Mark 13

Iesu ese gabeai bae vara ḡaudia e gwaurai guna

Ia na Dubu Helaḡa amo e raka lasi ai, ena hahediba ta ese e hereva henia, eto, Hahediba taumu e, ini nadi oromadia bona ini ruma hairaidia mani a ita. A Iesu ese ia e haere henia, eto, Ini ruma badadia o itamu a? Nadi ta nadi ta latanai basine mia; iboudiai bae heḡiḡi dobi.

Ia na Olive ororona ai, Dubu Helaḡa hegaga hehenina ai, e helai. Bena Petro bona Iakobo bona Ioane bona Andrea ese e nanadaia hehuni, eto, Mani a hamaoromai, hari ḡau be edena nega ai bae vara? Bona bae vara negana toana be dahaka? Iesu ese e haere henidia, eto, Umui na nahuamui ba toho, ta ese baine koimui na garina. Badina be hutuma lau ladagu ai baema, bena baeto “Tauna bina lau”; bena dia gagadoi do bae koidia. To umui ese tuari haridia bona tuari iratana lavadia ba kamonai, lalomui basie daradara. Ini ḡau bae vara guna, a dokona be do vairai. Badina be bese ta bese ta ida bae heala-ala heheni, bona basileia ta basileia ta ida bae tuari. Gabu idau-idau ai tano bae laga: doe danu bae vara: to ununa hisi matamana mo.

Sibomui ba henari. Badina be idia ese kaunsil vairadiai bae hakaumui, bona dubu lalodiai bae dadabamui. Lau daigu ai gavana bona pavapava vairadiai do ba gini, idia ediai egu hereva ihamomokanilaidia taumui ai baola. 10 A sivarai namo na bese loḡora iboudiai bae harorolai henidia guna. 11 Hahemaoro taudia vairadiai bae hakaumui negadia ai na basio lalo haguhi guna, a negana baine gini dae ai do baine henimui herevadia na ba gwaurai; badina be igwauraina tauna na dia umui, a Lauma Helaḡa. 12 Kakana ese tadina taona baine torea; tamana ese natuna taona baine torea; memero ese tamadia bae heai henidia, bae aladia mase. 13 Lau ladagu dainai taunimanima iboudiai ese bae heiri-heiri heninlui; a bainehaheauka ela bona dokona tauna na do baine mauri.

14 Umui ese ḡau dika-rohorohona, hekohutani badina, ba intaia, basinemagini gabuna ai do baine gini, (iduahina tauna na lalona baine parara), Iudea ai bae noho taudia na ororo bae heau lao; 15 bona ruma guhina ai baine helai tauna na ruma lalonai basine raka vareai, ena kohu basine abi: 16 bona uma ai baine ḡaukara tauna danu ena dabua iabina basine lou lao. 17 Una negana ai, rogorogo hahinedia bona mararoto hahinedia madi ihabaidia. 18 Ba ḡuriḡuri, keru negana ai na basio heau. 19 Badina be unu dinadia ai hisi bada herea bae vara, Dirava ese tanobada e karaia negana amo hisi unuhetomadia asie vara ema bona harihari, gabeai danu unuhetomana ta basine vara lou. 20 Unu dinadia na Lohiabada ese basinema hagadoi, taunimanima ta basinema mauri diba, to e abidia hidi taudia daidiai ia ese vada e hagadoi

21 Unu dinadia ai ta baineto “A itaia, Keriso binai!” eiava “Keriso bunai!”, umui na basio kamonai. 22 Badina be Keriso koikoidia bae hedinarai, toa bona hoa ḡaudia bae hahedinarai danu, e abidia hidi taudia ihahekwakwanaidia. 23 To umui na ba henari, badina be bae vara ḡaudia iboudiai vada na hamaorolaimui gunamu.

24 Unu dikadika bae ore murinai, dina do baine dibura, hua danu basine tara, 25 bona hisiu na guba amo bae moru; guba siahudia danu bae heude-heude. 26 Una negana ai idia ese Taunimanima Natuna bae itaia, ori latanai bainema, mai siahu-badana bona mai hairaina ida. 27 Bena ia ese ena anerubaine siaidia lao, lai haniosi gabudia amo, bona tanobada dokona ela bona guba dokona amo, e abidia hidi taudia na bae gogodia.

Heteva heḡereḡeredia: Ba gima!

28 Hodava ena amo ina hereva heḡereḡerena ba diba: tuhutuhuna e kobo daemu, rauna e papamu, vada dibamui lahara vada eme kahira-kahira. 29 Taunabunai, umui danu ini ḡau bae vara ba itadia, vada ba diba ia na vada eme kahira-kahira, iduara badibadinai. 30 Na hamaoromui momokanimu,ina uru basine ore ela bona ḡau iboudiai do bae vara vaitani. 31 Guba bona tanobada bae puki, a lauegu hereva na basine puki.

32 Una dina, una hora, ta asi dibana, guba anerudia na asi dibadia, Natuna danu asi dibana, a Tamana sibona mai dibana. 33 Umui na nahuamui ba toho: ba gima, ba ḡuriguri, badina be nega na asi dibamui. 34 Tau ta heḡereḡerena, eha laolao, ena ruma e rakatania, ena hesiai taudia siahu e henidia, ta ta ena ḡaukara ena ḡaukara bae kara, iduara igimana tauna danu e haḡania, baine gima. 35 Taunabunai, umui danu ba gima, badina be ruma biaguna baine lou mai negana na asi dibamui: adorahi ai, eiava malokihi ai, eiava kokoroku baine tai ai, eiava daba ai; 36 baine mai helada, mahutamui ai baine davarimui na garina. 37 Umui na hamaorolaimuimu herevana na taunimanima iboudiai danu na hamaorolaidiamu, na tomu: ba gima.

Copyright information for `MEU