Numbers 23

Balaam ese Israel e hanamoa

Balaam ese Balak e hamaoroa, eto, Ihaboulaina patadia hitu ba lareba iniseni ai; boromakau mamaruanedia hitu bona mamoe mamaruanedia hitu danu bavabi heḡaeḡae. Bena Balak ese Balaam ena hereva heḡereḡerena e karaia. Bena Balak bona Balaam ese ihaboulaina patadia ta ta latadiai boromakau maruanena ta bona mamoe maruanena ta e haḡoledia oho. Bena Balaam ese Balak e hamaoroa, eto, Emu ḡole-oho boubouna badibadinai ba gini. Lau be bainala, reana Iehova nadekegu ai bainema eiava; bena ede baine hamaorogu toma ma baina hamaoromu. Bena ororo ta ai e dare dae. Bena Dirava na ia ida e hedavari. Balaam ese e hereva henia, eto, Lau na ihaboulaina patadia hitu vada na abi heḡaeḡae, bona ta ta latadiai boromakau maruanena ta bona mamoe maruanena ta vada na haḡoledia oho. Bena Iehova ese Balaam baine gwaurai herevadia e henia, eto, A lou lao Balak; dekenai, unu ba hamaoroa toma. Taunabunai ia na e lou lao ia dekenai; Moab lohiadia iboudiai na unuseni ai gigini, iena ḡole-oho bouboudia badibadidiai. Bena Balaam na e haroro, eto,

Balak ese Aram amo e boirigu,
Moab pavapavana ese mairiveina ororodia amo e boirigu;
Aoma, eto, Iakob ba uduguiraia,
Aoma, Israel ba ihi-ihiraia.
A Dirava ese se uduguiraiamu tauna na
Ede baina uduguiraia toma?
Iehova ese se ihi-ihiraiamu tauna na
Ede baina ihi-ihiraia toma?
Haga amo na itaiamu,
Ororo amo na haḡereamu,
Ia na noho-edea besena,
Bese loḡora ida asie duahia hebou.
10 Iakob ḡahuna daika ese baine hagaua?
Israel oreana ta daika ese baine duahidia?
Kara maoromaoro tauna ena mase ai baina mase,
Egu mauri baine doko iena mauri dokona heḡereḡerena.
11 Bena Balak ese Balaam e gwau henia, eto, Ede vada o karagu toma? Inaigu iuduguiraidia totona na boirimu, a oi ese ihanamodia herevadia mo vada o gwaurai. 12 A Balaam e haere, eto, Iehova ese vada e henigu herevadia na basina gwaurai a?

13 Bena Balak ma e hamaoroa, eto, Mani a bamogu, gabu ta ma baitala; unu amo ba itadia, a kahikahidia taudia mo ba itadia, iboudiai basio itadia; unuseni ai ba uduguiraidia. 14 Bena ia ese e hakaua lao, Sofimi tanona ai, ela bona Pisga ororona;l dorina; unuseni ai ihaboulaina patadia hitu ma e lareba, bona ta ta latadiai boromakau maruanena ta bona mamoe maruanena ta e haḡoledia oho. 15 Bena Balaam ese Balak e hamaoroa, eto, Emu ḡole-oho boubouna badibadinai ba gini; lau bainala, Iehova ida baia hedavari. 16 Bena Iehova na Balaam dekena ema, baine gwaurai herevadia e henia, eto, A lou lao Balak dekenai, unu ba hamaoroa toma. 17 Taunabunai ia na e lou lao, Balak e davaria, ena ḡole-oho boubouna badibadinai gini, Moab lohiadia ida. Bena Balak ese e nanadaia, eto, Iehova na ede e gwau toma? 18 Bena Balaam ma e haroro, eto,

Balak e, a tore isi, a kamonai!
Siporo natuna e, a kamonai henigu !
19 Dirava na dia taunimanima, mai ena koikoi;
Dia taunimanima natuna, mai ena lalo rua.
Vada e hereva: basine karaia a?
Vada e gwauraia: basine haḡuḡurua a?
20 Vada e haḡanigu, baina hanamodia;
Ia ese vada e hanamodia; ena hahenamo iabi-ohona asi dibagu.
21 Kara dika ta Iakob enai se itaia,
Kara havara ta Israel enai se davaria;
Iehova edia Dirava ese e bamodia,
Pavapava gadona na bogaragidiai.
22 Dirava ese Aigupto amo e hakaudia lasi;
Idia na uda boromakaudia mai doadia na heheto.
23 Mea karadia na asi goadadia Iakob enai,
Babalau karadia na asi siahudia Israel enai.
Harihari Iakob bona Israel bae herevalaidia,
Baeto “Dirava na ede vada e karadia toma?”
24 O itaia, ina bese na e tore isimu, leona hahinena na heto;
E gini toremu, leona na heto;
Basine hekure ela bona baine hadareredia taudia hidiodia baine ani,
Bona raradia baine inu.
25 Bena Balak ese Balaam e haḡania, eto, Basio uduguiraidia bona basio hanamodia. 26 A Balaam ese Balak e haere henia, eto, Na hamaoromu, ani, nato “Iehova ese e gwauriadiamu herevadia iboudiai na baina kara”. 27 Bena Balak ese Balaam e hamaoroa, eto, Mani aitala, gabu idauna ta; reana unuseni ai Dirava baine ura oi ese inaigu ba uduguiraidia. 28 Taunabunai, Balak ese Balaam e hakaua lao, raruosi na Peoro dorina ela; unu amo e roha lao, tano ḡaḡaena e itaia. 29 Bena Balaam ese Balak e hamaoroa, eto, Ihaboulaina patadia hitu ma ba lareba iniseni ai, bona boromakau mamaruanedia hitu bona mamoe mamaruanedia hitu ma ba henigu. 30 Bena Balak ese Balaam ena hereva heḡereḡerena e karaia, boromakau maruanena ta bona mamoe maruanena ta e haḡoledia oho, ihaboulaina patadia ta ta latadiai.

Copyright information for `MEU