Luke 11

Lohiabada ena ḡuriḡuri

Ia na gabu ta ai e ḡuriḡuriva, bena ena ḡuriḡuri e hadokoa ai ena hahediba ta ese e noia, eto, Lohiabada e, ḡuriḡuri a hadibamai, Ioane ese ena hahediba e hadibadiava na heto. Bena ia ese e hamaorodia, eto, Ba ḡuriḡuri negadia ai na baoto,

Tamamai e,
Oi ladamu baia hahelaḡaia;
Emu basileia bainema;
Dina ta ta amo amai bame henimai;
Emai dika ba gwau tao; badina be ai ese danu e hadikamaimu taudia
edia dika a gwau taomu;
Bona hedibaḡani ai basio hakaumai vareai.

Noinoi herevadia

Ia ese ma e hereva henidia, eto, Umui ta malokihi bema lao, turana bema ha noia, bema toma “Turagu e, aniani ḡaudia toi ame henigu torehai; badina be turagu ta ena laolao vada ema, to dekegu ai iubulaina ḡauna ta lasi”. A ia na laloma amo bema haere, bema toma “Asio haraivagu; iduara vada na koua, bona lau na natugu ida hehekure; lau na basina tore isimu, basina henimumu”. Na hamaoromuimu, ena be hetura dainai basine tore isi, basine henia, to ena noinoi loulou dainai ia na baine tore isi, bena ena ura ḡaudia iboudiai baine henia.

Lau na hamaoromuimu: ba noinoi, do baine henimui: ba tahu, do ba davari; ba pidipidi, iduara baine hekeho emui. 10 Badina be noinoi taudia iboudiai ese e abimu; itahuna tauna ese e davariamu; iduara na e hekehomu pidipidi tauna ena. 11 Umui daika natuna aniani bema noi negana ai nadi bema henia? Eiava gwarume bema noi negana ai gaigai bema henia? 12 Eiava gatoi bema noi negana ai doadoa bema henia? 13 Benaini, umui na dika taumui, ḡau namodia natumui ihenidia be mai dibamui, a Tamamui guba ai e nohomu na Lauma Helaḡa inoina taudia basine henidia a?

Haida ese Iesu e maumauraia

14 Ia ese mu laumana ta e lulua lasi, bena hari mu tauna vada e hereva. Bena aru taudia na e hoa. 15 A haida eto, Beel-sebul, lauma dikadia biagudia, siahuna ai ia ese lauma dikadia e luludia lasimu. 16 Ma haida ese e dibaḡania, toa ta guba amo baine henidia eto. 17 To ia na eddia lalo-hadai dibana, bena e hereva henidia, eto, Basileia ta bema haheparara, ia na bema dika; bona iduhu ta bema haheparara, ia na bema heḡiḡi rohoroho; 18 bona Satana sibona bema haheparara, ena basileia na ede bema gini toma? 19 Lau na Beel-sebul siahuna ai lauma dikadia na luludia lasimu o tomamu, matona umui natumui be daika siahuna ai e luludia lasimu? Taunabunai, idia ese bae hahemaoro henimui. 20 A, bema lau ese Dirava imana dainai lauma dikadia na luludia lasimu, Dirava ena basileia na emui ai vada eme kau. 21 Goada tauna imana mai karevana ida ena ruma baine gimaia negana ai, ena kohu do baine mia. 22 A nega ta, goada-herea tauna ta bainema, baine tuari henia; bena baine hadarerea, imana ḡaudia, e abidadama heniva ḡaudia, na baine dadihai; bena ena kohu idoidiai baine hari rohoroho. 23 Egu ai se taomu tauna ese e laogu ahumu; bona lau ida asia gogomu tauna ese e ḡiḡi rohorohomu.

Sivarai heḡereḡerena: Lauma dikana ese e rakatania tauna

24 Lauma dikana ta tau ta ena amo e raka lasi; bena gabu kaukaudia e raka hanai, laḡana baine ania eto, to laḡa-ani gabuna ta se davaria. Bena eto, Na rakatania rumana hari ma baina lou henia. 25 E lou lao, e davaria, vada a ḡoevaḡoeva. 26 Bena ia ese lauma dika-hereadia hahitu ma e hakaudia lao, iboudiai e raka vareai, e noho henia. Taunabunai, una tau be matamana ai ena dika na taina maraḡi, a dokona ai ena dika na bada herea.

27 Una hereva e gwauraiava ai, hahine ta hutuma bogaragidia amo e hereva henia, e gwau badabada, eto, Oi e havaralaimu bogana bona e ubulaimu ratadia na nanamo. 28 A Iesu eto, Dirava ena hereva e kamonaimu bona e badinamu taudia hari nanamo heherea.

Toa herevadia

29 Hutuma ia dekena e aru ela, bena ia ese e hereva henidia, eto, Ina na uru dikana, toa e tahuamu, a toa ta ediai basine hedinarai, lona, peroveta tauna, mo vadaeni. 30 Badina be Iona na toa ai ela, Nineve taudia ediai; una heḡereḡerena Taununanima Natuna na toa ai bainela, ina uru ediai. 31 Hahemaoro negana ai, diho kahana pavapavana hahinena na ina uru taudia ida bae gini hebou, baine dunidia dae; badina be ia na tanobada dokona amo Solomon ena aonega herevadia ikamonaidia ema, a iniseni ai ta ese Solomon ehereaiamu. 32 Hahemaoro negana ai danu Nineve taudia na ina uru taudia ida bae gini hebou, bae dunidia dae; badina be Iona ena haroro dainai e helalo kerehai, a iniseni ai ta ese Iona e hereaiamu.

Diari herevadia

33 Tau ta ese lamepa baine haraia negana ai na ruma henuhenunai basine atoa eiava tohe amo basine karuhia ahu, a lamepa patana ai baine laia kau, bena bae raka vareai taudia ese diarina bae itaia. 34 Tau-anina ena lamepa na mata; taunabunai matamu baine namo, taumu anina idoinai baine diari. A matamu baine dika, taumu anina idoinai baine dibura. 35 Taunabunai, nahuamui ba toho, diari lalomu ai e miamu na baine dibura na garina. 36 Badina be taumu idoinai baine diari, dibura sina taina basine mia, ia na baine diari ḡuḡuru, lamepa e hururu-hururumu, oi e hadiarilaimumu, heḡereḡerena.

Iesu ese Farisea taudia bona taravatu taudia e gwau henidia

37 Ia e hereva vaitani, bena Farisea tauna ta ese e vavea, ia ida bae aniani hebou. Bena ena ruma ai e dae kau, aniani gabuna ai e ege diho. 38 A Farisea tauna ese e itaia, bena e hoa, badina be ia na se digu guna. 39 Bena Lohiabada ese e hereva henia, eto, Umui Farisea taumui ese kehere bona nau muridia kahadia mo o huri ḡoevaḡoevamu, to lalomui ai be dadidadi bona kara havara eme honu honu dae. 40 Kava taumui e, murina kahana e karaia tauna ese lalona kahana se karaia a? 41 A ogoḡami taudia ba harihari henidia, bena ḡau iboudiai emui ai bae ḡoeva.

42 Farisea taumui e, madi ihabaimui! Badina be aniani avadia maraḡimaraḡidia iboudiai karoadia o hagwautamu, karoa ta herahia ḡauna ai o halaoamu, to hahemaoro bona Dirava iura-henina o reamu: ini boma badina bona unu danu basioma rea bema namo.

43 Farisea taumui e, madi ihabaimui! Badina be o uramu dubu ai helai ḡaudia hereadia ai ba helai, o uramu danu ariara ai taunimanima ese bae hanamomui. 44 Madi ihabaimui: umui na midava gunadia na heheto, taunimanima na latadiai e loamu, to asi dibadia midava.

45 Taravatu tauna ta ese e haere henia, eto, Hahediba taumu e, oi ene o gwau tomamu be ai danu o gwau henimaimu? 46 Iesu eto, Umui danu, taravatu taumui, madi ihabaimui! Badina be umui ese maduna metaudia taunimanima paḡadia ai o ato kaumu, to imamui kwaki-kwakidia ta unu maduna ai asio dau kaumu. 47 Madi ihabaimui: badina be senemui ese peroveta taudia e aladia mase, a umui ese edia gara o larebamu. 48 Taunabunai, umui ese senemui edia kara o gwaurai hedinaraimu bona o hamomokanimu; badina be idia ese e aladia mase, a umui ese edia gara o larebamu.

49 Una dainai Dirava ena Aonega vada e hereva, eto, Lau ese peroveta taudia bona aposetolo taudia baina siaidia lao: bena haida bae aladia mase, ma haida bae daḡedaḡe henidia. 50 Taunabunai peroveta taudia iboudiai raradia vada e hebubu, tanobada matamana amo, gwauna na ina uru taudia latadiai. 51 Oibe, na hamaoromuimu, Abel rarana ema bona Sakaria rarana, ia na pata helaḡana bona ruma helaḡana padadiai e alaia mase, idoinai gwauna na ina uru taudia latadiai.

52 Taravatu taumui, madi ihabaimui! Badina be aonega kina vada o abia oho; umui na asio raka vareai, bona bae raka vareai eto taudia na umui ese o laodia ahu.

53 Ia na ruma amo e diho, bena itorena taudia bona Farisea taudia ese e gwaua heiri, bona e dibaḡania toho, hereva idauidau momo baine gwaurai e tomava, 54 bena ena hereva ta amo bae idoaia, bae habadelaia.

Copyright information for `MEU