Luke 20

Iesu ese hanua lohiadia ida e hepapahuahu

Dina ta, ia na Dubu Helaḡa lalonai e hahedibava bona sivarai namo e harorolaiava; bena hahelaḡa taudia bona itorena taudia bona hanua tau-badadia dekena ela, e nanadaia, eto, Edena siahu ai ini ḡau o karamu? Ia e haere, eto, Lau danu hereva ta aina nanadailaimui: a hamaorogu, Ioane ena bapatiso be guba amo eiava taunimanima edia amo; Idia na sibodia e hereva heheni, eto, Ita baitato “Guba amo”, ia baineto “Matona asio kamonai heniava”. A baitato “Taunimanima edia amo”, taunimanima iboudiai ese nadi amo bae hododa; badina be idia na e tomamu Ioane na peroveta tauna. Taunabunai idia ese e haere henia, eto, Ia na ede amo ai asi dibamai. Bena Iesu eto, Lau danu ini ḡau na karalaimu siahuna na basina hamaorolaimui.

Sivarai heḡereḡerena: Imea iteḡudia taudia dikadia

Bena ia ese taunimanima e hereva henidia matama, ina sivarai heḡereḡerena e hamaorolaidia, eto, Tau ta, ese vine imeana e hadoa, bena imea ireḡuna taudia e habadinalaidia. Bena idau hanua ela, nega daudau unuseni ai eha noho.

10 Huahua negana ai, ia ese ena hesiai tauna ta e siaia lao, imea ireḡuna taudia dekediai vine anidia baine abi. To imea ireḡuna taudia ese e dadabaia, ima kavakavana e haloua.

11 Bena hesiai tauna ma ta e siaia, to idia ese e dadabaia, e hahemaraia, ma Ima kavakavana e haloua. 12 Ihatatoina danu e siaia, to ia na e haberoa, bona murimuri ai e tahoa lasi.

13 Bena imea biaguna eto, Lau na ede baina kara toma? Lau natugu, egu lalokau, hari baina siaia, bae itaia, reana bae matauraia. 14 To imea ireḡuna taudia ese e itaia, e hereva heheni, eto, Dihina binai; baitama alaia mase, bena imea na baita abia iseda; 15 Bena imea murimurinai e veria lasi e alaia mase.

Imea biaguna be ede baine karadia toma?
16 Ia na do bainema, imea ireḡuna taudia baine aladia ore, imea na idaudia haida baine henidia. E kamonai taudia eto, Ia! Lasi! Dia unuheto! 17 A ia ese e raraidia, eto, Buka ai e torea herevana anina be dahaka?

Ruma ikarana taudia ese e dadaraia nadina na
Daiguna nadina ai vada ela.
18 Una nadi latanai baine moru tauna na baine makohi; a una nadi ese baine kurea tao tauna baine pata rohoroho, ḡahu na heto.

19 Una hora ai itorena taudia bona hahelaḡa taudia ese idabai-taona e ura, to aru taudia garidia e gariva; badina be idia dibadia una sivarai heḡereḡerena matana be idia ediai.

Kaisara ena tax

20 Bena e itaia tao, bona dibaka taudia e siaidia, bae nanadaia kara maoromaoro taudia na heheto, ena hereva amo bae idoaia, bena gavana imana ai bona siahuna ai bae henia eto. 21 Idia ese e nanadaia, eto, Hahediba taumu e, ai dibamai emu hereva bona emu hahediba na mamaoromamaoro, bona taunimanima oromadia to lalomu, a Dirava ena dala o hahedibalaia ḡoevaḡoevamu. 22 Kaisara ena tax monina baita henia na maoro eiava? 23 A ia be edia koikoi dibana, bena e haere, eto, 24 Silver monina ta ba haheitalaigu. Daika laulauna bona daika ladana bini? Idia eto, Kaisara. 25 Bena ia eto, Kaisara ena, Kaisara ba henia; Dirava ena, Dirava ba henia. 26 Bena aru taudia vairadiai ena hereva amo asie idoaia; ena haere e hoalaia, asi edia hereva ta.

Tore-isi-lou herevadia

27 Una murinai Sadukea taudia haida ia dekena ela: una orea e tomava mase na basie tore isi lou. Bena e nanadaia, eto, 28 Hahediba taumu e, Mose ese emai taravatu e henimai, eto, Tau ta baine mase bona vabuna baine noho asi natuna, vabu na ihana ese baine adavaia, natuna baine havaraia mase tauna ena.

29 Benaini, tadikaka hahitu e nohova, tau guna ese hahine ta e adavaia, to asi natuna vada e mase. 30 Ihararuana bona ihatatoina ese una hahine e adavaia, 31 ela bona hahituosi ese vada e abia. To iboudiai e mase, asi natudia. 32 Gabeamo hahine danu vada e mase. 33 Tore-isi-lou negana ai, una hahine na daika adavana? Badina be hahituosi ese e adavaia.

34 Iesu e haere, eto, Ina tanobada taudia ese hahine e abidiamu, bona e headavamu. 35 A do bainema basileiana ai kara maoromaoro taudia na bae tore isi lou, bena basie headava, 36 bona basie mase lou; idia na aneru ida bae heḡereḡere bona Dirava natuna ai baela, badina be idia na toreisi-lou taudia. 37 A mase amo e tore isi lou herevana na Mose ese au ḡiniḡini sivaraina lalonai vada e hamaoroda, Lohiabada vada e gwauraia: Abramham ena Dirava, Iakob ena Dirava. 38 Banaini, ia na dia mase taudia edia Dirava, to mauri taudia edia; badina be taunimanima iboudiai na ia dainai e maurimu.

39 Itorena taudia haida eto, Hahediba taumu e, hereva maorona benai. 40 Bena unu amo asie nanadaia lou; vada e gari.

David herevana

41 A ia ese e nanadaidia, eto, Badina be dahaka taunimanima e tomamu Keriso na David natuna a? 42 David na Salamo lalonai eto,

Lohiabada ese egu Lohia e hamaoroa, eto,
Lau idibagu kallana ai ba helai,
43 Ela bona inaimu iboudiai na
Oi aemu ihadaidia ḡaudia ai baina halaodia.
44 O David sibona ese “lohiabada” e gwauraia be edeheto ia na ia natuna?

Itorena taudia herevadia

45 Bena taunimallima iboudiai vairadiai ia ese ena hahediba e hamaorodia, eto, 46 Itorena taudia nahuadia ba toho: idia na e uramu dabua latadia bae rio, bae loaloa, hoihoi gabudia ai taunimanima ese bae hanamodia, bona dubu ai bona anibou ai gabu hereadia ai bae helai. 47 A idia ese vabu edia ruma e ha-ogoḡamidiamu; bena edia ḡuriḡuri e hadaudaumu, taunimanima ikoilaidia. Idia na dava metauna do bae abia.

Copyright information for `MEU