Matthew 13

Sivarai heḡereḡerena: Uit iḡiḡi-rohorohona

Una dina ai, Iesu na ruma amo e diho, kone ai e helai; bena hutuma bada ia dekenai e hebou. Bena ia ese vanaḡi auta ai e gui, gohu ai e dae, e helai diho, a aru taudia be kone ai e gini. Ia ese sivarai heḡereḡeredia diaḡau e herevalai henidia, eto, A hakala: uhe ihadona tauna ta ese uit igiḡi-rohorohona totona uma ai e vareai. Bena e giḡi rohorohova ai na haida dala isena ai e moru, bena manu e roho ema, e ani ore. Haida be papapapa ai e moru, tano severana ai, bena e tubu haraga, badina be tano na dia uduna; a dina e dae, bena vada e marai, e kakoro, asi ramudia dainai. Ma haida be ava ḡiniḡini ai e moru, bena ḡiniḡini e tubu bada, e habubuni. A haida be tano namona ai e moru, e dobi, haida sinahu-ta, haida tauratoi-ahui, haida toi-ahui. Mai taiana tauna na baine hakala.

10 Ena hahediba na ia dekena ela, e nanadaia, eto, Badina be dahaka sivarai heḡereḡeredia o herevalai henidiamu? 11 Bena ia ese e haere henidia, eto, Guba basileiana herevadia na umui emui ai hehedinararai, to idia ediai be lasi. 12 Badina be mai ena ḡau tauna ena ma bae henia, ḡau momo baine abi; a asi ena ḡau tauna ena amo miana ḡauna do bae abia oho. 13 Badina binai sivarai heḡereḡeredia na herevalai henidiamu, bena bae roharoha, to basie ila; bae hakala, to basie kamonai bona lalodia basie parara. 14 Idia ediai Isaia ena peroveta herevana vada eme momokani; eto,

Kamonai be ba kamonai, to lalomui basie parara;
Ita be ba ita, to basio diba.
15 Badina be ina bese taudia lalodia na duduhu,
Taiadia na kukudima,
Matadia vada e hakapu;
Matadia amo bae ita na garina,
Taiadia amo bae kamonai na garina,
Lalodia bae parara na garina,
Bae helalo kerehai bona baina hamauridia na garina.
16 A umui na matamui vada nanamo, badina be o itamu; taiamui danu nanamo, badina be o kamonaimu. 17 Badina be na hamaoromui momokanimu, peroveta taudia bona kara maoromaoro taudia hutuma e urava o itamu ḡaudia bema ita, to asie itava, bona o kamonaimu herevadia bema kamonai, to asie kamonaiva.

18 Taunabunai, uit iḡiḡi-rohorohona tauna sivaraina heḡereḡerena anina ba kamonai. 19 Tau ta ese basileia herevana e kamonaimu, to lalona se pararamu, bena dika laumana e maimu, una tau lalona ai e hadoa ḡauna na e dadihaiamu. Dala isena ai e moru ḡauna bunai. 20 Papapapa ai e moru ḡauna na tau ta ese hereva e kamonaimu bona e abia dae haraḡaharaḡamu mai moalena ida; 21 a ia na asi ramuna, se miamu, bena hereva dainai hisihisi eiava daḡedaḡe e varamu ai vada e hekwakwanaimu. 22 Ma ava ḡiniḡini ai e moru ḡauna na lau ta ese hereva e kamonaimu, a tanobada ena lalo-haguhi bona kohu igahusina ese hereva e habubuniamu, taunabunai ia na asi huahuana. 23 A lano namona ai e moru ḡauna na tau ta ese hereva e kamonaimu, bona lalona e pararamu; unuhetomadia na huahuadia e dobimu, ta sinahu-ta, ta tauratoi-ahui, ma ta toi-ahui.

Sivarai heḡereḡerena: uit bona ava

24 Sivarai heḡereḡerena ta ma e hamaorodia, eto, Guba basileiana na biru tauna ta na heto, ena uma ai uit nadinadidia namodia e ḡiḡi rohoroho. 25 A taunimanima mahutadia ai, inai tauna ema, ava nadinadidia dikadia na uit padadia ai e ḡiḡi rohoroho, bena e raka oho. 26 Bena uit na e kobo bona huahuana e dobi negana ai na ava dikadia danu e hedinarai. 27 Bena uma biaguna ena hesiai memerodia ia dekena ela, eto, Biagumai e, nadinadi namodia emu uma ai o hado ani? O hari ava dikadia be ede amo? 28 Ia na e haere, eto, mai tauna ta ena ḡaukara binai. Ena memero ese e nanadaia, eto, O uramu baia ha rau eiava? 29 Ia eto, Lasi, ava dikadia iraudia ai uit danu ba butu hebou na garina. 30 Do bae mia, bae vara hebou, ela bona uit iutuna negana. Bena lau ese iutuna taudia baina hamaorodia, bainato, Ava dikadia ba habou guna, ba ḡui, lahi ḡauna, a uit na egu roge ai ba habou.

Sivarai heḡereḡerena: sinapi nadinadina

31 Sivarai heḡereḡerena ta Ina e hamaorodia, eto. Guba basileiana na sinapi nadinadina na heto, tau ta ese e abia, ena uma ai e hadoa. 32 Au nadinadidia loḡora iboudiai ia mo sibona maraḡi-maraḡi herea; a e tubumu negana ai, aniani avadia iboudiai e tubutanimu, au ai e laomu, bena atai manudia na ia rigina ai e roho kaumu, laḡadia e animu.

Sivarai heḡereḡerena: flaoa ihatubuna muramurana

33 Sivarai heḡereḡerena ta ma e hamaorodia, eto, Guba basileiana na hatubu muramurana na heto, hahine ta ese e abia, flaoa nau autoi ida e buloa, ela bona idoinai e tubu.

34 Iesu ese unu sivarai heḡereḡeredia iboudiai aru taudia e hadibalaidia. Sivarai heḡereḡeredia mo e hadibalaidia, 35 peroveta tauna ena hereva ihamomokanina; eto,

Udugu ese sivarai heḡereḡeredia baine gwaurai;
Tanobada matamana amo e hehuni ḡaudia baina gwaurai hedinarai.

Uit bona ava sivaraina anina

36 Ia ese aru taudia e siaidia karoho, bena ruma ai e dae kau. Bena ena hahediba ia dekena ela, eto, Ava dikadia uma lalonai sivaraina heḡereḡerena anina mani a hadibamai. 37 Ia na e haere, eto, Uit nadinadidia namodia iḡiḡi-rohorohodia tauna be Taunimanima Natuna. 38 Uma na tanobada. Nadinadi namodia be basileia memerodia. Ava dikadia na dika laumana natuna. 39 Inai tauna e ḡiḡi rohoroho na Diabolo. Uit iutuna negana be tanobada dokona. Iutuna taudia be aneru. 40 Taunabunai, ava dikadia e habou, lahi ai e dou, e ara ore heḡereḡerena tanobada dokona ai danu unu baine heto. 41 Taunimanima Natuna ese ena aneru do baine siaidia, bena hekwakwanai ḡaudia iboudiai bona kara-havara taudia ena basileia amo bae gogodia oho, 42 amu lahina ai bae tahodia kau, unuseni ai bae tai, gadigadidia bae hahedai. 43 Una negana ai kara maoromaoro taudia na Tamadia ena basileia lalonai bae hururu-hururu, dina na heto. Mai taiana tauna na baine hakala.

Sivarai heḡereḡeredia: Kohu namodia

44 Ma guba basileiana na kohu namona tano ai e hehuni na heto. Tau ta ese e davaria, bena e tahunia, ela, mai moalena ida ena ḡau iboudiai eha hoi, una tano e hoia.

45 Ma guba basileiana na hoihoi tauna ta na heto, aḡeva mai hairaidia namodia e tahuva. 46 Aḡeva mai hairaina herea-daena ta e davaria, bena ela, ena ḡau iboudiai eha hoi, una aḡeva mai hairaina e hoia.

Sivarai heḡereḡerena: Ole

47 Ma guba basileiana na ole na heto, davara ai e torea, gwarume idauidau diaḡau e toa. 48 E honu, bena kone ai e haroroa vareai, gwarume namodia dagwai ai e habou, a gwarume dikadia e nege. 49 Tanobada dokona ai unu baine heto: aneru ese kara dika taudia bona kara maoromaoro taudia bae hididia; 50 kara dika taudia na amu lahina ai bae tahodia kau, unuseni ai bae tai, gadigadidia bae hahedai.

51 Iesu ese e nanadaidia, eto, Ini hereva iboudiai na lalomui vada e parara a? Idia eto, Oibe. 52 Bena ia ese e hamaorodia, eto, Benaini, itorena tauna ta ese guba basileiana hahedibana ai bainela, ia na ruma biaguna ta na heto, kohu matamatadia bona gunadia ena taḡa amo e vaimu.

Nasaret taudia ese Iesu e dadaraia

53 Iesu ese ini sivarai heḡereḡeredia e gwaurai vaitani, bena una gabu amo e raka oho. 54 Ena hanua korikori ai e lasi, edia dubu ai e hadibadia. Bena idia na e hoa, eto, Ina tau ese ena aonega bona ena siahu karadia na ede amo e abi? 55 Ina na dia kamuta tauna natuna a? Sinana ladana dia Maria a? Tadina be dia lakobo bona Iosef bona Simona bona Iuda a? 56 Taihuna danu ita padadai dia nonoho a? Matona, ini ḡau iboudiai na ede amo e abi? 57 Bena lalodia na e hekwakwanai ia dainai. A Iesu ese e hamaorodia, eto, Peroveta tauna na bae matauraia, a ena hanua korikori ai bona ena ruma ai mo basie matauraia. 58 Unuseni ai ia ese siahu karadia gagadoi mo e kara, asi edia heabidadama dainai.

Copyright information for `MEU