Matthew 16

Farisea bona Sadukea taudia toa ma e tahua

Farisea taudia bona Sadukea taudia e noia hedibaḡani, toa ta guba amo baine hahedinarai henidia eto. Bena ia ese e haere henidia, eto, Adorahi ai o tomu “Kerukeru baine vala namo, badina be guba vada eme kakaia”; ma daba ai o tomu “Hari dina ai lai baine toa bada, badina be guba vada eme kakaia bona eme herome ahu”. Be, guba toadia na dibamui, a hari ina nega toana na asi dibamui a? Uru dikana mai heudahanaina ese toa e tahuamu, a toa ta basie abia, Iona peroveta tauna toana mo vadaeni. Bena ia ese a rakatanidia, e raka oho.

Hahediba e daradara

Ena hahediba ese gohu unukahana e hanai negana ai, malamala e hedavauhetani. Bena Iesu ese e hamaorodia, eto, Matamui bae papa, Farisea taudia bona Sadukea taudia edia hatubu muramurana nahuana ba tohoa. Idia na sibodia e hereva heheni, eto, Badina be malamala asita abi kau. Iesu dibana, bena e hamaorodia, eto, Abidadama maraḡi-maraḡi taumui e, badina be dahaka sibomui o hereva hehenimu, malamala asio abi kau dainai? Lalomui na do asie parara a? Daha ima adia aniani ḡaudia imaosi bona bosea hida o hahonu asio lalo taomu a? 10 Bona daha hani adia aniani ḡaudia hitu bona bosea hida o hahonu danu asio lalo taomu a? 11 Edeheto lalomui na asie parara lau na dia aniani asina herevalai henimui, a Farisea taudia bona Sadukea taudia edia hatubu ḡauna na nahuana ba tohoa nato? 12 Bena lalodia e parara, ia ese dia ihatubuna muramurana se herevalaia, to Farisea taudia bona Sadukea taudia edia hahediba herevadia hari.

Petro ese Iesu e gwauraia Keriso

13 Iesu na Kaisarea Filipi tanona ai e lasi; bena ia ese ena hahediba e nanadaidia, eto, Taunimanima be dahaka e tomamu, Taunimanima Natuna be daika? 14 Idia eto, O haida be Ioane Bapatiso e tomamu, a haida be Elia, ma haida be Ieremia eiava peroveta tauna ta. 15 Ma e nanadaidia, eto, A umui be dahaka o tomamu, lau be daika? 16 Simona Petro na e haere, eto, Oi na Keriso, Mauri Diravana Natuna. 17 Bena Iesu ese e hereva henia, elo, Simona, Iona natuna, oi na namo, badina be taunimanima ese asie hadibamu, a Tamagu guba ai e nohomu ese. 18 Na hamaoromumu, oi na Petro; ina papapapa latanai egu ekalesia baina hadaia, bona Mase Hanuana ikoukoudia ese basie hadarerea. 19 Guba basileiana kidia baina henimu: bena tanobada ai ba ḡui ḡaudia na guba ai bae heḡui, bona tanobada ai ba ruha ḡaudia na guba ai bae heruha. 20 Bena ia ese ena hahediba e tamanudia, taunimanima na basie hadibadia ia na Keriso.

Iesu iḡavana herevadia

21 Una negana amo Iesu ese ena hahediba e hadibadia matama, ia na Ierusalem bainela, bena hanua tau-badadia bona hahelaḡa taudia bona itorena taudia ese hisihisi momo do bae hahisilaia bona bae alaia mase; a dina ihatoina ai ia na do baine tore isi lou. 22 Bena Petro ese e hakaua siri, e sisiba henia matama, eto, Lohiabada e, dia unuheto; unu basie karamu toma. 23 Bena Iesu na e mede kerehai, Petro e gwau henia, eto, Satana e, murigu kahana aola: o hahekwakwanaigumu; badina be emu lalo-hadai na dia Dirava ena, to taunimanima edia.

24 Bena Iesu ese ena hahediba e hamaorodia, eto, Tau ta bema ura lau murigu ai bema raka, ia na sibona bema hedadarai, ena satauro bema huaia, lau murigu ai bema raka. 25 Badina be sibona ena mauri e kahua tarikatarikamu tauna ese ena mauri baine reaia; a ena mauri lau daigu ai e reaiamu tauna ese ena mauri baine abia. 26 Tau ta ese tanobada idoinai baine abia to ena mauri baine reaia, namona be dahaka ia enai? Eiava tau ta ena mauri davana be dahaka baine henia? 27 Badina be Taunimanima Natuna na Tamana hairaina ai do bainema, ena aneru loḡora ida, taunimanima ta ta ena kara ena kara heḡereḡeredia davadia do baine henidia. 28 Na hamaoromui momokanimu, haida ini gigini na do basie mase ela bona Taunimanima Natuna bae itaia, mai basileiana ida bainema.

Copyright information for `MEU