Numbers 21

Gaigai

Arada pavapavana, tau Kanaan, diho kahana ai e nohova, vada e kamonai Israel na Atarim dalana amo e maiva, bena ia ese e tuari henidia bona haida e abidia mauri. Bena Israel taudia ese Iehova e gwau henia hamata, eto, Ina bese be ai imamai ai ba henimai, bena ai ese edia hanua baia habuadia tari. Bena Iehova ese Israel taudia edia noinoi e abia dae, Kanaan taudia na idia imadia ai e henidia; bena idia ese una bese taudia e aladia ore bona edia hanua e habuadia tari. Taunabunai una gabu ladana e hatoa Horoma.
“Horoma” anina be “Hebua-tari”.


Bena Horo ororona amo ma e laolao, Davara Kakakakana dalana amo e laova, Edom tanona murimurina amo bae raka hanai eto. A dala ai e hesiku, Iehova bona Mose e maumauraidia, eto, Dahaka dainai Aigupto amo o hakaumai lasi, tano ḡaḡaena ai baia mase helaoreana? Badina be asi amai; ranu danu lasi. A ina aniani ḡauna dikana ianina vada ame hesiku. Bena Iehova ese hekori gaigaidia e siaidia, idia bogaragidiai; gaigai ese e koridia, bena Israel taudia hutuma e mase. Bena idia na Mose dekena ela, eto, Ai na vada a kara havara, Iehova vada a maumauraia, oi danu vada a maumauraimu: Iehova ba noia, ia ese ini gaigai na ai emai amo baine abidia oho. Taunabunai Mose na e ḡuriḡuri, taunimanima daidiai. Bena Iehova ese Mose e hamaoroa, eto, Gaigai laulauna ta ba koroa, au-tubua dorina ai ba kapaia kau; bena gaigai ese bae koridia taudia ese bae raraia tao ai na vada bae mauri. Taunabunai, Mose ese gaigai laulauna ta, auri labora-labora amo e koroa, bona au-tubua dorina ai e kapaia kau, bena gaigai ese e koridia taudia ese una auri labora-labora gaigaina e raraiatao, bena vada e mauri.

Israel ma e laolao

10 Israel taudia ma e laolao, Oboto ai e taruha. 11 Oboto ma e toretania, ela, Ie-abarim ai e taruha, tano ḡaḡaena ai. Una tano ḡaḡaenana Moab e hevaira henia, mairiveina kahana ai. 12 Ma e tore isi, ela, Serede kourana ai e tatuha. 13 Unu amo ma ela, Aranon sinavaina unukahana ai e taruha; una na tano ḡaḡaena ai, Amoro taudia edia tano isena ai. Hari Aranon sinavaina na Moab bona Amoro taudia edia tano hetoana. 14 Una dainai Iehova ena tuari bukana ai vada e tore, eto,

Wahebe Sufa ai,
Bona Aranon kouradia ai;
15 Koura ege-egedia
Ela bona Ara ena noho gabuna,
Bona Moab tanona hetoana.

Israel edia Ane

16 Unu amo ma e laolao ela bona Bere: ranu gurina bunai Iehova ese e gwauraia, Mose na e hamaorolaia, eto, Taunirnanima ba haboudia, lau ese ranu baina henidia. 17 Bena Israel ese ina ane e abia:

Ranu e, a lohi lohi dae!
Ane avabia!
18 Hanua pavapavadia ese guri e ḡeia,
Hanua lohiadia ese e hadobua,
Dagi auna amo bona itotohi amo.
Una tano ḡaḡaena amo ma e laolao, ela bona gabu ladana Matana;
19 Matana amo ela bona Nahaliele; Nahaliele amo ela bona Bamoto; 20 Bamoto amo ela bona koura ta Moab kahana ai; ma unu amo ela bona Pisga ororona dorina: unu amo tano ḡaḡaena e roha tari lao.

Israel ese Sihon bona Og e hadareredia

21 Israel ese gwaukau taudia e siaidia, Sihon, Amoro pavapavana, dekenai, eto, 22 Mani emu kara emu tano amo baia raka hanai. Basia raka siri, uma ai eiava vine imeana ai basia raka vareai; guri ranudia danu basia inu. Pavapava Dalana amo baia raka, ela bona emu tano amo baia raka lasi. 23 A Sihon ese Israel taudia e gwaudia tao, ena tano amo basie raka hanai eto. Ena orea taudia iboudiai e haboudia, tano ḡaḡaena ela, Israel taudia ilao-henidia totona; bena Iahasa ai e tuari henidia. 24 A Israel taudia ese dare amo e alaia mase, ena tano idoinai e abia, Aranon sinavaina amo ela bona Iabok sinavaina ela bona Amono taudia edia tano; a Amono taudia ese edia tano hetoana e ginia ahu auka masemase. 25 Bena Israel taudia ese edia hanua iboudiai e abidia; bena Hesebon bona Amoro hanuadia maraḡidia iboudiai e noholaidia. 26 Badina be Hesebon na Sihon, Amoro pavapavana, ena hanua; ia ese gunaguna Moab pavapavana gunana e tuari henia, bona ena tano idoinai e abia ela bona Aranon sinavaina. 27 Una dainai ane isisibana taudia eto:

Aoma Hesebon.
Sihon ena hanua baita hadaia,
Bona baita ha-aukaia.
28 Badina be lahi Hesebon amo e tubu,
Lahi hururu-hururuna Sihon ena hanua amo e dae;
Ara Moab ai e araia,
Aranon ororodia lohiadia e aradia ore.
29 Moab e, madi, ihabaimu !
Kemoso o toma henia dihomu taumui e, vada o baia!
Natuna mamaruanedia vada e luludia oho,
Natuna hahinedia vada e abidia mauri,
Sihon, Amoro pavapavana, ese.
30 Emai diba amo vada a haberodia;
Hesebon vada e hebua tari ela bona Dibon,
Tano vada a havahua ela bona Nofa, ela bona Medeba.
31 Unuhetomana Israel na Amoro tanona e noho henia. 32 Bena Mose ese hasinadoa taudia e siaidia, lasere ela; bona lasere hanuadia e abidia, Amoro taudia unuseni ai e nohova na e luludia lasi. 33 Bena idia na e raka Iasi, Basan dalana amo ela. Bena Og, Basan pavapavana, mai ena orea taudia iboudiai ida, e raka Iasi, Edrei ai e tuari henidia. 34 A Iehova ese Mose e hamaoroa, eto, Basio gari henia; oi imamu ai vada na atoa kau: ia, bona ena orea taudia iboudiai, bona ena tano idoinai. Sihon, Amoro pavapavana, Hesebon ai o kara henia heḡereḡerena, ina tau danu unu ba kara henia toma. 35 Taunabunai idia ese ia bona natuna bona ena orea taudia iboudiai e hadareredia bona e luludia lasi; bena ena tano e abia, edia tano ai e halaoa.

Copyright information for `MEU