Numbers 20

Mose ese nadi hagahagana e botaia

Hua gini-gunana ai Israel taudia oreana idoinai na Sin tano-ḡaḡaena ai e kau, Kade ai e taruha. Unuseni ai Miriama e mase; idia ese una gabu ai e guria.

Una gabu na asi ranuna, hebou taudia edia. Bena idia na e hebou, Mose bona Aaron e inai henidia. Idia ese Mose e ḡadeḡade henia, eto, Varavaramai na Iehova vairanai e mase negana ai, ai danu baiama mase bema namo. Dahaka dainai ai Iehova ena orea taumai na ina tano ḡaḡaena ai vada; o hakaumai vareai? Ai baia mase bona emai ubu-ubu ḡaudia baemase totona a? Dahaka dainai Aigupto amo vada o hakaumai lasi, ema bona ina gabu dikana? Ina gabu na asi uitina, asi sukena,asi vinena, asi rimonona;
“Suke” bona “rimono” na Heberu taudia edia au huahua lalodia.
inuinu ranuna danu lasi.

Bena Mose bona Aaron na hebou taudia edia amo e raka oho, hebou kalagana iduarana ai e goru diho; bena Iehova diaridiarina e itaia. Iehova ese Mose e hamaoroa, eto, Itotohi bavabia, taunimanima ba haboudia, oi bona kakamu Aaron dekemui ai; bena vairadiai nadi hagahagana ba haḡania, ranu na iena amo baine aru lasi. Unu amo oi ese ranu na nadi hagahagana amo ba ha-arua lasi, hebou taudia ba henidia bona edia ubu-ubu ḡaudiaba henidia, bae inua. Bena Mose ese itotohi Iehova vairana amo e abia, ena haheḡani heḡereḡerena.

10 Bena Mose bona Aaron ese hebou taudia e haboudia, nadi hagahagana vairanai; e gwau henidia, eto, Gwau-edeede taumui e, a hakala; emui ranuna ina nadi hagahagana amo baia ha-arua lasi a? 11 Bena Mose ese imanae duduia isi, nadi hagahagana na nega harua ena itotohi amo e botaia. Bena ranu na e aru lasi badabada; hebou taudia ese e inua, bona edia ubu-ubu ḡaudia.ese danu e inu. 12 Bena Iehova ese Mose bona Aaron e gwau henidia, eto, Asio abidadama henigu dainai, bona Israel taudia vairadiai lau ladagu asio hahelaḡaia dainai, umui raruosi ese ina orea taudia basio hakaudia vareai, lau ese vada na henidia tanona lalonai. 13 Ina ranu na Meriba;
“Meriba” anina be “Ḡadeḡade”.
badina be Israel taudia ese Iehova e ḡadeḡade henia, bena ia ese ena siahu e hahedinarai henidia.

Edom pavapavana e daḡedaḡe

14 Bena Mose ese gwaukau taudia Kade amo e siaidia, Edom pavapavana dekenai, bae hamaoroa, baeto “Tadimu Israel na ini e gwau tomamu: oi dibamu dahaka ḡau dahaka ḡau ese vada e butumai tao; 15 senemai na Aigupto ela, bena nega daudau Aigupto ai a nohova; a Aigupto taudia ese ai bona tamamai e daḡedaḡe henimaiva. 16 Iehova a tai heniava, bena ia ese emai taitai e kamonai, aneru ta e siaia, Aigupto amo e hakaumai lasi, ama, emu tano hetoana ai a nohomu, Kade hanuana ai. 17 Harihari ai a noimumu, emu tano amo baia raka hanai. Uma ta amo basia raka hanai, eiava vine imeana ta amo basia raka hanai, bona guri ranudia basia inu; Pavapava Dalana ai baia raka. Dala amo basia raka siri, idiba kahana amo eiava lauri kahana amo, ela bona emu tano hetoana baia rakaia hanai.”

18 Edom ese e haere henia, eto, Basio raka hanai, baina tuari henimu na garina.

19 Israel taudia ese ma e noia, eto, Laolao dalana ai baia raka; emu ranu baia inua eiava emai ubu-ubu ḡaudia ese bae inu, ai na davana baia henimu. Aemai amo baia raka hanai, vadaeni.

20 A ia ma e haere, eto, Basio raka hanai. Bena Edom ese tuari oreana badana mai goadana e hakaua lasi, idia ilao-ahudia. 21 Taunabunai Edom ese Israel taudia e laodia ahu, ena tano amo basie raka hanai. Bena Israel na idau dala amo ela.

Aaron e mase

22 Idia na Kade amo eha laolao, ela, iboudiai na Horo ororona ai e kau. 23 Bena Horo ororona ai, Edom ena tano hetoana ai, Iehova ese Mose bona Aaron e hamaorodia, eto, 24 Aaron na tubu tama dekediai baine hahebou; ia na Israel taudia vada na henidia tanona ai basine raka vareai, badina be ranu gabuna ai Meriba ai egu hereva o utua. 25 Aaron mai natuna Eleasara ida bavabidia, Horo ororona ai ba hakaudia dara. 26 Bena Aaron a ena dabua ba doki oho, ia natuna Eleasara ba hadokilaia. Aaron be unuseni ai baine mase, tubu tama dekedia bainela.

27 Bena Mose ese Iehova ena haheḡani heḡereḡerena ai e karaia; hebou taudia iboudiai vairadiai idia tatoiosi na Horo ororona e dara dae. 28 Bena Mose ese Aaron ena dabua e doki oho, natuna Eleasara e hadokilaia. Bena Aaron na ororo dorina ai e mase, a Mose bona Eleasara na ororo amo e hekei diho. 29 Hebou taudia iboudiai ese e itaia Aaron vada e mase, bena Israel taudia iboudiai ese dina toi-ahui ai ia taina e taiva.

Copyright information for `MEU