Matthew 24

Iesu ese bae vara ḡaudia e gwaurai guna

Iesu na Duhu Helaḡa amo e raka lasi, bena ena hahediba ia dekena ela, Dubu Helaḡa rumadia e duanai. Iesu ese e hereva henidia, eto, Ini ḡau o itamu a? Na hamaoromui momokanimu, nadi ta nadi ta latanai basine mia, iboudiai bae heḡiḡi dobi.

Ia na Olive ororona ai e helai, bena ena hahediba ia dekena ela, e hereva henia hehuni, eto, Mani a hamaoromai, hari ḡau be edena nega ai bae vara? Oi ba lou mai, bona tanobada dokona danu, toadia be dahaka? Iesu ese e haere henidia, eto, Nahuamui ba toho, ta ese baine koimui na garina. Badina be hutuma lau ladagu ai baema, baeto “Lau binai Keriso”, bena dia gagadoi do bae koidia. To umui ese tuari haridia bona tuari uatana lavadia ba kamonai, lalomui basie daradara. Ini do bae vara guna, a dokona be do vairai. Badina be bese ta bese ta ida bae heala-ala heheni, bona basileia ta basileia Ia ida bae tuari. Gabu idau-idau ai doe bona dai-hanai goreredia bae vara, tano danu bae laḡa. To una na hisi matamana mo.

Una negana ai taomui bae tore, bae hadikamui, bae alamui mase. Lau ladagu dainai bese iboudiai ese bae inai henimui. Bena diaḡau lalodia do bae hekwakwanai, 10 bena bae hetao-tore heheni bona bae heinai heheni. 11 Peroveta taudia koikoidia diaḡau danu bae tore isi, hutuma bae koidia. 12 Kara havara danu baine vara rohoroho, bena diaḡau edia lalokau do baine keruma. 13 A baine haheauka ela bona dokona tauna na do baine mauri. 14 Basileia sivaraina namona na tanobada idoinai bae harorolaia, bese iboudiai ihadibalaidia; bena dokona vada baine kau.

15 Taunabunai, umui ese ḡau dika-rohorohona, hekohutani badina, Daniel peroveta tauna ese e herevalaia ḡauna, ba itaia, basinema gini gabuna ai do baine gini, (iduahina tauna na lalona baine parara): 16 Iudea ai bae noho taudia na ororo bae heau lao; 17 bona ruma guhina ai baine helai tauna na ruma lalonai basine raka vareai, ena kohu basine abi; 18 bona uma ai baine ḡaukara tauna danu ena dabua iabina basine lou lao. 19 Una negana ai rogorogo hahinedia bona mararoto hahinedia madi ihabaidia. 20 Ba guriḡuri, keru negana ai eiava Dina Helaḡa ai na basio heau. 21 Badina be unu dinadia ai hisi bada-herea bae vara, Dirava ese tanobada e karaia negana amo hisi unuhetomadia asie vara ema bona harihari, gabeai danu unuhetomana ta basine vara lou. 22 Unu dinadia na basinema hagadoi, taunimanima ta basinema mauri diba; to e abidia hidi taudia daidiai unu dinadia do baine hagadoi.

23 Una negana ai ta baineto “A itaia, Keriso binai” eiava “Keriso bunai”, umui na basio kamonai. 24 Badina be Keriso koikoidia bona peroveta taudia kuikoidia bae lore isi, toa bona hoa ḡaudia bae hahcdinarai, e abidia hidi taudia ihahekwakwanaidia. 25 Ba laloa tao: vada na hamaoromui gunamu. 26 Taunabunai, bae hamaoromui, baeto “A itaia, ia na tano ḡaḡaena ai”, to basiola; eiava “A itaia, ia na daiutu lalonai”, to basio kamonai. 27 Badina be kevaru na heto dina dae kahana amo e kevarua isimu ela bona dina diho kahana ai e hedinaraimu, Taunimanima Natuna bainema danu unu baine heto. 28 Badina be mase tau-anidia e miamu gabuna ai galo bae hebou.

29 Una dikadika baine ore murinai dina do baine dibura, hua danu basine tara, hisiu guba amo bae moru, bona guba siahudia bae heude-heude. 30 Bena Taunimanima Natuna toana guba ai baine hedinarai; una negana ai tanobada besedia iboudiai bae tai; badina be Taunimanima Natuna bae itaia, ori latanai bainema, mai siahu-badana bona mai hairaina ida. 31 Bena ia ese ena aneru baine siaidia, kibi reḡena badana ida, e abidia hidi taudia lai haniosi gabudia amo, bona tanobada dokona ela bona guba dokona amo, bae gogodia.

Hereva heḡereḡeredia

32 Hodava ena amo ina hereva heḡereḡerena ba diba: tuhutuhuna e kobo daemu, rauna e papamu, vada dibamui lahara vada eme kahira-kahira. 33 Taunabinai, umui danu ini ḡau bae vara ba itadia, vada ba diba ia na vada eme kahira-kahira, iduara badibadinai. 34 Na hamaoromui momokanimu, ina uru basine ore ela bona ini ḡau iboudiai bae vara vaitani. 35 Guba bona tanobada bae puki, a lauegu hereva na basine puki.

36 Una dina, una hora, ta asi dibana, guba anerudia danu asi dibadia, Natuna danu asi dibana, a Tamana sibona mai dibana. 37 Noa negana na heto, Taunimanima Natuna ena mai negana ai unu baine heto. 38 Badina be una negana ai utu-utu badana do se utua dae, idia na e anianiva, e inuinuva, e headavava, ema bona Noa lagatoi ai e ḡui kau dinana; 39 matadia asie kani ema bona utu-utu badana e utua dae, bena iboudiai eha dono mamase. Taunimanima Natuna ena mai danu unu baine heto. 40 Una negana ai rarua uma ai bae noho, ta baine heabi oho, ta baine noho. 41 Hahine rarua uit igwadana nadina bae giroa, ta baine heabi oho, ta baine noho.

Ba gima!

42 Taunabunai ba gima, badina be emui Lohiabada bainema negana na asi dibamui. 43 Ina na ba diba: ruma biaguna na bema diba guna edena hora ai henao tauna bema mai, ia na bema gima, bena ena ruma basinema darea. 44 Taunabunai, umui danu ba hegaegae, badina be asi dibamui horana ai Taunimanima Natuna bainema.

45 Hesiai tauna mai ena kamonai bona mai ena kara maoromaoro, biaguna ese e abia hidi, ena ruma baine reḡua bona aniani negadia ai memero adia malamala baine henidia, tauna be daika? 46 Biaguna bainema negana ai baine davaria, unu e kara tomamu, tauna na namo, 47 na hamaoromui momokanimu, ena kohu idoinai ireḡuna tauna ai baine halaoa. 48 A hesiai tauna dikana lalona baine hadaia, baineto “Biagugu vada e halahemu”; 49 bena ia ese bamona baine dadabadia, kekero taudia ida baine ani havara, baine inu havara. 50 Una hesiai tauna na se laloa dinana ai biaguna baine gini dae; 51 bena baine dapaia parara, koikoi taudia bogaragidiai gabuna baine henia, unuseni ai bae tai, gadigadidia bae hahedai.

Copyright information for `MEU