Luke 16

Sivarai heḡereḡerena: Kohu ireḡuna tauna mai koikoina

Ia ese ena hahediba ma e hereva henidia, eto, Taḡa tauna ta be mai ena kohu ireguna tauna; bena haida ese e habadelaia, eto, Emu kohu ia ese e piupiulaimu. Bena ia ese e boiria, eto, Emu kara be dahaka name kamonai? Emu hereḡu karadia herevadia ba hamaorogu, badina be vada ba doko.

Bena hari kohu ireguna tauna lalona e hadaia, eto, Lau na ede baina heto? Biagugu ese dagigu be abia ohomu. Tano iruana na asi goadagu; noi-hegame be name hemarai. A dala ta dibagu, bena dagigu baine abia oho negana ai, idia ese edia ruma ai bae abigu dae. Bena biaguna enai e abi torehai taudia e boiridia, ta e nanadaia, eto, Emu abi-torehai be hida? Ia eto, Dehoro tohe sinahu-ta. Bena e hamaoroa, eto, Emu abitorehai pepana binai avabia, a helai diho, imahui a tore. Ma ta e nanadaia, eto, Emu abi-torehai be hida? Ia eto, Uit puse sinahu-ta. Bena e hamaoroa, eto, Emu abi-torehai pepana binai avabia, taurahani-ahui a tore.

Bena lohiabada ese kohu ireḡuna tauna mai koikoina e hanamoa, badina be ena kara e karaia mai lalo-pararana ida. Badina be tanobada taudia edia lalo-parara ese diari taudia edia lalo-parara e hereaiamu. Na hamaoromuimu, kohu dikadia amo taunimanima lalodia bavani, idia ida ba hetura heheni, bena ba dabu negana ai na basie ore rumadia ai bae abimui dae. 10 Ḡau maraḡina e karaia maoromu tauna ese ḡau badadia baine kara maoro; a ḡau maraḡina e karaia kereremu tauna ese ḡau badadia baine kara kerere. 11 Kohu dikadia basio reḡu namonamo, daika ese kohu namodia baine henimu? 12 Bona taunimanima idaudia edia kohu basio reḡu namonamo, daika ese umui emui kohu baine henimui.

Dirava bona Taḡa

13 Hesiai tauna ta biaguna rarua isiaidia basine lao heni diba. Badina be ta baine inai henia, ta be baine lalokau henia; eiava ta baine badinaia, ta be baine dadaraia. Dirava bona Taḡa isiaidia basio lao heni diba.

14 Farisea taudia ese una hereva e kamonai negana ai e kirikirilaia, badina be idia na moni e laloa bada. 15 Bena ia ese e gwau henidia, eto, Umui na taunimanima vairadiai o heimodai hehenimu, to Dirava be lalomui dibana; badina be taunimanima ese e imodaimu ḡaudia na Dirava ese e dadaraimu. 16 Taravatu bona peroveta taudia edia hereva e miava ema bona Ioane ena nega. Una negana amo Dirava ena basileia e harorolaiamu, bona taunimanima iboudiai e didi vareaimu. 17 Guba bona tanobada bae boio na mai dalana, a taravatu ena toutou ta baine boio na asi dalana. 18 Adavana e hadihoamu bona hahine ta e adavaiamu tauna na heuda-hanai tauna; bona e hadihoa hahinena e adavaiamu tauna danu heuda-hanai tauna.

Sivarai heḡereḡerena: Taga tauna bona noi-hegame tauna

19 Taḡa tauna ta e nohova, dabua kakakakadia bona aukadia e hahedokilaiva, bona dina iboudiai e moaleva bona aniani namodia mo e aniva. 20 Ena ruma iduarana ai noi-hegame tauna ta, ladana Lasaro, e hekureva tauna be toto ese e dudua heḡeḡe. 21 Ena ura be taḡa tauna ana aniani momorudia baine ani. Sisia danu ela, ia totona e demariva.

22 Noi-hegame tauna vada e mase, bena aneru ese e abia, Abraham kemena e laohaia. Taḡa tauna danu vada e mase, bena e ḡuria. 23 Mase gabuna ai hisi e aniva ai, matana e roha dae, daudauna ai Abraham e itaia, Lasaro danu ia kemena ai. 24 Bena e boiboi, eto, Abraham e, tamagu e, a bogagu hisi: mani Lasaro a siaia, imana kwaki-kwakina ranu ai aine urua diho, malagu mo aineme haḡavea; badina be lau na ina lahi hururu-hururuna ai hisi na animu. 25 Abraham eto, Natugu e, a laloa, oi o mauriva dinadia ai ḡau namodia o abiva, bona Lasaro na ḡau dikadia e abiva; harihari ia na tauhalo e abiamu, a oi bena hisi o animu. 26 Ina danu: ita padadai koupa badana ta mia, bena ini amo ta ena basine vasimu, bona ene amo ta ini basine maimu. 27 Bena ia eto, Tamagu e, na noimumu, ia na ba siaia, tamagu ena ruma bainela; 28 badina be tadikakagu na laima. Ia ese baine hadibadia, ina hisi-ani gabuna baema na garina. 29 A Abraham eto, Mose bona peroveta taudia na dekediai, idia hari bae kamonai henidia. 30 Ia eto, Lasi, Abraham, tamagu e, mase amo ta dekedia bema lao hari bema helalo. 31 A Abraham eto, Idia na Mose bona peroveta taudia basiema kamonai henidia, mase amo ta bema tore isi danu basiema kamonai henia.

Copyright information for `MEU