Numbers 11

Israel taudia e maumau

Israel taudia na e maumau, hereva dikadia e gwaurai Iehova vairanai. Iehova na e kamonai, bena e badu, lahi na latadiai e hadihoa; una Iahi ese taruha isena e araia. Bena Israel taudia ese Mose e tai henia, bena Mose ese Iehova e noia; bena lahi na e bodo. Taunabunai una gabu ladana e hatoa Tabera,
“Tabera” anina be “e ara”.
badina be Iehova ena lahi na bogaragidiai e arava.

Bena orea idau-idau taudia Aigupto tanona amo Israel taudia idae raka lasi hebou taudia, na e gado dikadika, bona Israel taudia ma e taitai lou, eto, vamu be ede amo baita abia? Aigupto ai gwarume ta ani asi davadia ani? Bona kiukamba bona melon bona liki bona onion bona galik na momo herea ani? A harihari emai goada vada eme ore; ḡau ta Iasi, ina mana mo e heitamu.

Hari mana be nadinadi kurokurona na heto; ita-itana na bedolak
“Bedolak” na Heberu taudia edia herahera nadina ta.
nadina na heto.
Taunimanima ese e hagogo; bena huro nadidia amo e idi patapata, eiava gwada-gwada auna lalonai e gwadaia; bena uro ai e nadua, manemane e kara, mamidia na flaoa dehoro ida e bulo dikeadia mamidia na heheto. Hanuaboi ai hunu taruha ai e dihova negana ai, hari mana danu e dihova.

10 Israel iduhudia iboudiai e taitai, ta ta ena kalaga iduarana ena kalaga iduarana ai; bena Mose ese edia taitai e kamonai. Iehova na e badu laloḡaraḡara; Mose danu e badu. 11 Bena Mose ese Iehova e hereva henia, eto, Dahaka dainai emu hesiai tauna ini vada o hadikagu toma? Edeheto oi na so lalo namo henigumu? Edeheto ina bese idoinai ireḡuna na lauegu maduna ai vada o halaoa? 12 Ini taunimanima loḡora na lau natugu a? Lau ese na havaradia dainai oi na o tomu “lmamu ai a rosidia, rata e inuamu merona na heto, ela bona senedia na gwau henilaidia hamata tanona ai” a? 13 Vamu na edeseni ai baina abia, ini taunimanima loḡora iubulaidia? Badina be idia na lau vairagu ai e taimu, e tomu “Vamu a henimai, baia ania”. 14 Lau na sibogu ini taunimanima loḡora ireḡudia asiname heḡereḡere; maduna na metau herea, ihuana na asi goadagu. 15 Emu ura egu ai bema unuheto, namona be boma bogagu hisi, ina harihari boma alagu mase, bena egu hemarai na basie hedinarai.

16 Bena Iehova ese Mose e haḡania, eto, Israel tau-badadia hitu-ahui bavabidia hidi, oi dibamu tau-badadia korikori bona mai siahudia taudia; bena ba haboudia hebou kalagana vairanai, oi ida bae gini. 17 Bena lau baina diho, baina hereva henimui unuseni ai; bona oi vada na henimu siahuna kahana baina abia lou, idia baina henidia; ini taunimanima ireḡudia madunana na oi ida ba huaia hebou, sibomu basio huaia. 18 Taunimanima danu ba hamaorodia, baoto: Sibomui ba hahelaḡa ela bona kerukeru, bena vamu bavania; badina be Iehova o tai henia, oto “Daika ese amai vamu baine henimai? Aigupto ai bogamai e kunuva”. Taunabunai, Iehova ese vamu baine henimui, bavania. 19 Dia dina tamona eiava rua bona eiava ima eiava gwauta eiava ruahui, 20 a hua ena dina iboudiai vamu bavania, ela bona ianina ai ba hesiku, bena ba dadaraia. Badina be Iehova, bogaragimui ai e nohomu Diravana, vada o dadaraia, ia vairanai o tai, oto “Dahaka dainai Aigupto a rakatania?”

21 A Mose eto, Be, egu bese taudia iboudiai be domaga tauratoi
Domaga tauratoi: 600, 000.
aedia amo e rakamu: taudia; a oi na o tomu “Vamu baina henidia, bae ania, ela bona hua ta baine ore”.
22 Mamoe seridia bona nani seridia bae aladia ore, adia vamu, a? Eiava davara gwarumedia iboudiai bae abidia ore, idia bogadia ihakunudia a?

23 Iehova ese Mose e haere henia, eto, Iehova imana e tunamu a? Do ba itaia, lauegu hereva baine momokani eiava lasi.

24 Taunabunai Mose e raka lasi, Iehova ena hereva na Israel taudia e hamaorolaidia, a Bena tau badadia hitu-ahui e abidia hidi, hebou kalagana murimurinai e haginidia heḡeḡe. 25 Bena Iehova na ori ai e diho, e hereva henia, a bona e henia siahuna kahana na hari hitu-ahuiosi e henidia; bena hari siahu idia latadiai e kau negana ai idia na e peroveta, to una negana ai mo.

26 Tatau rarua taruha ai e nohova, ta ladana na Eledad, ma ta ladana na Medad; bena siahu na idia danu latadiai e kau. Idia be e abidia hidi taudia rarua, a hebou kalagana asiela, bena taruha lalonai e peroveta. 27 Bena eregabe tauna ta ese Mose dekena e heau lao, eto, Eledad bona Medad be taruha ai e perovetamu. 28 Bena Iosua Nunu, Mose ena hesiai tauna bona ena abi-hidi tauna ta, e hereva, eto, Mose Rahobada e, ba gwaudia tao. 29 A Mose ese e haere henia, eto, Lau daigu ai o vaḡeḡemu a? Iehova ena orea taudia iboudiai bema peroveta bona Iehova ena siahu be iboudiai latadiai bema kau bema namo. 30 Bena Mose, Israel tau-badadia ida,taruha e lou henia.

31 Una negana ai Iehova ese lai ta e siaia; bena una lai ese kibi momo davara kahana e harohodia diho edia taruha tanona ai, ela bona dina ta laolaona heḡereḡerena taruha kahana ai, bona ma kahana ai danu dina ta laolaona heḡereḡerena, tano daenai kiubit rua
Kiubit rua = 88 centimetres sisivana.
heḡereḡerena.

32 Bena taruha taudia e tore isi, kibi na e haboudia boi, e haboudia rani, ma dina iharuana ai e haboudia boi; e habou maraḡi tauna ese homere gwauta
Homere gwauta = 3700 litres.
e haboudia. Bena edia kalaga badibadidiai e hakaukaudia.
33 A vamu na dounu ududia ai, do asie hadonoa, Iehova ena badu na ediai e siahu; bena ia ese dai-hanai gorerena dikana ta idia latadiai e siaia. 34 Taunabunai, una gabu ladana e hatoa Kibroto-hatava;
“Kibroto-hatava” anina be “Gado-mase taudia edia gara”.
badina be unuseni ai gado esee abidia taudia na e guridia.
35 Kibroto-hatava amo eha laolao, ela bona Haseroto ai e kau; unuseni ai e taruha.

Copyright information for `MEU