Matthew 15

Lalo-ḡoevaḡoeva herevadia

Farisea taudia bona itorena taudia haida Ierusalem amo Iesu dekena ela, eto, Badina be dahaka emu hahediba ese sene edia taravatu e tata utumu, imadia asie hurimu e anianimu? Ia ese e haere henidia eto, Badina be dahaka umui ese Dirava ena haheḡani o tataia utumu, senemui edia taravatu daidiai? Badina be Dirava vada e haheḡani, eto, Tamamu sinamu ba matauraidia, bona, Tama sina iuduguiraidia tauna na bavalaia mase. A umui na o tomu, Tau ta ese tamana eiava sinana baine hamaoroa, baineto “Bama hanamolaimu kohudia na hehelaḡa”, ia ese tamana eiava sinana basine matauraia. Koikoi taumui e, momokani Isaia ese umui e gwauraimui, eto,

Ina bese ese bibinadia ai e imodaigumu,
A lalodia be dauha veravai.
E toma henigu diho kavamu,
A edia hahediba herevadia na taunimanima edia taravatu mo.
10 Bena ia ese aru taudia ia dekena e boiridia lou, eto, Mani a kamonai, ba diba: 11 murimuri amo e domua daemu ḡaudia ese tau lalona basie hadikaia, a lalona amo e lasimu ḡaudia ese bae hadikaia. 12 Bena ena hahediba na ia dekena ela, eto, Dibamu Farisea taudia ese emu hereva e kamonai bena lalodia e hekwakwanaimu a? 13 A ia na e haere, eto, Au iboudiai Tamagu guba ai e nohomu ese se hado na do bae raḡa. 14 Herevadia! Idia na mata-kepulu taudia, ma mata-kepulu taudia e hakaudiamu. Matakepulu tauna ese mata-kepulu tauna baine hakaua, raruosi dadaira ai bae moru.

15 Petro ese e hereva henia, eto, Hari hereva heḡereḡerena anina bame hadibamai. 16 Ia eto, Umui danu lalomui asie pararamu a? 17 Asi dibamui uduna amo e domua daemu ḡauna na bogana ai mo e vareaimu, bona inegena gabuna amo e lasimu. 18 A uduna amo e lasimu ḡaudia na lalona amo e daemu, unu na taunimanima e hadikadiamu. 19 Badina be tau lalona amo e daemu ḡaudia bini: lalo-hadai dikadia; ala-ala; heuda-hanai; mata-bodaga; henao; hahebade koikoi; Dirava iuduguiraina. 20 Ini na taunimanima ihadikalaidia; a imadia asie hurimu e anianimu na taunimanima se hadikadiamu.

Iesu na Turo bona Sidono kahadia ai

21 Iesu ese una gabu e rakatania, Turo bona Sidono kahadia ela. 22 Bena una gabu hahinena ta, Kanaan besena hahinena, e raka lasi, e lolo, eto, Lohiabada e, David natuna e, ame bogagu hisi, natugu kekenina na lauma dikana ese a boloa dikadikamu. 23 A ia ese se haere henia. Bena ena hahediba ese e noia, eto, Mani a lulua, badina be ita muridai e lolomu. 24 Ia na e haere, eto, E siaigu, Israel besena ena dobi mamoedia mo ediai. 25 Bena hari hahine ese e toma henia diho, eto, Lohiabada e, ame kahagu. 26 Ia na e haere, eto, Dia namo memero adia bae abia, sisia bae taho henidia. 27 Hahine ma eto, Lohiabada e, momokani; to sisia-sisia ese biagudia edia pata amo e morumu momorudia na e animu. 28 Bena Iesu ese e haere henia, eto, Hahine e, emu abidadama na bada, emu ura na bavabia. Una negana ai ia natuna kekenina vada e mauri.

Iesu na Galilea gohuna isena ai

29 Iesu ese una gabu e rakatania, Galilea gohuna konena ai e lasi. Bena ororo ta ai e dara dae, e helai diho. 30 Hutuma bada e aru ela ia dekena: ae-hedairike taudia, mata-kepulu taudia, mu laudia, ima-doko taudia, bona gorere idau-idau taudia diagau, e hakaudia lao, Iesu aena badinai e atodia. Bena ia ese e hamauridia. 31 Taunabunai, aru taudia na e hoa, badina be e itadia: mu taudia e herevava, ima-doko taudia e goadava, ae-hedairike taudia e rakava, mata-kepulu taudia e roharohava. Bena Israel edia Dirava vada e heatolaia.

Iesu ese taunimanima 4000 e ubudia

32 Una negana ai Iesu ese ena hahediba e boiridia, eto, Aru taudia na bogadia hisimu, badina be idia na dina toi dekegu ai, bona asi adia. Asina uramu mai hitolodia ida baina siaidia, dala ai bae manori na garina. 33 Ena hahediba eto, Be, tano ḡaḡaena ai ini hutuma adia ede baita abia toma? 34 Bena Iesu ese e nanadaidia, eto, Amui aniani ḡaudia na hida? Idia eto, Hitu, bona gwarume-gwarume ta ta danu. 35 Bena ia ese aru taudia e haduadia, tano ai bae helai helai diho. 36 Bena aniani ḡaudia hituosi bona gwarume-gwarume danu e abi, e hanamoa; bena e baki sisi, ena hahediba e henidia; bona ena hahediba ese aru taudia e henidia. 37 Iboudiai e aniani, bogadia e kunu; bena bahu bosea hitu e gogo. 38 E aniani tataudia na daha hani, a hahine mai natudia ida asie duahidia. 39 Bena aru taudia e siaidia karoho, vanaḡi auta ai ma e gui, e heau, Magadan tanona ela.

Copyright information for `MEU