Matthew 9

Iesu ese dika e gwau tao

Ia na vanaḡi auta ai e gui, bena e heau hanai, ena hanua korikori ai eha kau. Pada tauna ta geda ai hekurena ai ia dekena e huaia lao. Iesu ese edia heabidadama e itaia, bena pada tauna e hamaoroa, eto, Natugu e, ba goada, emu dika vada eme hegwau tao. Bena itorena taudia haida lalodia e hadai, eto, Ina tau ese Dirava e hadikaiamu. Iesu na edia lalo-hadai dibana, bena eto, Badina be dahaka lalomui o hadai kereremu? Edena be haraga, nato “Emu dika vada eme hegwau tao”, eiava bama toma “A gini tore, ba raka”? A umui ba diba Taunimanima Natuna na mai siahuna tanobada ai dika baine gwau tao, (ia ese pada tauna e hamaoroa, eto), A gini tore, emu geda a lokua, emu ruma baola. Bena e gini tore, ena ruma ela. Hutuma ese e itaia, bena e hoa, bona Dirava e heatolaia, ia ese siahu unuhetomadia taunimanima e henidia dainai.

Iesu ese kara dika taudia e boiridia

Raka hanaina ai, Iesu ese tau ta tax gabuna ai helaina ai e itaia, ia ladana na Mataio. Bena e hereva henia, eto, Murigu ai a raka. Ia na e tore isi, ia murinai e raka.

10 Iesu na iena ruma ai e ege diho, bena tax gogo taudia bona kara dika taudia hutuma ela, Iesu mai ena hahediba ida e ege diho hebou. 11 Farisea taudia ese e itaia, bena ena hahediba e nanadaidia, eto, Emui hahediba tauna na dahaka dainai tax gogo taudia bona kara dika taudia ida e aniani heboumu? 12 Iesu e kamonai, bena e hamaorodia, eto, Goada taudia na muramura tauna basie tahua, a gorere taudia hari. 13 Aola, ina hereva anina ba haeroa: Lau na hebogahisi na uramu, dia boubou ḡauna. Badina be kara maoromaoro taudia iboiridia asinama, a kara dika taudia hari.

Helalo toadia

14 Bena Ioane ena hahediba na ia dekena ela, eto, Dahaka dainai ai bona Farisea taudia na a anivagamu, a oiemu hahediba na asie anivagamu? 15 Iesu ese e haere henidia, eto, Headava matamata tauna na turana dekediai be bae taitai a? A nega ta headava matamata tauna na edia amo baine heabi oho, una negana ai bae anivaga. 16 Dabua matamata seana dabua gunana basie banilaia. Unu bema kara toma, e banilaia seana na dabua gunana amo bema hedare oho, bona hedarena bema bada. 17 Vine ranuna matamatana kopi gunadia ai basie vedaia. Unu bema kara toma, vine ranuna matamatana ese kopi bema hapou, bena vine ranuna bona kopi bema dika bou. A vine ranuna matamata na kopi matamatadia ai bae vedaia, bena ruaosi bae namo.

Heabidadama toadia

18 Edia hereva-hereva lalonai, lohia ta e kau, bena e toma henia diho, eto, Natugu kekenina ina harihari vada e mase; mani aitala, enai ba dau kau, bena baine mauri. 19 Iesu na e tore isi, ia murinai e raka, mai ena hahediba ida.

20 Hahine ta, ena gorere na rara moru, laḡani gwauta-rua unu e gorere tomava, ia murinai e raka, ena dabua rimuna ai e dau kau. 21 Badina be ia lalona eto, Ena dabua ai mo bama dau kau be bama namo. 22 Iesu na e gini kerehai, e itaia, eto, Natugu e, ba goada, emu abidadama ese vada e hamaurimu. Taunabunai, una hora ela, hahine na vada e namo.

23 Iesu na hari lohia ena ruma ai e dae kau, bena ivilikou taudia bona taitai taudia e heloḡo-heloḡova e itadia. 24 Bena e hamaorodia, eto, A raka lasi; kekeni na se mase, ia na e mahutamu. To idia ese e kirikirilaia. 25 A ia ese hutuma e doridia lasi; bena e raka vareai, kekeni imana e abia, e hatorea isi. 26 Harina be una tano idoinai e piua.

27 Iesu na unu amo e raka laova ai, mata-kepulu taudia rarua na ia murinai e raka mai lolodia ida, eto, David natuna e, ame bogamai hisi. 28 Iesu na ruma ai e raka vareai, bena hari mata-kepulu taudia raruosi danu ma e dae kau. Bena ia ese e nanadaidia, eto, Lalomui e tomamu lau na mai siahugu ene baina karamui toma a? Idia eto, Lohiabada e, oibe. 29 Bena ia ese matadia e dau toho, eto, Emui abidadama heḡereḡerena ene na karamui tomamu. 30 Bena matadia vada e papa. Iesu ese e tamanudia goadagoada, eto, Ina kara tau ta basio hamaorolaia. 31 A idia na e raka lasi, harina una tano idoinai eha piua.

32 Idia raka lasidia ai, haida ese mu tauna mai lauma-dikana ida ia dekenai e hakaua vareai. 33 Ia ese lauma dikana e lulua lasi, bena mu tauna na e hereva. Aru taudia na e hoa, eto, Kara inihetomadia nega ta se hedinarai Israel ai. 34 A Farisea taudia eto, Lauma dikadia edia lohia siahuna ai ia ese lauma dikadia e luludia lasimu.

Iesu ese aru taudia e bogadia hisi

35 Iesu na hanua badadia ai bona hanua maraḡidia ai e loa eva-evava, edia dubu lalodiai e hahedibava, basileia sivaraina namona e harorolaiava, gorere taudia bona hisi-ani taudia iboudiai e hamauridiava. 36 Aru taudia e itadia e bogadia hisi, badina be taudia e boera, bona e karoho, mamoe asi ireḡudia na heheto. 37 Bena ia ese ena hahediba e hamaorodia, eto, Uit vada e lo ḡoevaḡoeva, to iutuna taudia na dia hoho. 38 Uma biaguna ba noia, ia ese iutuna taudia haida ma baine siaidia, ena uit bae utua.

Copyright information for `MEU