Numbers 22

Balaam

Israel taudia ma e laolao, Moab taoradia ai e taruha, Ioridane sinavaina unukahana ai, gabu ladana na Ieriko. Balak Siporo ese Israel taudia edia kara idoinai Amoro taudia e kara henidia vada e itaia. Moab ai danu gari na bada, badina be Israel taudia na hutuma herea; una dainai Moab taudia ese Israel taudia garidia e gariva. Bena Moab ese Midian lohiadia hamaorodia, eto, Ini hutuma na eda gabu idoinai bae habuaia tari, boromakau; ese rei e ani oremu na heto. Una negana ai Balak Siporo( na Moab pavapavana. Taunabunai ia ese gwaukau taudia haida e siaidia, a Balaam Beoro dekenai, Petoro ai, Sinavai Badana isena ai, Amawa tanona ai, eto, A itaia, bese ta Aigupto amo vada ema, tano idoinai vada e hahonua davana; idia na lau vairagu ai vada e taruha. Mani emu kara aoma, ina bese ba uduguiraia, badina be edia goada ese lauegu e hereaiamu; bena readia baina hadareredia diba bona baina luludia diba; badina be lau dibagu oi ese o hanamoamu tauna na baine namo, bona oi ese o uduguiraiamu tauna na baine dika.

Taunabunai, Moab lohiadia bona Midian lohiadia ese idume na imadia ai e abi, ela, Balaam enai e kau, Balak ena hereva e hamaorolaia. Bena Balaam ese e haere henidia, eto, Hari hanuaboi iniseni ai ba mahuta; bena Iehova ese baine hereva henigu heḡereḡerena ai baina haere henimui. Taunabunai, Moab lohiadia na Balaam dekenai e nohova. Bena Dirava na Balaam dekena ema, eto, Ini oi dekemu ai e nohomu taudia be daidia? 10 Balaam ese Dirava e haere henia, eto, Balak Siporo, Moab pavapavana, vada e siaidia dekegu ai, eto, 11 O itaia, bese ta Aigupto amo vada ema, tano idoinai vada e hahonua davana; mani emu kara, ina bese ba uduguiraia, bena baina tuari henidia bona ina tano amo baina luludia lasi. 12 Dirava ese Balaam e hamaoroa, eto, Idia ida basiola, bona una bese basio uduguiraia; badina be lau ese vada na hanamodia. 13 Daba ai Balaam e tore isi, Balak ena lohia taudia e hamaorodia, eto, Emui tano ba lou henia, badina be Iehova ese e rugumu, basina bamomui e tomu. 14 Taunabunai Moab lohiadia e lou ela, Balak dekenai, eto, Balaam na e gwau edeede, se bamomai.

15 Taunabunai, Balak ese lohia haida ma e siaidia; e siaidia guna na dia hoho bona dagi maraḡi taudia, a harihari e siaidia na hoho bona dagi bada taudia. 16 Idia na Balaam dekena ela, eto, Balak Siporo na e tomu, Ḡau ta basine laomu ahu, vada aoma. 17 Lau ese baina matauraimu, bona ede ba hamaorogu toma unu mo baina kara toma. Taunabunai vada aoma, ina bese ba uduguiraia, egu noinoi heḡereḡerena. 18 A Balaam ese Balak ena hesiai taudia e haere henidia, eto, Ena be Balak ese ena ruma, mai enasilver idoinai bona enagold idoinai ida, bema henigu, to Iehova egu Dirava ena hahedua basinama ha-idaua diba; basinama hamaraḡia, basinamahabadaia danu. 19 Taunabunai, iniseni ai ba mahuta, hari ina hanuaboi, ela.bona lau baina diba Iehova ede baine haduagu toma. 20 Bena hanuaboi ai Dirava ese Balaam e hahedinarai henia, eto, Ini taunimanima)ima na oi iboirimu vada ema. Vadaeni, a tore isi, idia ida baola; a lau ese baina hamaoromu heḡereḡerena ai mo ba karaia.

Balaam ena a doniki e hereva

21 Taunabunai, Balaam na daba ai e tore isi, ena doniki e abia heḡaeḡae, Moab lohiadia idoinai ida ela. 22 A ia na ela dainai, Dirava vada e badu; bena Iehova ena aneru ta dala ai e gini, ia ilao-ahuna. Ia be ena doniki ai e gui, ena hesiai taudia rarua danu ia e bamoa. 23 Hari doniki ese Iehova ena aneru e itaia, dala ai gini, mai ena dare imana ai; bena doniki na dala amo e raka siri, rei lalonai. A Balaam ese doniki e kwadia, baine Iou dala ai eto.

24 Bena Iehova ena aneru na gabu hekahina ta ai, dala na vine imeadia padadia amo ela gabuna ai, e gini. Dala kahana kahana ai na nadi maḡudia. 25 Doniki ese Iehova ena aneru ma e itaia, bena e raka siri maḡu badibadinai; bena Balaam aena e bero maḡu nadidia ai. Bena ma e kwadia lou.

26 Una murinai, Iehova ena aneru ma ela, gabu hekahi-hekahina taai e gini, idiba ai bona lauri ai asi raka siri dalana gabuna ai. 27 Doniki ese Iehova ena aneru ma e itaia, bena tano ai e hekure diho Balaam henunai. Bena Balaam e badu dikadika, ena, itotohi amo e dadabaia.

28 Bena Iehova ese doniki uduna e hahaḡaia, bena ia ese Balaam e hereva henia, eto, Lau ede na karamu toma dainai nega toi o kwadigu? 29 Balaam ese doniki e haere henia, eto, Vada o hakavakavagu dainai; imagu bema mai darena, bama alamu mase. 30 Bena doniki ese Balaam ma e hereva henia, eto, Lau na emu doniki ani? Emu mauri dinadia iboudiai lau dorugu ai vada o loaloa ani? Lau ese nega ta ini na karamu toma a? Balaam eto, Lasi.

31 Bena Iehova ese Balaam matana e hapapa; bena Balaam ese Iehova ena aneru e itaia dala ai, imana na mai darena. Bena e goru diho tano ai. 32 Iehova ena aneru ese e gwau henia, eto, Dahaka dainai emu doniki na nega toi o kwadia? O itaia, lau na oi ilao-ahumu vada na raka lasi, badinabe emu kara na dika vairagu ai. 33 Bena doniki e itagu, bona nega toi egu amo e raka siri; basinema raka siri, oi bama alamu mase a ia bama hamauria. 34 Bena Balaam ese Iehova ena aneru e haere henia, eto, Lau be na kerere, badina be asi dibagu oi na dala ai gini, o laogu ahu. A bema oi o laloamu bainala na dika, vada baina lou lao. 35 Bena Iehova ena aneru ese Balaam e hamaoroa, eto, Idia ida baola; a lau baina hamaorolaimu herevadia mo ba gwaurai. Bena Balaam na Balak lohiadia ida ela.

36 Balak vada e kamonai Balaam na e maimu, bena ia na Moab hanuana ela Aranon sinavaina isena ai, ena tano hetoana ai, bae hedavari eto. 37 Bena Balak ese Balaam e hereva henia, eto, Gwau-kau na siaia, na boirimu ani? Dahaka dainai o gwau edeede? Lau na basina hanamomu diba a? 38 Balaam ese Balak e haere henia, eto, Vada nama; to lau na asi siahugu hereva ta baina gwauraia; Dirava ese udugu ai baine atoa herevana, una mo baina gwauraia. 39 Bena Balaam na Balak ida ela, Kiriata-husoto ai e kau. 40 Bena Balak ese boubou ḡaudia e aladia, boromakau bona mamoe, Balaam bona ia e bamoa lohiadia ahudia e siaidia dekediai. 41 Daba ai Balak ese Balaan e hakaua dara, Bamoto-Baal ela; unu amo e roha lao, gabu kahikahidia aie nohova taudia na e nenedia.

Copyright information for `MEU