Mark 12

Sivarai heḡereḡerena: Imea ireḡuna taudia dikadia

Ia ese sivarai heḡereḡeredia e gwaurai matama, eto, Tau ta vine imeana e hadoa, maḡuna e ahu, vine imoilaidia gurina e ḡeia, hegima kohorona e haginia. Bena imea ireḡuna taudia e habadinalaidia; bena hanua daudau ela.

Huahua negana ai, ia ese ena hesiai tauna ta e siaia lao, imea ireḡuna taudia dekediai vine anidia baine abi. To idia ese e dabaia tao, e dadabaia, ima kavakavana e haloua.

Bena hesiai tauna ma ta e siaia, to ia na kwarana e haberoa, bona e hahemaraia. Ta ma e siaia, to e alaia mase. Hutuma ma e siaidia, bena haida e dadabadia, ma haida e aladia mase.

Tamona mo noho, ia natu-adorana, ena lalokau; dokona ai ia na dekedia e siaia lao, eto, Natugu binai idia ese bae matauraia. To imea ireḡuna taudia e hereva heheni, eto, Dihina binai, baitama alaia mase, bena imea na vada iseda. Bena e dabaia tao, e alaia mase, imea murimurina ai e kurea hanai.

Imea biaguna be ede baine kara toma? Ia na do bainema, ireḡuna taudia baine aladia ore, imea na idaudia haida baine henidia. 10 Ina revareva asio duahia, a?

Ilarebana taudia ese e dadaraia nadina na
Daiguni nadina ai vada ela;
11 Ina na Lohiabada ena kara,
Ta itaiamu, ta hoamu.
12 Idia ese idabai-taona urana e urava, to taunimanima garidia e gariva; badina be idia dibadia una sivarai matana na idia ediai. Bena idia ese e rakatania, vada ela.

Kaisara ena tax

13 Idia ese Farisea taudia bona Herod ena orea taudia haida ia dekena e siaidia lao, ena hereva amo bae idoaia totona. 14 Bena dekena ela, e nanadaia, eto, Hahediba taumu e, ai dibamai oi na maoromaoro, bona taunimanima garidia so garimu; badina be taunimanima oromadia so lalomu, a Dirava ena dala o hahedibalaia ḡoevaḡoevamu. Edena be maoro: Kaisara ena tar monina ihenina namo eiava? 15 Baia henia, eiava basia henia? A ia be edia koikoi dibana, taunabunai ia e haere, eto, Dahaka dainai o dibaḡanigumu? Silver monina ta a mailaia, aina itaia. 16 Ta e mailaia: bena ia ese e nanadaidia, eto, Ina na daika laulauna bona daika ladana? Idia eto, Kaisara. 17 Iesu eto, Kaisara ena, Kaisara ba henia; Dirava ena, Dirava ba henia. Bena idia na e hoa dikadika.

Tore-isi-lou herevadia

18 Una murinai Sadukea taudia haida ia dekena ela; una orea e tomava mase na basie tore isi lou. Bena idia ese e nanadaia, eto, 19 Hahediba taumu e, Mose ese emai taravatu e henimai, eto, Tau ta bema mase bona vabuna bema noho asi natuna, vabu na ihana ese bema adavaia, natuna

bema havaraia mase tauna ena.

20 Taunabunai, ruma ta taudia na hahitu: tau guna e headava, to asi natuna vada e mase. 21 Bena ihararuana ese vabu e adavaia, to ia danu asi natuna vada e mase. Ihatatoina danu unuheto. 22 Oredia iboudiai ela bona ihahituna danu e adavaia, to iboudiai asi natudia vada e mase. Gabeamo hahine danu vada e mase. 23 Tore-isi-lou negana ai una hahine na daika adavana? Badina be hahituosi ese e adavaia.

24 Iesu e haere, eto, Emui kerere binai: Buka Helaḡa asi dibamui, bona Dirava ena siahu danu asi dibamui. 25 Badina be mase amo bae tore isi lou taudia na basie headava: idia na guba anerudia na heheto. 26 A mase amo e tore isi lou herevana na Mose ena buka ai, au ginigini sivaraina lalonai, asio duahia a? Dirava ese e hereva henia, eto, Lau na Abraham ena Dirava, Isaak ena Dirava, Iakob ena Dirava. 27 Benaini, ia na dia mase taudia edia Dirava, to mauri taudia edia. Umui na o kerere dikadikamu.

Haheḡani hereana be lalokau

28 Itorena tauna ta ema, edia hepapahuahu e kamonai, bena dibana Iesu vada e haere henidia maoromaoro; taunabunai ia ese e nanadaia, eto, Haheḡani herevadia be edena na herea? 29 Iesu e haere, eto, Gini-gunana binai: Israel e, a kamonai; Lohiabada iseda Dirava be Lohiabada tamona; 30 taunabunai Lohiabada emu Dirava ba lalokau henia mai lalomu idoinai, mai laumamu idoinai, mai daramu idoinai, mai goadamu idoinai. 31 Iharuana binai: Dekemu tauna ba lalokau henia, sibomu o helalokaumu heḡereḡerena. Ini haheḡani ruaosi na heherea.

32 Itorena tauna ma e hereva henia, eto, Hahediba taumu e, momokani o hereva maoromu, Dirava na tamona mo, idauna na lasi; 33 bena tau ta ese baine lalokau henia mai lalona idoinai, mai darana idoinai, mai goadana idoinai, bona dekena tauna baine lalokau henia sibona e helalokaumu heḡereḡerena, bada hereana bunai, helaḡa karadia iboudiai e hereadiamu.

34 Iesu dibana ia na vada e haere mai lalo-pararana ida, bena e hamaoroa, eto, Oi bona Dirava ena basileia padamui na dia daudau. Una murinai taunimanima iboudiai na ia inanadaina garina e gariva.

Iesu ese itorena taudia e hatuidia

35 lesu na Dubu Helaḡa lalonai e hahediba, eto, Itorena taudia be ede e gwau tomamu, Keriso na David natuna e tomu? 36 Ḡau tamona, David be Lauma Helaḡa ese e rohea, bena eto,

Lohiabada ese egu Lohia e hamaoroa, eto,
Lau idibagu kahana ai ba helai,
Ela bona inaimu iboudiai na oi aemu ihadaidia ḡaudia ai baina halaodia.
37 0 David sibona ese “lohiabada” e gwauraia be edeheto ia na ia natuna? Aru taudia na ia erena e kamonai mai moaledia ida.

38 Ma e hahediba lou, eto, Itorena taudia nahuadia ba toho, idia na e uramu dabua latadia bae rio, bae loaloa, hoihoi gabudia ai taunimanima ese bae hanamodia, 39 bona dubu ai bona anibou ai gabu hereadia ai bae helai. 40 A idia ese vabu edia ruma e ha-ogoḡamidia, bona edia ḡuriḡuri e hadaudau, taunimanima ikoilaidia. Idia na dava metaudia do bae abi.

Vabu ena boubou monina

41 Iesu ese boubou mauana vairanai e helai, e raka vareai taudia e itadia, edia moni maua lalonai e uda dobi. Haida danu taḡa taudia, moni badadia e uda dobi. 42 A vabu ogoḡamina ta ena moni maraḡi-maraḡidia rua e udadobi, ruaosi nacent tamona mo heḡereḡerena. 43 Bena ia ese ena hahediba e boiridia, e hamaorodia, eto, Na hamaoromui momokanimu, una vabu e udaia dobi ḡauna na bada, a idia iboudiai e uda dobi ḡaudia na mamaraḡi. 44 Badina be idia ese edia taḡa amo sina taina e udaia dobi; a ia na ena ogoḡami amo ena ḡau idoinai, ena mauri helaoreana, e udaia dobi.

Copyright information for `MEU