Matthew 4

Iesu e dibaḡania

Bena Lauma ese Iesu na tano ḡaḡaena e hakaua lao, Diabolo ese baine dibaḡania totona. Dina hari-ahui, boi hari-ahui, e anivaga, bena e hitoloa mase Bena hedibaḡani laumana na ia dekena ela, eto, Bema oi Dirava Natuna, ini nadi boma haḡanidia, bena aniani ḡaudia ai bema lao. A Iesu na e haere, eto, Vada e torea, Dia aniani amo mo taunimanima basie mauri, a Dirava uduna amo e lasimu herevadia iboudiai amo danu.

Bena Diabolo ese hanua helaḡana e hakaua lao, Dubu Helaḡa kogena ai e haginia kau. Bena eto, Bema oi Dirava Natuna, ini amo boma roho dobi; badina be vada e torea, Ia ese ena aneru baine haduadia, bena imadia ai bae abimu isi, aemu nadi ai ba tutuhia na garina. Iesu ma e haere, eto, Vada e torea danu, Lohiabada emu Dirava na basio dibaḡania.

Bena Diabolo ese ororo bada-hereana ta dorina ai e hakaua dara, tanobada basileiadia idoidiai mai hairaidia ida e haheitalaia, eto, Boma goru diho, boma toma henigu diho, bena ini iboudiai na oi bama henimu. 10 Iesu ma e haere henia, eto, Satana e, dauha aola; badina be vada e torea, Lohiabada emu Dirava na ba toma henia diho, ia mo sibona isiaina ba lao heni.

11 Bena Diabolo ese e rakatania. Aneru haida ia dekena ela, ia isiaina e lao heni.

Iesu Galilea ela

12 Iesu na e kamonai Ioane dibura rumana ai vada e koua, bena e lou lao, Galilea ela. 13 Nasaret e rakatania, ela, Kaperanaum ai eha noho: una na gohu badina hanuana, Sebulun bona Napatali tanodia ai. 14 Unu amo Isaia, peroveta tauna, ena hereva vada e momokani; eto,

15 Sebulun tanona bona Napatali tanona,
Gohu dalana, Ioridane sinavaina unukahana ai,
Bese idau-idau edia Galilea bunai:
16 Dibura ai e nohova taudia na
Diari badana vada e itaia;
Bona dibura masemase lalonai e helaiva taudia latadiai
Diari vada e tata dae roha.
17 Una nega amo, Iesu na e haroro matama, eto, A helalo kerehai, badina be guba basileiana vada eme kahira-kahira.

Iesu ese hahediba hahani e boiridia

18 Ia na Galilea gohuna konena ai e rakava ai, tadikaka rarua, Simona, e nemaia Petro, mai tadina Andrea, e itadia, reke gohu ai e torea, badina be idia na haoda taudia. 19 Bena e hereva henidia, eto, Murigu ai a raka; lau ese taunimanima ihaoda-henidia taumui ai baina halaomui. 20 Bena idia ese edia reke e rakatani, ia murinai e raka.

21 Unu amo e raka laova ai, tadikaka rarua ma e itadia, Iakobo Sebedeo, tadina Ioane ida, edia vanagi ai tamadia Sebedeo ida edia reke e laumeva. 22 Bena e boiridia. Bena idia ese vanaḡi bona tamadia e rakatanidia, ia murinai e raka.

Iesu ena ḡaukara e matamaia

23 Iesu na Galilea idoinai eha laolao, edia dubu lalodiai e hahedibava, bona basileia sivaraina namona e harorolaiava. Bona taunimanima edia gorere bona edia hisihisi idau-idau amo e hamauridiava. 24 Taunabunai, ia harina Suria tanona idoinai e hapiua; bena edia gorere taudia iboudiai na ia dekena e laohaidia, hisi idau-idau, kava, tororo-tororo, pada. Bena ia ese e hamauridia. 25 Hutuma bada herea ia murinai e raka: Galilea amo, Hanua Gwauta amo, Ierusalem amo, Iudea amo, bona Ioridane sinavaina unukahana amo.

Copyright information for `MEU