Luke 21

Vabu ena boubou monina

Ia e roha isi, taḡa taudia e itadia, edia boubou monidia na maua lalonai e uda dobi. Ma vabu ogoḡamina ta e itaia, ena moni maraḡi-maraḡidia rua e uda dobi. Bena ia eto, Na hamaoromui momokanimu, ina vabu ogoḡamina e uda dobi ḡaudia ese idia iboudiai edia e hereadiamu. Badina be idia ese edia taḡa amo sidia taidia mo boubou mauana ai eme uda dobi; to ia ese ena ogoḡami amo ena ḡau idoinai, ena mauri gauna, eme udaia dobi.

Iesu ese gabeai bae vara ḡaudia e gwaurai guna

Haida ese dubu Helaḡa e herevalaia, ihaheralaina nadidia nanlodia bona herahia ḡaudia helaḡadia herevadia e kara. A ia eto, Hari o itamu ḡaudia iboudiai nega gabena ai bae heḡiḡi dobi, nadi ta nadi ta latanai basine mia. Bena idia ese e nanadaia, eto, Hahediba taumu e, edena nega ai ene ḡau bae vara? Bona bae vara negana toana be dahaka?

Ia eto, Nahuamui ba toho, bae koimui na garina. Badina be hutuma lau ladagu ai baema, baeto “Tauna bina lau” bona “Negana vada eme kahirakahira”; to idia muridia amo basiola. A tuari bona heloḡo-heloḡo haridia ba kamonai, basio gari, badina be ini ḡau do bae vara guna, a dokona be dounu vairai.

10 Ma eto, Bese ta bese ta ida bae heala-ala heheni, bona basileia ta basileia ta ida bae tuari. 11 Gabu idau-idau ai tano baine laga; doe bona dai-hanai goreredia bae vara; hahegari ḡaudia bona guba toadia badadia bae hedinarai. 12 A unu ḡau do basie vara, idia ese umui bae dabaimui tao, bae hahisimui, dubu ai bona dibura rumadia ai bae dorimui vareai; pavapava bona gavana vairadiai bae hakaumui lao, lau ladagu dainai. 13 A unu ḡau na umui ihamomokanilaimui ḡaudia ai baela.

14 Lalomui ba hadai, emui haere herevadia na basio haero guna; 15 badina be lau ese hereva bona aonega baina henimui, bena inaimui iboudiai ese igwau-tubumui bona ilao-ahumui basie goada. 16 A tamamui, sinamui, tadikakamui, varavaramui, turamui ese taomui bae tore, umui haida danu bae alamui mase; 17 taunimanima iboudiai bae inai henimui lau daigu ai. 18 To kwaramui huidia tamona basine dika. 19 Emui haheauka dainai laumamui do bae mauri.

20 Tuari oreadia ese Ierusalem bae koua heḡeḡe ba itaia, vada ba diba ia dokona vada eme kahira-kahira. 21 Una negana ai Iudea ai bae noho taudia na ororo bae heau lao, bona hanua lalonai bae noho taudia na bae heau lasi, bona gunika ai bae noho taudia na hanua ai basie raka vareai. 22 Badina be dava kara negana bunai; e tore guna herevadia iboudiai ihamomokanidia dinana bunai.

23 Una negana ai rogorogo hahinedia bona mararoto hahinedia madi ihabaidia! Badina be hisi badadia ina tano ai bae vara, bona badu ina bese taudia latadiai baine kau. 24 Haida be dare matadia ai bae mase; haida be bae abidia mauri, idau hanua idau hanua bae laohaidia. Idau bese taudia ese Ierusalem bae moia tao, ela bona unu idau bese edia nega baine ore.

25 Dina, hua, hisiu ai toa bae vara; bona tanobada besedia na hisi-ani bona kudou-hetaha ese bae butudia tao. Davara reḡedia bona hurehuredia danu bae bada. 26 Taunimanima kudoudia bae hetaha, daradia bae doko, bae vara ḡaudia garidia bae gari dainai. Badina be guba siahudia bae mareremarere. 27 Bena idia ese Taunimanima Natuna bae itaia, ori latanai bainema, mai siahu-badana bona mai hairaina ida. 28 A ini ḡau bae vara matama negana ai na ba gaga isi, badina be ihamaurimui vada baine kahikahi.

Ba gima!

29 Ia ese hereva heḡereḡerena ta e henidia, eto, Hodava bona au iboudiai ba itadia. 30 Tuhutuhudia e kobo daemu o itamu, vada dibamui lahara vada eme kahira-kahira. 31 Taunabunai, umui danu ini ḡau bae vara ba itaia, vada ba diba Dirava ena basileia vada eme kahira-kahira. 32 Na hamaoromui momokanimu, ina uru do basine ore, ini ḡau iboudiai do bae vara vaitani. 33 Guba bona tanobada bae puki, a lauegu hereva na basine puki.

34 Nahuamui ba toho, aniani momo bona kekero muramuradia bona tanobada ena lalo-haguhi ḡaudia ese lalomui bae hametaudia na garina; bena una dina ese baine hahoamui, idoa na heto. 35 Badina be una dina na tanobada inoholaina taudia iboudiai ediai baine kau. 36 Taunabunai, ba gima, nega idoinai ba ḡuriḡuri, bena unu dika amo ba roho mauri, Taunimanima Natuna vairanai do ba gini.

37 Una negana ai Iesu ena kara be dina ai Dubu Helaḡa ai e hahedibava, a hanuaboi iboudiai e raka lasi, Olive ororona ai eha nohova. 38 Daba matadia ai taunimanima iboudiai Dubu Helaḡa ai e hebouva, iena hereva ikamonaidia totona.

Copyright information for `MEU