Mark 5

Iesu ese kava tauna e hamauria

Idia na gohu unukahana ai, Gerasa taudia edia tano ai, eha kau. Bena vanaḡi amo dihona ai lauma dikadia ese e boloa tauna ta midava amo ia dekenai e lasi. Ena noho gabuna korikori be midava; tau ta ia iḡuina asi dibana, auri gadeana danu dia heḡereḡere. Badina be nega momo auri bona gadea amo e ḡuiava, to gadea bona auri e hamotuva; ta asi goadana ia baine hamanadaia. Hanuaboi ai, dina ai, ia na midava ai bona ororo ai e lolova, bona nadi amo sibona e heivava. Ia ese Iesu dauhai e itaia, bena e heau, e toma henia diho, e lolo mai gao badana ida, eto, Iesu e, Dirava Herea Mikamika Natuna e, egu ai dahaka bo karamu? Dirava ladana ai na hamaoromumu, basio hahisigu. Badina be Iesu ese vada e hereva henia, eto, Lauma dika e, ena tau ena amo a raka lasi. Bena Iesu ese e nanadaia, eto, Oi ladamu be daika? Ia na e haere, eto, Ladagu na Tuari Oreana; badina be ai na hutuma. 10 Bena e noia goadagoada, una tano amo basine luludia lasi.

11 Una ororo ḡabana ai, boroma seri badana ta e nuanuava. 12 Bena idia ese e noia, eto, Ba siaimai, boroma lalodiai baia vareai. 13 Bena e siaidia. Taunabunai, lauma dikadia na e lasi, boroma lalodiai e vareai; bena seri idoinai hagahaga amo e rourou hekei gohu ai, iboudiai na daha-rua sisivana; bena gohu ai e maloa bou. 14 A ireḡudia taudia na e heau, hanua lalonai bona uma gabudia ai harina e piua. Bena taunimanima e aru ela, e vara ḡauna bae itaia eto. 15 Bena Iesu enai e kau, hari lauma dikadia ese e boloa tauna e itaia, e helai mai dabuana bona mai darana; bena idia na e gari. 16 A kara e itaia taudia ese kava tauna sivaraina bona boroma sivaraidia e hamaorolaidia; 17 bena idia ese Iesu e noia, edia tano amo baine raka oho eto.

18 Ia na vanaḡi ai e guiva ai, lauma dikadia ese e rakatania tauna ese ia e noia, baine bamoa eto. 19 To e gwaua tao, eto, Emu ruma taudia ba lou henidia, Dirava ena kara bona ena hebogahisi emu ai ba hamaorolaidia. 20 Bena ia na ela, Hanua Gwauta tanona idoinai Iesu ena kara ienai e harorolai; taunabunai taunimanima iboudiai e hoa.

Iairo natuna

21 Iesu vanaḡi ai ma e gui, e heau hanai, gohu kahana ai ma eha kau, bena hutuma bada ia dekenai ma e hebou kone ai. 22 Dubu biaguna ta, ladana lairo, ela, Iesu e itaia, bena aena badinai e goru diho, 23 e noia goadagoada, eto, Natugu kekenina vada be masemu: mani aitala, enai ba dau kau, bena baine mauri. 24 Raruosi ela, bena hutuma bada ese ia murinai e raka, e rakaia biribiri.

25 Hahine ta, ena gorere na rara moru, laḡani gwauta-rua unu e goreretomava: 26 muramura taudia ese e hahisihisiava bona idume ai ena kohu vada e ore, a ia na se namova, ena gorere na e bada e laova. 27 Ia ese Iesu sivaraina e kamonai, bena hutuma bogaragidiai ia murinai e raka, ena dabua ai e dau kau. 28 Badina be ia eto, Ena dabua ai mo bama dau kau bena bama mauri. 29 Bena ena rara moru vada e doko, bona tauna ai mamina e abia ena gorere vada e namo. 30 A Iesu be dibana hahemauri siahuna na iena amo vada e lasi, bena hutuma bogaragidiai e gini kerehai, e henanadai, eto, Daika ese e daugu toho? 31 Ena hahediba e haere, eto, Hutuma e raka hesedehesedemu o itadiamu, matona o henanadaimu, o tomu “Daika ese e daugu toho?” 32 A ia na e roharoha, enai e dau kau tauna e tahua. 33 Hahine na enai e vara karana dibana, bena mai garina bona mai heudeheudena ida ia vairanai e goru diho, ena kara e hamaorolaia. 34 Iesu ese e hamaoroa, eto, Natugu e, emu abidadama ese e hamaurimu; mai mainomu ida aola, emu gorere vada eme doko vaitani.

35 Ia dounu e herevava ai, dubu biaguna ena ruma amo hereva ta e mailaia, eto, Natumu vada eha mase; dahaka dainai hahediba tauna doini o haturiaiamu? 36 A Iesu ese una hereva e dadaraia, bona dubu biaguna e hereva henia, eto, Asio gari, bavabidadama henigu. 37 Bena ia ese e gwaudia tao, basie bamoa, a Petro bona lakobo bona Ioane, Iakobo tadina, idia tatoiosi mo. 38 Dubu biaguna ena ruma ai e kau, taunimanima e itadia, e helogoheloḡova, e tai lolova. 39 Bena ruma lalonai e raka vareai, e hamaorodia, eto, Dahaka dainai o heloḡoheloḡomu bona o taitaimu? Kekeni na se mase, ia na mahuta. 40 Idia ese e kirikirilaia. A ia ese e doridia lasi, bena kekeni tamana bona sinana bona ia mai barnona tatoiosi ida kekeni ena hekure gabuna ai e raka vareai. 41 Bena ia ese kekeni imana e abia, e hereva henia, eto, Talita kumi, (anina be “Kekeni e, na haḡanimumu, a tore isi”). 42 Bena kekeni na maoromaoro e tore isi, e raka eva-eva.Ia laḡanina na gwauta-rua. Iboudiai e hoa dikadika. 43 Bena ia ese etamanudia, sivarai basie piua eto. Bona e hamaorodia, kekeni ana bae henia.

Copyright information for `MEU