Numbers 18

Hahelaḡa taudia bona Levi taudia ahudia

Iehova ese Aaron e hereva henia, eto, Kerere gabu helaḡana ai bae vara na oi bona natumu bona emu iduhu taudia latamui ai; bona hahelaḡa taudia edia kerere na oi bona natumu latamui ai. Varavaramu danu, Levi iduhuna taudia, tamamu ena iduhu taudia, na oi ida bae raka kahi mai, oi ida bae ḡaukara hebou, bona oi isiaimu bae lao heni. Ḡau tamona, oi mai natumu ida mo taravatu mauana kalagana lalonai ba ḡaukara. Idia ese oi isiaimu bae lao heni, bona hebou kalagana ḡaukaradia bae kara; a gabu helaḡana kohudia basie raka henidia kahi, bona ihaboulaina patana basie raka henia kahi, idia bae mase bona umui ba mase na garina. Idia na oi bae durumu, hebou kalagana inarina ai bona ena ḡaukara iboudiai ikaradia ai: idau iduhu tauna ta basine raka henimui kahi. A umui ese gabu, helaḡana ḡaukaradia bona ihaboulaina patana ḡaukaradia ba kara; unu amo badu na Israel taudia latadiai basine kau lou. O itaia, varavaramui Levi taudia na Israel taudia bogaragidia amo vada na abidia hidi, vada na henimui, Iehova ena, hebou kalagana ḡaukaradia bae kara. A oi mai natumu ida na hahelaḡa taumui; ihaboulaina patana ḡaukaradia iboudiai bona seseahu lalonai e karamu karadia, iboudiai na umui ese ba kara. Lau isiaigu ba lao heni; hahelaḡa dagina lau ese vada na henimui. Idau tauna ta baine raka kahira, ia na baine mase.

Iehova ese Aaron ma e hamaoroa, eto, A itaia, egu dudui-isi bouboudia vada na henimu: Israel taudia ese e hahelaḡadiamu ḡaudia iboudiai na vada na henimu; vada e horomui dainai oi vada na henimu bona natumu vada na henidia, oi ahumu bona idia ahudia, ela bona hanaihanai. Ḡau helaḡadia Iahi bouboudia amo bavabi ḡaudia bini: edia herahia ḡaudia iboudiai; edia flaoa bouboudia iboudiai; edia kara-dika iabi-ohodia bouboudia iboudiai; edia kerere iabi-ohodia bouboudia iboudiai; unu iboudiai bae helaḡa, oi amu bonanatumu adia. 10 Gabu helaḡana ai bavani, mamaruanemui iboumui ai ese; ia na helaḡa, amui aniani. 11 Amu bini : bae dudui isi ḡaudia, bona Israel taudia edia davedave bouboudia iboudiai; oi vada na henimu bona natumu mamaruanedia bona natumu hahinedia vada na henidia, oi ahumu bona idia ahudia ela bona hanaihanai, asi mirodia taudia iboudiai emu ruma ai na bae ani diba. 12 Dehoro namo-hereana bona vine ranuna namo-hereana bona uit namo-hereana bae mailai, edia uma anidia roboadia bona edia imea anidia roboadia Iehova bae henia, idoinai vada na henimu. 13 Edia uma anidia roboadia bona edia imea anidia roboadia iboudiai, Iehova dekena e mailaidia ḡaudia, na oiamu; asi mirodia taudia iboudiai emu ruma ai na bae ani.

14 Gwau-hamata daidiai Iehova bae henia ḡaudia Israel ai na oiemu. 15 Mauri ḡaudia natudia roboadia iboudiai, taunimanima natudia bona ubu-ubu ḡaudia natudia, na Iehova bae henia, iboudiai na oiemu. Ḡautamona, taunimanima natudia roboadia bona ḡau mirodia natudia roboadia na davadia bae kara. 16 Edia mauri huana tamona baine ore ai na davadia bae kara: davadia vada ba gwauraia, silver sekeledia, ima, gabu helaḡana ena sekele
“Sekele” bona “gera” na Heberu taudia edia hahetoho ḡaudia.
heḡereḡerena; una sekele lalonai gera na ruahui.
17 A boromakau natuna roboana eiava mamoe natuna roboana eiava nani natuna roboana na davana basio karaia. Idia na hehelaḡa; raradia na ihaboulaina patana latanai ba nevaria, bona digaradia na ba haḡole oho, bonana namo ḡauna Iehova ena. 18 A hidiodia na oiamu; kemena, e davea ḡauna, bona idiba mamuna na oiamu heḡereḡerena. 19 Herahia helaḡadia, Israel taudia ese Iehova vairanai e dudui isimu ḡaudia, iboudiai name henimu, oiamu bona natumu mamaruanedia adia bona natumu hahinedia adia, umui ahumui ela bona hanaihanai. Ina, na herohemaino damenana Iehova vairanai, oiemu bona oi garamu edia, ela bona hanaihanai.

20 Iehova ese Aaron ma e hamaoroa, eto, Oi na emu inoḡo ta basio abia edia tano ai, bona ahumu ta basio abia idia bogaragidiai: lau na oi ahumu, oi na lau dihigu, Israel taudia bogaragidiai. 21 Israel taudia edia ḡau e karoamu, karoa gwauta, bena karoa ta lau e henigumu, una karoa na Levi taudia; vada na henidiamu, idia ahudia, edia ḡaukara davana, hebou kalagana ai:lau, isiaigu lao henimu dainai. 22 Ina murinai, Israel taudia ese hebou kalagana: basie raka henia kahi, edia kara dika ai bae mase na garina. 23 A Levi taudia ese hebou kalagana ḡaukaradia iboudiai bae kara; kerere ta bema vara, una kerere na idia latadiai. Ina taravatu na do baine hesiriu hanaihanai emui uru iboudiai lalodiai. Israel taudia bogaragidiai idia na asi ahudia. 24 Badina be hari karoa ihagwautadia, Israel taudia ese Iehova vairanai e dudui isi ḡaudia, lau ese Levi taudia vada na henidia, idia ahudia; una dainai vada na hamaorodia, Israel taudia bogaragidiai idia na asi ahudia.

25 Bena Iehova ese Mose ma e hereva henia, eto, 26 Levi taudia na ba: hamaorodia, baoto: Israel taudia edia karoa ihagwautadia, umui ahumui vada na , henimui ḡaudia, bavabi negadia ai na ene karoa ihagwautadia ma ba karoadia, karoa gwauta gwauta, bena karoa ta ta ba dudui isi, Iehova vairanai. 27 Bena, ene ba dudui isi ḡaudia na emui boubou ḡaudia ai baela, uit na emui roge amo eiava vine ranuna na emui vine amo boma dudui isi heḡereḡerena. 28 Unuhetomana umui na emui karoa ihagwautadia, Israel taudia e henimuimu ḡaudia, na iboudiai ma ba karoadia, Iehova ena dudui isi boubouna na hahelaḡa tauna Aaron ba henia. 29 Bae henimui herahiadia iboudiai amo emui boubou ḡaudia ba dudui isi Iehova vairanai: namo-hereadia bona mai helaḡadia karoadia mo ia ba henia. 30 Taunabunai ba hamaorodia, baoto: Karoa namona ba duduia isi, bena orena be Levi taudia adia, uit anina ikwadina gabuna amo bona vine ranuna itaolaina gabuna amo heḡereḡeredia. 31 Una na amui aniani: gabu iboudiai bavania, umui bona emui ruma taudia, hebou kalagana ḡaukaradia o karamu davana. 32 Bena namo-hereana na ba duduia isi dainai umui na ianina ai basio kerere. A Israel taudia edia ḡau helaḡadia na basio abi havara, ba mase na garina.

Copyright information for `MEU