Luke 6

Hahediba ese Dina Helaḡa taravatudia e tata utu

Dina Helaḡa ta ai, ia na uit umana ta e rakaia hanai, bena ena hahediba ese uit e buruki, imadia ai e roi, e ani rakarakava. A Farisea taudia haida ese e nanadaidia, eto, Umui na dahaka dainai hegwau-tao karana Dina Helaḡa ai o karaiamu? Iesu ese e haere henuida, eto, David sivaraina asio duatua a, ia mai bamona ida e hitolodiava negana ai ede e kara toma? Ia na Dirava ena ruma ai e dae kau, malamala helaḡana e abi, e ani, bona bamona e henidia; a una malamala na helaḡa vaitani, hahelaḡa taudia mo adia. Ma e hamaoro-lia, eto, Taunimanima Natuna na Dina Helaḡa biaguna.

Taravatu ma e tata utu

Dina Helaḡa ma ta ai, ia na dubu ai e dae kau, unuseni ai tau ta imana idibana e heveri. Bena itorena taudia bona Farisea taudia ese e hasinadoa, Dina Helaḡa ai baine hamauria eiava, bena bae habadelaia eto. Ia na edia lalo-hadai dibana, bena ima-heveri tauna e hamaoroa, eto, A tore isi, bogaragidiai a gini. Bena e gini tore. Iesu ese e nanadaidia, eto, Na nanadaimuimu, edena namo, Dina Helaḡa ai baita hahenamo e iava baita hahedika? Baita hahemauri eiava baita heala? 10 E itadia nenenene, bena hari tau e haduaia, eto, Imamu a toia roro. E haroroa, bena imana vada e namo, laurina heḡereḡerena. 11 A idia na e badu dikadika, e henega bou, Iesu ede bae karaia toma.

Aposetolo gwauta-rarua e abidia hidi

12 Una negana ai, ia na ororo e dara dae, ḡuriḡuri totona; hanuaboi ia ese Dirava e ḡuria rani. 13 Daba ai ia ese ena hahediba e boiridia, gwautararua e abidia hidi, e gwauraidia “aposetolo”. Ladadia bini: 14 Simona, e nemaia Petro, mai tadina Andrea ida; Iakobo bona Ioane; Filipo bona Batolomeo; 15 Mataio bona Toma; Iakobo Alfeo bona Simona, Selote tauna; 16 Iuda Iakobo; bona Iuda Iskariote, ia na tao-tore tauna.

17 Idia ida e hekei diho, taora ai e gini, mai ena hahediba hutuma ida, bona taunimanima logora, Iudea amo bona Ierusalem amo bona Turo mai Sidono hetoadia amo, ena hereva ikamonaidia bona edia gorere ihamauridia totona e aru ela. 18 Bona ia ese lauma dikadia e bolodia taudia danu e hamauridia. 19 Bena aru taudia iboudiai idau-tohona urana e urava, badina be siahu na iena amo e lasi, iboudiai e hamauridia.

Daidia nanamo?

20 Bena ia ese ena hahediba e haḡeredia, eto, Ogoḡami taumui be nanamo, badina be Dirava ena basileia na umui emui. 21 Harihari e hitolomuimu taumui be nanamo, badina be bogamui do bae kunu. Harihari o taimu taumui be nanamo, badina be umui na do ba kiri. 22 Taunimanima ese bae inai henimui, bae dadaraimui, bae uduguiraimui, ladamui bae hadikadia, Taunimanima Natuna bagunai, negadia ai na ba namo. 23 Una dina ai ba moale, ba hisi dae; davamui guba ai baine bada; badina be senedia ese peroveta taudia unu e karadia toma.

24 A taḡa taumui madi ihabaimui, badina be ihanamomui na vada o abia vaitani. 25 Bogamui e kunumu taumui madi ihabaimui, badina be umui na do ba hitolo. Harihari o kirimu taumui madi ihabaimui, badina be daramui do bae doko, ba tai. 26 Taunimanima iboudiai bae hanamomui negadia ai, madi habaimui; badina be senedia ese peroveta taudia koikoidia unu e hanamodia toma.

Lalokau korikori

27 O hakala henigumu taumui, na hamaoromuimu, inaimui ba lalokau henidia, bona e hadikamuimu taudia na ba kara namo henidia; 28 e uduguiraimuimu taudia na ba hanamodia, bona e daḡedaḡe henimuimu taudia na edia ba ḡuriḡuri. 29 Tau ta ese vahamu kahana baine pataia, kahana danu ba mede henia. Bona tau ta ese emu hahedoki baine dadihaia, emu rami danu basio rua.

30 E noimumu taudia na ba henidia, bona emu ḡau e dadihaimu tauna ena amo iabi-louna basio gwauraia. 31 Umui na o uramu taunimanima ese bae kara henimui karana na umui ese unu mo ba kara henidia toma. 32 E lalokau henimuimu taudia mo boma lalokau henidia, emui namo be dahaka? Kara dika taudia ese e lalokau henidiamu taudia na e lalokau henidiamu. 33 Bona e hanamomuimu taudia mo boma hanamodia, emui namo be dahaka? Kara dika taudia danu unu e kara tomamu. 34 Bona davana bae haloua taudia mo boma henidia torehai, emui namo be dahaka? Kara dika taudia danu bamodia e henidia torehaimu, dava iabina halaoreana. 35 To umui ese inaimui ba lalokau henidia, bona ba kahadia, bona ba henidia torehai, bona dava basio tahua; bena davamui baine bada, Herea Mikamika natuna ai baola. Badina be ia ese asie hanamoamu taudia bona kara havara taudia na e hanamodiamu. 36 Hebogahisi karadia mo ba kara, Tamamui na heto, ia na mai ena hebogahisi.

37 Basio hahemaoro, bena basie hahemaoro henimui; dika davana basio gwauraia, bena emui dika davadia basie gwaurai; dika ba gwau tao, bena emui dika bae gwau tao. 38 Ba heni lao, bena bae henimui; hahetoho ḡauna bae hahonua, bae taoa kunu, bae pataia kunu, ela bona baine hepurai dobi, bena emui ai bae seia. Badina be o heni laomu hahetohona heḡereḡerena ma bae henimui.

Sivarai heḡereḡeredia

39 Ia ese hereva heḡereḡerena ta e henidia, eto, Mata-kepulu tauna ta ese mata-kepulu tauna ma ta baine hakaua diba eiava? Raruosi dadaira ai basie moru a? 40 Hahediba ese e hadibaia tauna basine hereaia; ia na e hadibaia tauna ida bae heḡereḡere baine namo herea.

41 Badina be dahaka au tahana tadikakamu matana ai o itaiamu, a au badana oi matamu ai mia na to laloamu? 42 Badina be dahaka tadikakamu o hamaoroamu, o tomu “Henamo e, mani au tahana matamu amo baina abia lasi”, a au badana oi matamu ai to itaiamu. Koikoi taumu e, au badana matamu amo bavabia lasi guna, murinai au tahana tadikakamu nlatana ai ba itaia ḡoevaḡoeva, bena bavabia lasi.

43 Au namona ai huahua dikana basine dobi, bona au dikana ai huahua namona basine dobi, 44 badina be au ta ta huahuadia ese toadia e hahedinaraimu. Au ḡiniḡini amo suke asie burukimu; ava ḡiniḡini amo vine asie abimu. 45 Tau namona ese lalona ai e habou namodia amo ḡau namona e vaiamu; tau dikana ese lalona ai e habou dikadia amo ḡau dikana e vaiamu. Badina be lalona e honumu ḡaudia amo uduna e herevamu.

46 Umui na dahaka o gwauraigumu, o tomu “Lohiabada e, Lohiabada e”, to egu hereva asio abi daemu? 47 Dekegu bainema, egu hereva baine kamonai, bona karana baine karaia, tauna toana baina hahedinaraia. 48 Ia na tau ta na heto, ena ruma baine karaia eto, bena gurina e ḡeia dobu, papapapa latanai ruma na e hadaia. Bena utu-utu e kau, abata ese ruma na e toia, to se marere, badina be papapapa latanai e hadaia. 49 A e kamonaimu to karana se karaiamu tauna na tau ta na heto, ena ruma tano kopina ai e hadaia, asi gurina, bena abata ese una ruma e toia negana ai na e kohu, e heḡiḡi rohoroho.

Copyright information for `MEU