Numbers 14

Israel taudia e taitaiva

Bena hebou taudia iboudiai e tai: Israel idoinai e tai rani. Israel taudia iboudiai ese Mose bona Aaron e maumauraidia; hebou idoinai ese e gwau henidia, eto, Aigupto ai baiama mase eiava ina tano ḡaḡaena ai baiama mase bema namo. Namona be dahaka Iehova ese una tano ai baine hakaumai vareai? Unuseni ai ai na dare amo bae alamai mase, bona adavamai, bona, natumai bae abidia mauri. Aigupto baia lou henia hari namo, ani?

Bena sibodia e hereva heheni, eto, Biaguda ta baita abia hidi, Aigupto baita lou lao. Bena Mose bona Aaron na Israel taudia loḡora edia hebou vairanai e goru diho; bona Iosua Nunu bona Kaleb lefune, hasinadoa taudia rarua, na edia dabua e dare, Israel oreana idoinai e hamaorodia, eto, Una tano, ai ala a hasinadoa tanona, na tano namo-hereana. Iehova ese baine lalo namo henida, ia ese una tano ai baine hakauda vareai, baine henida; oibe, hari rata bona bada-ranuna e arumu tanona ia ese baine henida. Ḡau tamona, Iehova basio inai henia, bona una tano taudia garidia basio gari. Idia na ita ada aniani na heto. Idia na asi igimadia; a Iehova na ita ida. Basio gari henidia.

10 A hebou taudia iboudiai ese nadi amo bae hododia eto. Bena Iehova diaridiarina na hebou kalagana ai e hedinarai, Israel taudia iboudiai vairadiai. 11 Bena Iehova ese Mose e hereva henia, eto, Ini taunimanirna na bae dadaraigu ela bona edena nega ai? Toa iboudiai vada na henidia ore. Edena nega ai bae abidadama henigu? 12 Lau na dai-hanai gorerena amo baina habuadiatari. Idia na lau dihigu ai basiela. Oiemu amo bese ta, idia baine hereadia besena, baina havaraia.

13 Bena Mose , ese Iehova e haere henia, eto, Unu baine heto, Aigupto taudia na bae kamonai; badina be oi ese ina bese taudia na idia bogaragidia amo e hakaudia lasi mai siahumu ida. 14 Bena idia ese ina tano taudia bae hamaorodia. Ina tano taudia na vada e kamonai oi na ina bese bogaraginai o nohomu, idia ida o hevaira hehenimu, oiemu ori amo o gorudia taomu, bona edia laolao ai o gunalaidiamu, dina ai ori dubuna amo bona hanuaboi ai lahi mamana amo. 15 A harihari oi ese ina bese taudia boma habuadia ore, hari oi harimu e kamonai besedia na baeto 16 “Iehova na asi siahuna ina bese na e gwaurai henidia hamata tanona ai baine hakaudia vareai; una dainai ia ese .tano ḡaḡaena ai vada e habuadia ore”. 17 Taunabunai, lau I na noimumu, Ḡaubada ena siahu do baine herea, emu gwau-hamata heḡeregerena, oto: 18 Iehova ena badu e halahemu, ena hebogahisi e hesiriumu; ia ese kara dika bona kara havara e gwau taomu; ḡau tamona, kara dika taudia na basine kahudia nege, a tama edia kara dika davadia na natudia bona tubudia baine henidia, ela bona uru ihatoina bona ihahanina. 19 Lau na noimumu, emu hebogahisi na bada herea dainai ina bese taudia edia kara dika do ba gwau tao, Aigupto amo ema bona ina gabu ai edia kara dika vada o gwau tao heḡereḡerena.

20 Bena.Iehova eto, Baina bogadia hisi, emu noinoi heḡereḡerena. 21 A momokani, lau na maurimu heḡereḡerena bona Iehova hairaina ese tanobada baine hahonua heḡereḡerena, 22 ini taunirnanima iboudiai ese lau hairaigu vada, e itaia, bona toa idau-idau Aigupto ai bona tano gaḡaena ai vada eitadia, to nega, gwauta vada e dibaḡanigu bona eregu asie kamonai dainai, 23 idia ese senedia na gwaurai henidia hamata tanona na basie itaia; momokani, vada e dadaraigu taudia ta ese basine itaia. 24 A egu hesiai tauna Kaleb, laumana na idau bona eme badinagu mai lalona idoinai dainai, ia be baina hakaua vareai, hari itana ela tanona lalonai; bena ia garana ese bae abia, edia tano. 25 A harihari, Amalek, taudia bona Kanaan taudia na koura ai e nohomu dainai umui be kerukeru ba lou, tano ḡaḡaena baola, Davara Kakakakana kahana ai.

26 Bena Iehova ese Mose bona Aaron e hereva henidia, eto, 27 Ina orea dikana ese lau bae maumauraigu ela bona edena nega ai? Israel taudia edia hereva, lau e maumauraigumu herevadia, vada na kamonai. 28 Ba hamaorodia, baoto: Iehova na e tomu “Lau na maurimu dainai, emui hereva lau vada na kamonai heḡereḡeredia unu baina karamui toma; 29 ina tano ḡaḡaena ai vada ba mase. Umui iboumui bogaragimui ai, laḡani ruahui vada e hanai bona vada e maumauraigu taudia. 30 ta na lau ese na gwaurai henimui hamata ba noholaia nato tanona na basine raka vareai, a Kaleb lefune bona Iosua Nunu, idia raruosi mo baeiraka vareai. 31 A natumui maragidia, umui o tomu bae abidia mauri, na lau ese baina hakaudia vareai, umui ese vada o dadaraia tanona na idia ese bae itaia. 32 A umui be ina tano ḡagaena ai do ba mase. 33 Natumui ese laḡani hari-ahui tano ḡaḡaena aiedia mamoe bae reḡudia, emui kara havara hisidia bae ani, ela bona umui tau-animui bae pata vaitani tano ḡaḡaena ai. 34 O hasinadoa dinadia hari-ahui ihaheḡereḡeredia, laḡani hari-ahui emui kara havara hisidia bavani, dina ta ta, davadia laḡani ta ta hisidia bavani. 35 Lau Iehova vada na hereva: momokani, ina orea dikana, lau e inai henigumu oreana, na unu baina karadia toma. Ina tano ḡaḡaena ai taudia bae manori, bona ina tano ḡaḡaena ai bae mase.”

36 Hari hasinadoa taudia, Mose ese tano itana e siaidia, bena e lou negana ai tano harina dikana amo hebou taudia iboudiai e haherou-heroudia bena Mose e maumauraia, 37 taudia bunu, tano harina dika e gwauraia taudia, na dai-hanai gorerena ta ese e hamasedia ore, Iehova vairanai. 38 A Iosua Nunu bona Kaleb lefune na e mauri, hasinadoa taudia iboudiai idia raruosi mo e mauri.

39 Mose ese ini hereva na Israel taudia e hamaorolaidia negana ai, idia na lalodia e hisihisi bada. 40 Daba maraḡi ai, idia na e tore isi, ororo dorina ela, eto, Ame itamai, ai na iniseni ai, Iehova ese vada e gwaurai henimai hamata tanona hari aiala; badina be ai na vada a kara havara. 41 A Mose eto, Dahaka dainai Iehova ena haheḡani harihari o tataia utumu? Basio kwalimu diba. 42 Basiola, inaimui ese bae hadareremui na garina; badina be Iehova ese se barnomuimu. 43 Amalek taudia bona Kanaan taudia na vairamui ai; bena edia dare ai ba mase; Iehova ena dala vada o rakatania dainai Iehova ese basine bamomui.

44 A edia hekokoroku ai e raka lao, ororo dorina arno ela; ḡau tamona, Iehova ena taravatu mauana na taruha ai mia, Mose danu taruha ai noho. 45 Bena Arnalek taudia bona Kanaan taudia, unu ororo ai e nohova taudia, na ema, e hadareredia, e havadia lao, ela bona Horoma.

Copyright information for `MEU