Mark 15

Iesu Pilato vairanai

Daba vaburana ai, hahelaḡa taudia ese hanua tau-badadia bona itorena taudia ida e henega, bena idia, kaunsil taudia iboudiai ida, Iesu e ḡuia, e hakaua lao, Pilato e henia. Bena Pilato ese e nanadaia, eto, Oi na Iuda taudia edia pavapava a? Iesu eto, O ena vada o gwaumu. Bena hahelaḡa taudia ese hereva diaḡau e habadelaia. Pilato ese ma e nanadaia lou, eto, Oi na to haeremu a? Oi dibamu hereva idau-idau amo e habadelaimumu. To Iesu se haere; taunabunai Pilato e hoa.

Pilato vaia ena kara una aria negana ai, dibura rumana ai e nohova tauna ta, idia ese bae gwauraia tauna, baine ruhaia nege. Una negana ai tau ta dibura rumana ai e nohova, ladana na Baraba; ia na haida ida e heatu, bena una heatu lalonai haida e aladia mase. Bena aru taudia ese Pilato e noia, vaia ena kara ma baine karaia. Pilato ese e nanadaidia, eto, O uramu Iuda taumui emui pavapava baina ruhaia nege a? 10 Badina be ia dibana hahelaḡa taudia ese e vaḡeḡe hellia dainai taona e torea. 11 A hahelaḡa taudia ese aru taudia lalodia e ani, eto, Aogwa “Lasi, Baraba hari ba ruhaia nege”. 12 Bena Pilato ese ma e nanadaidia, eto, O, ina Iuda taumui emui pavapava o tomamu na ede baina tomaia? 13 Idia na e lolo, eto, Ba hasatauroa. 14 Pilato eto, Be, ena dika be dahaka? A idia ma e lolo lalo-dika, eto, Ba hasatauroa. 15 Taunabunai, Pilato na aru taudia ihamarumarudia urana e urava dainai, ia ese Baraba e ruhaia nege, a Iesu na e dadabaia, bena e henidia, bae hasatauroa.

Iesu e ḡonaḡonalaia

16 Tuari taudia ese e hakaua lao, edia gima rumana ikoukouna ai, bena edia orea taudia iboudiai e gogodia. 17 Dabua kakakakana e hakaralaia, bena havava ḡauna ginigini a e hatua, ia kwarana ai e atoa kau. 18 Bena e hanamoa matama, eto, Iuda pavapavana e! Ba mauri! 19 Bena siriho amo kwarana e botaia, e kanudia; bona tuidia e hadai, e toma henia diho koikoi. 20 E ḡonaḡonalaia vaitani, bena dabua kakakakana e kokia oho, ena dabua korikorina ma e hakaralaia, e hakaua lasi, bae hasatauroa.

Iesu e hasatauroa

21 Kurene tauna ta, ladana Simona, Alesana bona Rufo tamadia, gunika amo e lasi; bena idia ese e haduaia, Iesu ena satauro baine huaia. 22 Bena e hakaua lao, gabu ta ladana Golgota; anina be “kwara koukouna tanona”. 23 Idia ese vine ranuna hisi ihamaraḡina muramurana ida e bulo hebou, e henia, to se inua. 24 Bena e hasatauroa; bona ena dabua e hari, mari ai ta ta ahudia e abi. 25 Dina e taolara sisivana e hasatauroa. 26 Hahebade herevana ia daellai ini e torea toma: IUDA TAUDIA EDIA PAVAPAVA. 27 Ia ida nega tamona dadidadi taudia rarua e hasataurodia, ta idibana kahana ai, ma ta laurina kahana ai. 28 Unu amo gunaguna e torea herevana vada e momokani, eto, Kara havara-havara taudia ida e duahia hebou.

29 E raka hanai taudia ese e hereva dika henia, kwaradia e taiko-taiko, eto, I! Dubu Helaḡa ba rohoa ma dina toi ai ba larebaia lou oto taumu, 30 satauro amo a dada dobi, sibomu ba hahemauri. 31 Hahelaḡa taudia bona itorena taudia ese danu ma e ḡonaḡonalaia, e hereva heheni, eto, Ia ese idau taudia e hamauridiava, matona sibona se hahemauri. 32 Hari Keriso, Israel pavapavana, mani satauro amo aine dada dobi; baita itaia, bena baita abidadama henia. Ia ida e hasataurodia hebou taudia raruosi danu ia e ḡonaḡonalaia.

33 Dina tubua ela bona dina ḡelona tanobada na dibura ese e goru ahu. 34 Dina ḡelona ai Iesu e lolo, eto, Eloi, eloi, lama sabaktani; anina be Egu Dirava e, egu Dirava e, dahaka dainai vada o rakatanigu. 35 Badibadinai e gini taudia haida e kamonai, eto, Ia na Elia e boiriamu. 36 Bena tau ta e heau, puta ta vine ranuna iditana ai e urua diho, siriho ai e gwadaia kau, bena e duduia dae, baine topoa eiava. Eto, Mani do: aita itaia, Elia bainema baine abia dobi eiava. 37 A Iesu ma e lolo dagu, bena vada e mase. 38 Una negana ai Dubu Helaḡa seseahuna e hedare parara, atai amo ema bona henu. 39 Tuari biaguna ta badibadinai e gini, e itaia unu e mase toma, bena eto, Momokani, ina na Dirava Natuna.

40 Herarai hahinedia haida danu dauhai e gini. Haida bini: Maria, hane Magdala; bona Maria, Iakobo maraḡina bona Iosef sinadia; bona Salome. 41 Idia iboudiai Galilea ai ia murinai e rakava bona isiaina e lao heniva. Bona ia ida Ierusalem e dara dae hahinedia haida danu.

Iesu e ḡuria

42 Adorahi ai, badina be haheḡoeva dinana bunai, kerukeru be Dina Helaḡa, 43 Iosef, Arimatea tauna, kaunsil tauna ta mai harina namona bona Dirava ena basileia e nariava tauna, na Pilato dekena ela, e noia goadagoada, Iesu tau-anina baine abia eto. 44 Pilato e hoa dikadika, badina be Iesu vada e mase haraḡa; bena tuari biaguna e boiria, Iesu ena mase negana e nanadailaia. 45 Tuari biaguna ese e hamaoroa ḡoeva, bena tau-anina Iosef e henia.

46 Iosef ese dabua aukana e hoia; bena Iesu e abia dobi, dabua ai e kumia, nadi hagana ai e ḡeia kohuana lalonai e atoa vareai; bena nadi badana amo iduara e kurea ahu. 47 Maria, hane Magdala, bona Maria, Iosef sinana, raruosi ese e atoa gabuna e itaia kau.

Copyright information for `MEU