Mark 2

Iesu ese dika e gwau tao

Dina haida vada ela ia na Kaperanaum e lou lao, bena harina e piua ia na ruma ai. Taunabunai hutuma e aru ela bona ruma lalonai gabu ta lasi, bona iduara badina danu asi gabuna. Bena ia ese e haroro henidia.

Tatau hahani ese pada tauna ta na ia dekena e huaia lao; a hutuma daidiai asi edia dala Iesu dekena bae kahilaia lao. Taunabunai, ia e gini gabuna daenai idia ese guhi e ḡiua oho, bena pada tauna mai gedana ida e tua dobi vairanai. Iesu ese edia abidadama e itaia, bena ia ese pada tauna e hamaoroa, eto, Natugu e, emu dika vada eme hegwau tao. A itorena taudia haida unuseni ai hehelai, lalodia ini e hadai tomava, eto, Badina be dahaka ina tau unu e hereva tomamu? Ia ese Dirava se matauraiamu. Daika ese dika baine gwau tao? Dirava mo sibona. Iesu dibana idia na unu e helalo tomava, bena e nanadaidia, eto, Badina be dahaka lalomui ene o hadai tomamu? Edena be haraḡa: pada tauna na hamaoroa, nato “Emu dika vada eme hegwau tao”, eiava bama toma “A gini tore, emu geda a lokua, a raka”? 10 A baina hadibamui Taunimanima Natuna na mai siahuna dika baine gwau tao ina tanobada ai, (ia ese pada tauna e hamaoroa, eto), 11 A gini tore, emu geda a lokua, emu ruma vada aola. 12 Bena ia na e gini tore, ena geda e lokua, idia vairadiai e raka lasi. Taunabunai iboudiai e hoa, Dirava e imodaia, eto, Inihetomana hata do asita itaia.

Iesutax gogo taudia ida

13 Ia na kone ai ma e lasi; hutuma ia ida e hebou, bena ia ese e hadibadia. 14 Raka hanaina ai, ia ese Levi Alfeotax gabuna helaina ai e itaia, bena e boiria, eto, Murigu ai a raka. Bena ia e tore isi, ia murinai e raka.

15 Ena ruma ai aniani gabuna ai e ege diho, bonatax gogo taudia, kara dika taudia diaḡau danu, Iesu mai ena hahediba ida e ege diho; badina be hutuma na ia murinai e rakava. 16 Taunabunai, itorena taudia, Farisea edia orea amo, e itaia, ia na kara dika taudia bonatax gogo taudia ida e aniani hebouva, bena idia ese ena hahediba e nanadaidia, eto, Ia na dahaka dainaitax gogo bona kara dika taudia ida e aniani heboumu? 17 Iesu e kamonai, bena e hamaorodia, eto, Goada taudia ese muramura tauna basie tahua, a gorere taudia hari; lau danu nama, dia kara maoromaoro taudia iboiridia totona, a kara dika taudia hari.

Iesu ena hahediha asie anivaga

18 Ioane ena hahediba bona Farisea edia hahediba edia anivaga ta ai haida ese Iesu e nanadaia, eto, Dahaka dainai Ioane ena hahediba bona Farisea edia hahediba e anivagamu, a oiemu hahediba na asie anivagamu? 19 Iesu e haere, eto, Headava matamata tauna na turana dekediai be bae anivaga a? Lasi, headava matamata tauna na dekediai noho, idia na basie anivaga. 20 A negalla baine gini dae, headava matamata tauna na edia amo baine heabi oho, una negana ai bae anivaga.

21 Dabua matamata seana dabua gunana basie banilaia. Unu bema kara toma, e banilaia seana na dabua gunana amo bema hedare oho, bona hedarena bema bada

22 Vine ranuna matamata na kopi gunadia ai basie vedaia. Unu bema kara toma, vine ranuna matamatana ese kopi gunadia bema hapou, bena vine ranuna bona kopi bema dika hebou.

Hahediba ese Dina Helaḡa taravatudia e tata utu

23 Dina Helaḡa ta ai, ia na uit umana ta e raka hanaiva ai, ena hahediba na rakadia ai uit e burukiva. 24 Farisea taudia ese e nanadaia, eto, Idia na dahaka dainai hegwau-tao karana Dina Helaḡa ai e karaiamu? 25 Ia a haere, eto, Nega ta asio duahia, a, David ena kara ta, e hitoloa negana ai, ia mai bamona ida? 26 Dirava ena ruma ai e dae kau, Abiata hahelaḡa tauna badana negana ai, bena pata helaḡana amo malamala e abia, e ania, bona bamona e henidia; a una malamala na e helaḡa vaitani, hahelaḡa taudia mo adia.

27 Ma eto Dina Helaḡa e karaia taunimanima edia, dia taunimanima Dina Helaḡa ena. 28 Taunabunai, Taunimanima Natuna na Dina Helaḡa biaguna.

Copyright information for `MEU