Mark 9

Ma e hamaorodia, eto, Na hamaoromui momokanimu, haida o ini gigini na basie mase, ela bona Dirava ena basileia mai siahuna ida baine kau bae itaia.

Iesu oromana eha idaua

Dina tauratoi vada ela, Iesu ese Petro bona Iakobo bona Ioane e abidia hidi, ororo badana ta ai e hakaudia dara. Bena idia vairadiai ia vairana e idau; bona ena dabua e hururuhururu kuroka-kuroka, tanobada ai dabuai hurina tauna ese unu basinema hakurokuroa toma. Bena Elia bona Mose idia vairadiai e hedinarai, Iesu ida e hereva-hereva. Bena Petro ese Iesu e hereva henia, eto, Hahediba taumu e, ita iniseni ai ta nohomu be namo herea; mani kalaga autoi aia kara, auta oiemu, auta Mose ena, auta Elia ena. Badina be ede baine hereva toma asi dibana, gari ese e butudia tao dainai. Bena ori ta ese e ḡovadia ahu, bona ere ta ori lalona amo ema, eto, Ina na Natugu, egu lalokau, ia erena ba kamonai. Idia na e roharoha, to tau ta asie itaia, Iesu mo idia ida.

Ororo amo e hekeiva ai ia ese e tamanudia, e ita ḡaudia na tau ta basie hamaorolaia, ela bona Taunimanima Natuna na mase arno baine tore isi lou. 10 Idia ese ina hereva e lalo-hadailaiava; bena e henanadai heheni,ina mase tore-isi lou herevana be dahaka? 11 Bena idia ese e nanadaia, eto, Badina be dahaka itorena taudia e tomamu Elia na do bainema guna? 12 Ia na e haere, eto, Momokani, Elia na vada ema guna, ḡau iboudiai ihamatamatadia: a Taunimanima Natuna herevana na ede e torea toma, hisihisi diaḡau baine ani, bona bae dadaraia? 13 A na hamaoromuimu, Elia na vada ema, bona edia ura karadia ienai vada e kara vaitani, e tore guna herevadia heḡereḡeredia.

Iesu ese gorere merona e hamauria

14 Ena hahediba ediai e kau ai, e itadia, hutuma ese e ginidia heḡeḡe, bona itorena taudia idia ida e hepapahuahu. 15 Bena aru taudia ese ia e itaia, e hoa, bena dckena e heau kau, e hanamoa. 16 Iesu ese e nanadaidia, eto, Idia ida dahaka o herevalaiamu? 17 Bena hutuma bogaragidia amo tau ta e haere, eto, Hahediba taumu e, lau natugu na oi dekemu na mailaia, badina be mu laumana ese e boloamu: 18 e butua taomu gabuna ai e hekwadiraimu, uduna e gwara-gwaramu, gadigadina e halledaimu; bona tauna e varodamu. Lau ese emu hahediba na noidia, lauma na bae lulua lasi, to idia na asi dibadia. 19 Bena Iesu ese e gwau henidia, eto, Asi emui heabidadama uruna, lau na dekemui ai baina noho ela bona edena nega ai? Baina haheauka henimui ela bona edena nega ai? A mailaia. 20 Ia dekena e laohaia; bena lauma ese Iesu e itaia, bena mero e hatororo-tororoa, tano ai e hekwadirai, e heḡuduḡudu, uduna e gwara-gwara. 21 Iesu ese tamana e nanadaia, eto, Edena nega ai e matamaia? Ia eto, Maraḡina negana ai; 22 bona nega momo lahi ai e tahoa kauva, ranu ai e tahoa dobiva, aine hamasea e tomava. Bema iḡaukaralaina mai dibamu, mani boma bogamai hisi, boma kahamai. 23 Iesu eto, Bema iḡaukaralaina mai dibagu o tomu. Abidadama tauna na ḡau iboudiai ikaradia dibana. 24 Bena mero tamana e lolo, eto, Lau be vada na abidadama; egu abidadama maraḡi-maraḡi ame kahaia.

25 Iesu ese aru taudia e itadia, idia na be heau hegogomu, bena ia ese una lauma dikana e gwau henia, eto, Mu bona taia-kudima laumana, na haḡanimumu, iena amo a raka lasi, bona ia lalonai basio vareai lou. 26 Bena mero na e lolo, e helapuroro, bena vada e lasi. A mero na mase tauna na heto, taunabunai hutuma banava vada e mase vaitani eto. 27 A Iesu ese ia imana e abia, e veria tore, bena vada e gini.

28 Ruma ai e raka vareai negana ai na ena hahediba cse e nanadaia, eto, Badina be dahaka ai ese ilulu-ohona asi dibamai? 29 Ia eto, Inihetomanana ilulu-ohona dalana ta lasi, ḡuriḡuri mo sibona.

30 Una gabu e toretania, Galilea tanona amo e raka hanai. Ena ura be ta basine diba; 31 Badina be ena hahediba e hadibadiava, eto, Taunimanima Natuna na taunimanima ediai taona bae torea, bae alaia mase, a dina toi baela ia na baine tore isi lou. 32 A idia na lalodia asie parara, bona inanadaina danu e gari.

Kaperanaum ai

33 Bena Kaperanaum ai e kau. Ruma lalonai ia ese e nanadaidia, eto, Umui hari dala ai be dahaka o hepapahuahulaia? 34 Idia na asie haere, badina be dala ai sibodia vada e hepapahuahu, daika na herea. 35 Bena ia na e helai diho, gwauta-raruosi e boiridia, e hereva henidia, eto, Baineguna e tomamu tauna na gabe tauna ai bainela, iboudiai isiaidia baine lao heni. 36 Bena ia ese mero-mero ta e abia, bogaragidiai e haginia, e rosia, eto, 37 Lau ladagu ai mero-mero inihetomana ta e abia daemu tauna ese lau danu e abigu daemu, bona lau e abigu daemu tauna ese dia lau mo to lau e siaigu Diravana danu e abia daemu.

38 Ioane ese e hamaoroa, eto, Hahediba taumu e, ai na tau ta a itaia, oi ladamu ai lauma dikadia e luludia; bena a gwaua tao, badina be ia na dia ita bamoda. 39 Iesu eto, Basioma gwaua tao; lau ladagu ai kara siahuna e karaiamu tauna na lau ihadikagu asi dibana. 40 Se laoda ahumu tauna ese e kahadamu. 41 Na hamaoromui momokanimu, ta ese ranu kuri ta baine henimui, umui na Keriso ena dainai, ia na davana ai basine dabu. 42 A ini e abiabiraigumu memero-memerodia ta baine hahekwakwanaia taunana huro badana ta aiona ai bema mataia, davara ai bema negea dobi, bema namo.

43 Imamu ese baine hahekwakwanaimu, ba utua oho: namo mai imamu dokona mauri ai ba vareai, dika mai imamu rua Gehena, lahi se bodomu gabuna, baola. 44 Unuseni ai edia uloulo basine mase, bona lahi na basine bodo. 45 Aemu ese baine hahekwakwanaimu, ba utua oho: namo mai aemu dokona mauri ai ba vareai, dika mai aemu rua Gehena ai bae tahomu dobi. 46 Unuseni ai edia uloulo basine mase, bona lahi na basine bodo. 47 Matamu ese baine hahekwakwanaimu, ba giboa lasi: namo Dirava ena basileia lalonai ba raka vareai mai matamu tamona, dika mai matamu rua Gehena ai bae tahomu dobi. 48 Unuseni ai edia uloulo basine mase, bona lahi na basine bodo.

49 Taunimanima iboudiai na lahi amo bae haḡoevadia. 50 Damena na ḡau namona; a damena basinema tadika-tadika, ede bae hatadikaia toma? Damena lalomui ai bavabia, bona ba noho hebou mai mainomui ida.

Copyright information for `MEU