara orena na ihaboulaina patana badinai baine bubua nege. 26 Bena digarana idoinai na ihaboulaina patana latanai bae gabua, herohemaino boubouna e karalaiamu heḡereḡerena; Iahi ese baine ḡolea oho. Unu amo hahelaḡa tauna ese ia bagunai herohemaino karana baine karaia; bena ena dika baine hegwau tao.

27 Hanua tauna ta bema kara rea, Iehova ena taravatu ta bema tataia utu, unu amo bema kerere: 28 lalona baine parara vada e kerere negana ai, ia ese nani hahinena asi bebeka-bebekana ta baine mailaia, ena kara-rea boubouna ai bainela. 29 Bena imana na ena kara-rea boubouna ḡauna kwarana ai baine atoa kau; bena ḡole-oho bouboudia e aladia masemu gabuna ai baine alaia mase. 30 Bena hahelaḡa tauna ese rarana baine abia, imana kwakikwakina amo ihaboulaina patana, ḡole-oho boubouna ḡauna, doana baine dahulai; bena rara orena na ihaboulaina patana badinai baine bubua nege. 31 Bena digarana idoinai baine abia, herohemaino bouboudia e karalaidia heḡereḡerena; bena hahelaḡa tauna ese ihaboulaina patana latanai baine gabua, lahi ese baine ḡolea oho, bonana namo ḡauna Iehova ena. Unu amo hahelaḡa tauna ese ia bagunai herohemaino karana baine karaia, bena ena dika baine hegwau tao.

32 A mamoe natuna bema mailaia, ena kara-rea boubouna, ia ese mamoe natuna hahinena asi bebeka-bebekana ta baine mailaia; 33 imana na enakara-rea boubouna kwarana ai baine atoa kau, bena ḡole-oho bouboudia e aladia masemu gabuna ai ena kara-rea boubouna ḡauna baine alaia mase. 34 Bena hahelaḡa tauna ese kara-rea boubouna rarana baine abia, imana kwakikwakina amo ihaboulaina patana ai doa baine dahulai; bena rara orena na ihaboulaina patana badinai baine bubua nege. 35 Bena digarana idoinai baine abia, herohemaino boubouna mamoena digarana e abiamu heḡereḡerena; bena hahelaḡa tauna ese ihaboulaina patana ai baine gabua, ḡole-oho bouboudia ida, Iehova ena. Unu amo hahelaḡa tauna ese ia bagunai baine herohemaino, bena ena dika baine hegwau tao.

Copyright information for `MEU