Matthew 3

Ioane Bapatiso

Unu dinadia ai Ioane Bapatiso e hedinaraiva, Iudea tano ḡaḡaena ai e harorova; eto, A helalo kerehai, badina be guba basileiana vada eme kahira-kahira. Badina be ia na peroveta tauna Isaia ese e herevalaia guna, eto,

Gado ta tano ḡaḡaena ai e boi lolomu, e tomu,
Lohiabada ena dala ba lailaia,
Ena laolao dalana ba hamaoromaoroa.
Ioane ena dabua na kamelo huina, ena gaba ḡauna be boromakau kopina, ana aniani na kwadi bona bada ranuna. Ierusalem bona Iudea taudia iboudiai, bona Ioridane kourana hanuadia idoidiai, ia dekena ela, edia dika e gwaurai hedinaraiva. Bena ia ese Ioridane sinavaina ai e bapalisodiava. A Farisea taudia bona Sadukea taudia diaḡau bapatiso totona ela e itadia, bena e gwau henidia, eto, Gaigai natudia e, daika ese e hamaoromui do baine vara baduna na ba heautania? Helalo-kerehai anina ba hahedinaraia. Bona lalomui ai basioto “Ai tamamai na Abraham,” badina be na hamaoromuimu, Dirava na mai siahuna ini nadi amo natuna bema havaradia Abraham ena. 10 Harihari ira na au badidiai e atoamu; taunabunai huahua namodia asie dobimu audia iboudiai na be utumu, lahi ai be taho kaumu. 11 Lau be ranu amo na bapatisomuimu, helalo-kerehai toana. A lau murigu ai be maimu tauna na ena siahu ese lauegu e hereaiamu; lau na dia namo ena tamaka baina abia loaloa. Ia ese Lauma Helaḡa bona lahi amo baine bapatisomui. 12 Ena itapo na imana ai; ena uit ikwadina gabuna baine tapoa ḡoevaḡoeva, ena uit na roge ai baine haboua, a momona be se bodomu lahina ai baine dou vaitani.

Iesu e bapatisoa

13 Una negana ai Iesu na Galilea amo Ioane dekena ela, Ioane ese baine bapatisoa dainai. 14 A Ioane ese e gwaua tao, eto, Lau dekegu oma a? Oi ese lau boma bapatisogu hari namo. 15 A Iesu ese e haere henia, eto, Mani boma karaia; badina be kara maoromaoro iboudiai baita haguḡuru hari namo. Bena ia ese Iesu ena ura e karaia.

16 Iesu e bapatisoa; bena ranu amo e dae kau negana ai na guba e parara, bena ia ese Dirava ena Lauma e itaia, pune na heto e diho, ia tubuana ai e kau. 17 Bona gado ta guba amo e boi dobi, eto, Lau Natugu binai, egu lalokau; lau ese ia na lalo namo heniamu.

Copyright information for `MEU