Numbers 13

Hasinadoa taudia

Iehova ese Mose e hamaoroa, eto, Hasinadoa taudia haida ba siaidia, Kanaan tanona, lau ese Israel taudia baina henidia tanona, baela. Iduhu ta ta amo ta ta ba siaidia, a lohia taudia mo bavabidia. Bena Mose ese Paran tano-ḡaḡaena amo e siaidia, Iehova ena hahedua heḡereḡerena; iboudiai na Israel lohiadia. Ladadia bini: Ruben iduhuna amo, Samua Sakuru; Simeon iduhuna amo, Safata Hori; Iuda iduhuna amo, Kaleb lefune; Isakara iduhuna amo, Igala Iosef; Efraim iduhuna amo, Hosea Nunu; Beniamina iduhuna amo, Palti Rafu; 10 Sebulun iduhuna amo, Gadiel Sodi; 11 Manase Iosef iduhuna amo, Gadi Susi; 12 Dan iduhuna amo, Amiele Gemali; 13 Asere iduhuna amo, Seturu Mikael; 14 Napatali iduhuna amo, Nabi Vopsi; 15 Gad iduhuna amo, Gevele Maki. 16 Hasinadoa taudia Mose ese e siaidia, Kanaan baela, ladadia bunu. A Mose ese Hosea Nunu ladana e nemaia Iosua.

17 Taunabinai, Mose ese e siaidia, Kanaan tanona bae ha itaia. E haḡanidia, eto, Diho kahana amo baola ela bona ororo gabudia. 18 Ba itaia, tano be edeheto, bona tano taudia be edeheto, gogoada eiava mamanoka, hutuma eiava gagadoi; 19 ba itaia danu, e noholaiamu tanona edeheto, namo eiava dika, bona edia hanua be edeheto, taruha mo eiava hanua mai maḡudia. 20 Ba itaia danu, edia biru gabudia be edeheto, namo eiava dika, bona au be mimia eiava. Ba goada: tano anidia taidia ba loulai. Una negana be vine e huahua matama negana.

21 Taunabunai idia na ela, e hasinadoa, Sin tano-ḡaḡaena amo ela bona Rehob, Hamat dalana ai. 22 Diho kahana amo ela, Heberon ai e kau; unuseni ai Ahiman bona Sesai bona Talmai, Anak garana, e nohova. Una Heberon e haginia murinai laḡani hitu vada ela bena Soan e haginia Aigupto ai.

23 Bena Eskol
“Eskol” anina be “Tako ta”. “Rimona” bona “suke” na au huahua ladadia.
kourana ai e kau, unuseni ai vine rigina ta e utua, mai vine huahuana tako ta; tatau rarua ese au ai e huaia. Rimono(, huahuadia haida bona suke huahuadia haida danu e gogo, e hua.
24 Una gabu ladana e hatoa Eskol kourana, badina be Israel taudia ese vine takona unuseni ai e utua dainai.

25 Dina hari-ahui e ore, bena edia hasinadoa amo e lou ema, 26 Mose bona Aaron bona Israel oreana taudia iboudiai dekediai e kau, Kade ai, Paran tano-ḡaḡaena ai. Bena tano sivaraina e hamaorolaidia, bona tanoanidia e haheitalaidia. 27 Idia eto, O siaimai baia lao henia tanona ala, ia na rata bona bada-ranuna e arumu tanona; tano huahuadia haida bini. 28 To, una tano taudia na gogoada, edia hanua danu babada heherea bona mai maḡudia; Anak garana danu a itadia unuseni ai. 29 Diho kahana ai Amalek taudia e nohomu; ororo gabudia ai Hiti taudia bona Iebusu taudia bona Amoro taudia e nohomu; a kone ai bona Ioridane sinavaina isena ai Kanaan taudia na e nohomu.

30 Bena Kaleb ese taunimanima e tuidia; bena ia ese Mose e hereva henia, eto, Aitala, una tano baita abia; badina be ita na mai goadada, baita abia diba. 31 A ia ida ela taudia eto, Una tano taudia basita tuari henidia diba, badina be idia na gogoada, ita na mamanoka. 32 Taunabunai, idia ese edia hasinadoa Israel taudia e hamaorolaidia na hari dikana mo e gwauraia, eto; Una itana totona ala tanona na taunimanima ihamasedia tanona, bona unuseni ai a itadia taudia iboudiai na babada heherea. 33 Unuseni ai taunimanima gaḡau-babadadia a itadia, Anak garana, Nefili taudia amo evara besena. Ai na a laloa ai na kwadi na heheto, idia vairadiai, bona idia danu unu e itamai toma.
“Kibroto-hatava” anina be “Gado-mase taudia edia gara”.


Copyright information for `MEU