Mark 8

Iesu ese taunimanima 4000 e ubudia

Unu dinadia ai hutuma bada na Iesu dekenai ma e hebou lou, bona asi adia, bena ia ese ena hahediba e boiridia, e hamaorodia, eto, Aru taudia na name bogadia hisi, badina be idia na dina toi dekegu ai bona asi adia. Mai hitolodia ida edia ruma ai bama siaidia na dala ai bema manori; haida na gabu daudau amo vada ema. Ena hahediba e haere, eto, Be, tano ḡaḡaena ai ini hutuma adia ede baita abia toma? Bena e nanadaidia, eto, Amui aniani ḡaudia na hida? Idia eto, Hitu. Bena ia ese hutuma na e hamaorodia, tano ai bae helai helai diho. Bena aniani ḡaudia hituosi e abi, e hanamoa; bena aniani e baki sisi, ena hahediba e henidia, bae dabaraia; bena idia ese hutuma vairadiai e atoa. Mai adia gwarume-gwarume ta ta danu, bena e hanamoa, ma e henidia, bae dabaraia. Idia na e aniani, bogadia e kunu, bona bahu bosea hitu e gogo. Idia na daha-hani sisivana.Bena e siaidia karoho. 10 Bena ena hahediba ida vanaḡi ai ma e gui, Dalmanuta tanona ela.

Dalmanuta ai

11 Farisea taudia e lasi, ia ida e hepapahuahu matama, e dibaḡania, guba amo toa ta e tahua. 12 Bena e hahodi mai lalo-hisihisina ida, eto, Badina be dahaka ina uru ese toa e tahuamu? Na hamaoromui momokanimu, toa ta ina uru basina henidia. 13 Bena e rakatanidia, e gui lou, e heau hanai gohu kahana ai.

14 Hahediba ese flaoa e lalo boio, tamona mo vanaḡi ai e abia kau. 15 Bena e tamanudia, eto, Matamui bae papa, Farisea taudia bona Herod ena orea taudia edia hatubu ḡauna na garina nahuamui ba toho. 16 Idia na sibodia e hereva heheni, eto, Badina asi ada. 17 Iesu na dibana, bena e gwau henidia, eto, Dahaka o hereva hehenilaimu asi amui dainai? Doini asi dibamui a? Lalomui na do asie pararamu a? Lalomui na doini duduhu a? 18 Mai matamui, to asio itamu a? Mai taiamui, to asio kamonaimu a? 19 Asio helalo unemu a? Aniani ḡaudia imaosi na baki sisi, daha-imaosiiubulaidia, bahudia na bosea hida o hahonu? Idia eto, Gwauta-rua. 20 Bonahituosi na baki sisi, daha-haniosi iubulaidia, bahudia na bosea hida o hahonu? Idia eto, Hitu. 21 Bena ia ma eto, Mato: lalomui na doini asie pararamu a?

Betesaida ai

22 Betesaida ai e kau. Bena haida ese mata-kepulu tauna ta ia dekenae hakaua lao, e noia, enai baine dau kau. 23 Bena ia ese mata-kepulu taunaimana e abia, hanua murimurinai e hakaua lasi; bena matana e kanudidia, imana tauna ai e dau kau. Bena e nanadaia, eto, Ḡau o itamu a? 24 Ia na e roharoha, eto, Taunimanima na itadiamu, au na heheto, to e loamu. 25 Imana na matana ai ma e dau kau lou; bena ma e roharoha, vada e namo, ḡau iboudiai e ita ḡoevaḡoeva. 26 Bena ena ruma e siaia lao, eto, Hanua lalona amo basiola.

Petro ese Iesu e gwauraia Keriso

27 Iesu mai ena hahediba ida Kaisarea Filipi hanuadia ela, bona dala ai ia ese ena hahediba e nanadaidia, eto, Taunimanima be dahaka e tomamu, lau be daika? 28 Idia na e haere, eto, O haida be Ioane Bapatiso e tomamu, a haida be Elia, ma haida peroveta tauna ta. 29 Ma e nanadaidia, eto, A umui be dahaka o tomamu, lau be daika? Petro ese e haere henia, eto, Oi na Keriso. 30 Bena ia ese e tamanudia, ia herevana na tau ta basie hamaoroa.

31 Bena e hadibadia matama, Taunimanima Natuna na hisihisi diaḡau do baine ani, hanua tau-badadia bona hahelaḡa taudia bona itorena taudiaese do bae dadaraia bona bae alaia mase; a dina toi baela ia na baine tore isi lou. 32 Ina hereva e gwauraia hedinarai. Bena Petro ese e hakaua siri, e gwau henia matama. 33 A ia na e gini kerehai, ena hahediba e haḡeredia; bena ia ese Petro e gwau henia, eto, Satana e, murigu kahana aola, badina be emu lalo-hadai na dia Dirava ena, a taunimanima edia.

Mauri herevadia

34 Ia ese aru taudia e boiridia, bona ena hahediba danu, bena e hamaorodia, eto, Tau ta iḡavagu uraula baine ura, ia na sibona baine hedadarai, ena satauro baine abia isi, lau murigu ai baine raka. 35 Badina be ena mauri e dogoa taomu tauna cse mauri baine reaia; a lau daigu ai bona sivarai namo dainai ena mauri baine negea tauna ese mauri baine abia. 36 Tau ta tanobada idoinai baine abia, to ena mauri baine reaia, dahaka namona ia enai? 37 Bona tau ta dahaka baine heni ena mauri davana? 38 Taunimanima ta ese lau daigu ai eiava egu hereva daidiai baine hemarai, ina heuda-hanai bona kara-dika uruna vairadiai, Taunimanima Natuna ese ia dainai baine hemarai, aneru helaḡadia ida Tamana hairaina ai baunema negana ai.

Copyright information for `MEU