Matthew 18

Iesu ese ena hahediba e sisiba henidia

Una negana ai hahediba na Iesu dekena ela, eto, Daika na guba basileiana lalonai baine herea? Bena Iesu ese mero-mero ta e boiria, bogaragidiai e haginia, eto, Na hamaoromui momokanimu, basio helalo kerehai bona memero-memero ai basio hahelao, umui na guba basileiana Ialonai basio raka vareai. Taunabunai, ina mero-mero heḡereḡerena baine hahemanau launa na guba basileiana lalonai baine herea; bona mero-mero inihetomana ta lau ladagu ai baine abia dae tauna ese lau danu baine abigu dae. To ini e abiabiraigumu memero-memerodia ta baine hahekwakwanaia tauna na huro badana ta aiona ai bema mataia bona davara ai bema ha negea dobi bema dono mase hari namo.

Tanobada madi ihabaina, hekwakwanai ḡaudia daidiai! Badina be hekwakwanai do bae vara, to hekwakwanai ihavarana tauna madi hari ihabaina! Imamu eiava aemu ta ese baine hahekwakwanaimu na ba utua oho, ba negea daure; namo mai imamu dokona eiava aemu dokona Mauri ai ba vareai, dia namo imamu ruaosi eiava aemu ruaosi ida basine bodo hanaihanai lahina ai bae tahomu dobi. Eiava matamu ta ese baine hahekwakwanaimu, ba giboa lasi, ba negea daure; namo mai matamu tamona Mauri ai ba vareai, dia namo matamu ruaosi ida Gehena lahina ai bae tahomu dobi.

Sivarai heḡereḡerena: Boio mamoena

10 Nahuamui ba toho, ini memero-memero ta ba dadaraia na garina; badina be na hamaoromuimu, guba ai idia anerudia ese Tamagu guba ai e nohomu vairana e itaiamu nega idoinai. 11 Badina be Taunimanima Natuna na boio taudia ihamauridia totodia ema. 12 Umui na dahaka o tomamu? Tau ta ena mamoe bema sinahu-ta, a tamona bema dobi, ia na taurahani-ta-ahui taurahani-ta basinema rakatanidia, e dobi ḡauna ororo ai basinema ha tahua a? 13 Baine davaria, na hamaoromui momokanimu, baine moalelaia bada; a taurahani-ta-ahui taurahani-ta asie dobi ḡaudia baine moalelaidia maraḡi. 14 Unuhetomana, Tamamui guba ai e nohomu na se uramu ini memero-memero ta baine mase.

Lalo ihatamodia herevadia

15 Tadikakamu bema kara dika henimu, baola, ba sisiba henia, raruosi sibomui; bena eremu bema kamonai, ia lalona boma hamaoromaoroa. 16 A eremu basinema kamonai, tau ta eiava tatau rarua ida baola, bena dibadia taudia rarua eiava tatoi ududia amo hereva iboudiai bae hamomokani. 17 A raruosi eiava tatoiosi eremui basinema kamonai, ekalesia hebouna ba hamaorolaia. Ekalesia hebouna danu erena basinema kamonai, oiemu ai idau bese tauna eiava tax gogo tauna heḡereḡerena ai ba halaoa. 18 Na hamaoromui momokanimu, tanobada ai ba ḡui ḡaudia iboudiai guba ai danu bae hegui, bona tanobada ai ba ruha ḡaudia iboudiai guba ai danu bae heruha.

19 Na hamaoromui momokanimu, tanobada ai umui rarua lalomui ba hatamonadia bena mai lalomui tamona ba noinoi hebou, Tamagu guba ai e nohomu ese unu baine kara henimui toma. 20 Badina be rarua eiava tatoi lau ladagu ai e heboumu gabuna ai, lau danu idia dekedekediai.

Sivarai heḡereḡerena: Abi-torehai taudia

21 Bena Petro na ia dekena ela, eto, Lohiabada e, tadikakagu ese baine hadikagu bona ena dika baina gwau tao ela bona nega hida? Hitu eiava? 22 Iesu eto, Na hamaoromumu, dia nega hahitu hona, a nega hitu-ahui hitu. 23 Taunabunai, guba basileiana na hanua pavapavana ta na heto, ena hesiai taudia edia abi-torehai e henanadailai. 24 Ena henanadai matamana ai, tau ta e hakaua vareai, ena abi-torehai na moni bada herea momokani. 25 Bena imana e tuna dainai biaguna ese e hahedua, ia bona adavana bona natuna bae hoidia, ena abi-torehai davana. 26 Bena una hesiai tauna na biaguna vairanai e goru diho, e noia lalo-dika, eto, Ḡauka e, nega taina ba henigu, bena davalla idoinai do baina henimu. 27 Bena biaguna ese e bogaia hisi, e ruhaia nege, ena abi-torehai danu e gwaua tao. 28 A una hesiai tauna e raka lasi, ia bamona hesiai tauna ta e davaria, ienai dollar gwauta e abi torehai. Bena e dabaia tao, gadona e gigia, eto, Egu ai o abi torehai monina na davana a henigu. 29 Bena bamona na ia vairanai e goru diho, e noia, eto, Nega taina ba henigu, bena davana idoinai do baina henimu. 30 To ia na se ura, bena dibura rumana ai e doria vareai, unuseni ai baine noho ela bona ena abi-torehai davana baine haḡuḡurua eto. 31 Bena idia ida hesiai e lao heni hebouva taudia na una kara e itaia negana ai, idia lalodia e hisihisi bad,a bena biagudia dekena ela, sivarai idoinai e hamaorolaia. 32 Bena biaguna ese e boiria, eto, Oi na hesiai taumu dikana, o noigu dainai emu abi-torehai idoinai na gwaua tao; 33 dia maoro, a, oi bamomu boma bogaia hisi, lau ese oi na bogamu hisi heḡereḡerena? 34 Biaguna na e badu dikadika, bena bae hahisia taudia e henidia, ela bona ena abi-torehai davana baine haḡuḡurua.

35 Benaini, Tamagu guba ai e nohomu na unu baine karamui toma, umui ta ta lalomui ai tadikakamui edia dika basio gwau tao negadia ai.

Copyright information for `MEU