Mark 3

Taravatu rna e tata utu

Dubu ai ma e dae kau, irna heveri tauna ta na unuseni ai. Bena idia ese e itaia tao, Dina Helaḡa ai baine harnauria eiava, bena bae habadelaia eto. A ia na ima heveri tauna e hamaoroa, eto, Ini a raka mai. Bena e nanadaidia, eto, Edena namo, Dina Helaḡa ai baita hahenamo eiava baita hahedika? Baita hahemauri eiava baita heala? A idia na asie hereva. Taunabunai, mai baduna ida e haḡeredia, bona mai lalohisihisina ida, edia lalo-duhu dainai. Bena una tau e haduaia, eto, Imamu a toia roro.E haroroa, bena imana vada e namo. Bena Farisea taudia e raka lasi, Herod ena orea taudia ida e henega hebou, ia ialana dalana e tahuava.

Gorere taudia ma e hamauridia
Iesu ena hahediba ida kone ela, bena hutuma Galilea amo ia murinai e raka; bona hutuma bada danu Iudea arno, bona Ierusalem amo, bona Idumea amo, bona loridane sinavaina unukahana amo, bona Turo Sidono kahadia amo ema; badina be ia harina e kamonai. Bena ia ese ena hahediba e hamaorodia, vanaḡi auta bae abia heḡaeḡae, hutuma ese bae biria na garina. 10 Badina be ia ese gorere taudia hutuma vada e hamauridia dainai gorere taudia iboudiai e aru ela, ienai bae dau kau eto. 11 Bena lauma dikadia ese ia e itaiava ai na vairanai e goru diho, e lolo, eto, Oi na Dirava Natuna. 12 A ia ese e tamanudia, basie hahedinaraia.

Aposetolo gwauta-rarua e abidia hidi

13 Una murinai ia na ororo e dara dae, e ura henidia taudia na e boiridia; bena idia na ia dekena ela. 14 Bena ia ese gwauta-rarua e abidia hidi, iabae bamoa, bona baine siaidia bae haroro, 15 bona siahu baine henidia, lauma dikadia bae luludia oho. 16 Simona e nemaia Petro; 17 Iakobo Sebedeo, tadina Ioane ida, e nemaidia Boanere (anina be “guba e rahurahuamu natuna”); 18 bona Andrea; bona Filipo; bona Batolomeo; bona Mataio; bona Toma; bona Iakobo Alfeo; bona Tadeo; bona Simona, Selote tauna; 19 bona Iuda Iskariote, ia na taona itorena tauna.

20 Ia na ruma ai ma e dae kau; a, hutuma ma e hebou lou dainai, idia na asi edia dala bae aniani. 21 Varavarana ese ia harina e kamonai, bena idabai-taona ela, eto, Ia na vada e kavaia.

Itorena taudia ese Iesu e maumauraia

22 Itorena taudia Ierusalem amo ema, eto “Ia na mai Beel-sebul” bona “Lauma dikadia biagudia siahuna ai ia ese lauma dikadia e luludia ohomu”. 23 Bena ia ese e boiridia, hereva heḡereḡerena ta e henidia, eto, Satana ese Satana ede baine lulua oho toma? 24 Basileia ta bema parara, una basileia basinema gini diba; 25 bona iduhu ta bema parara, una iduhu basinema gini diba; 26 bona Satana na sibona bema hetuari heni, bema parara; ia na basinema gini, a bema ore. 27 Tau ta ese goada tauna ena ruma ai basine dae kau diba, ena kohu basine dadi diba, ela bona goada tauna do baine ḡuia guna, ma murinai ena ruma kohuna baine dadi. 28 Na hamaoromui momokanimu, na tomu, taunimanima natudia edia kara dika iboudiai bae hegwau tao, bona edia hereva dikadia iboudiai danu; 29 a tau ta ese Lauma Helaḡa dikana baine gwauraia, iena dika na basine hegwau tao, a do baine mia hanaihanai. 30 Badina be idia na e tomava “Ia na mai lauma-dikana”.

Iesu varavarana korikori

31 Gabeamo ia tadina bona sinana ia dekena ela, murimuri ai e gini, bena ta na ia iboirina e siaia. 32 Hutuma ese ia e helaia heḡeḡe, bena idia ese e hamaoroa, eto, Sinamu bona tadimu na unu murimuri ai gigini, oi e tahumumu. 33 Ia na e haere, eto, Sinagu bona tadigu be daidia? 34 Bena e helaia heḡeḡe taudia na e haḡeredia, eto, Sinagu bona tadigu buni: 35 Diravra ena ura e karamu taudia, idia hari tadigu, bona taihugu, bona sinagu.

Copyright information for `MEU