Numbers 24

Balaam lalona vada e parara Iehova ena ura be Israel baine hanamodia; una dainai ia na se raka siri, nega gunadia heḡereḡeredia, kara henuidia se kara. Ia na tano ḡaḡaena e haḡerea, e roha lao, Israel iduhudia ta ta ena taruha ena taruha ai e itadia. Bena Dirava ena Lauma ese e rohea, e haroro Iou, eto,

Balaam Beoro ena hereva bini;
Matana vada e papa tauna ena hereva bini;
Dirava ena hereva e kamonaimu tauna,
Siahu-idoinai Diravana hairaina e itaiamu
Bena e toma dihomu to matana se hakapuna tauna,
Ena hereva bini.
Iakob e, emu kalaga na namo herea,
Israel e, emu taruha na ḡoeva dae;
Sinavai kouradia na heheto,
Sinavai isena umadia na heheto,
Aloe
“Aloe” bona “Sida” na Heberu taudia edia au rua ladadia.
audia Iehova ese vada e hadodia na heheto,
Sida audia ranu gabudia ai na heheto.
Ranu na ena hodu amo baine aru,
Ia garana na sinavai momo isedia ai bae noho,
Ia pavapavana na Agag baine hereaia,
Iena basileia baine herea dae.
Dirava ese Aigupto amo vada e hakaua lasi;
Ia na mai doana, uda boromakauna na heto;
Ia ese inaina baine hadareredia,
Turiadia baine hakwaidudia,
Ena diba amo baine tarakidia.
Ia na e hekuremu leona na heto,
E laḡa animu leona hahinena na heto,
Daika ese baine haoa?
Bae hanamomu taudia na bae hanamodia,
Bae uduguiraimu taudia na bae uduguiraidia.
10 Bena Balak ese Balaam e badu henia, imana ruaosi e pata hekapu, e gwau henia, eto, Inaigu iuduguiraidia totona na boirimu, to oi na nega hatoi vada o hanamodia. 11 A lou haraḡa, emu gabu baola; lau na dagi namona baina henimu nato, to Iehova ese vada e rumu, baina henimu nato dagina na basio abia. 12 Bena Balaam ese Balak e haere henia, eto, Emu gwaukau taudia na hamaorodia, ani, nato 13 “Ena be Balak ese ena ruma, mai enasilver idoinai bona enagold idoinai ida, bema henigu, to Iehova ena hereva basinama ha-idaua diba; sibogu egu ura ai kara namonata eiava kara dikana ta basinama karaia diba, a Iehova ena hereva mo baina gwauraia”. 14 Benaini, egu gabu taudia baina lou henidia; a guna baina hamaoromu, ina bese taudia ese oiemu bese taudia ede bae karadia toma dina gabedia ai. 15 Bena ma e haroro, eto,

Balaam Beoro ena hereva bini;
Matana vada e papa tauna ena hereva bini;
16 Dirava ena hereva e kamonaimu tauna,
Herea Mikamika ena aonega ai e aonegamu tauna,
Siahu-idoinai Diravana hairaina e itaiamu
Bena e toma dihomu to matana se hakapumu tauna,
Ena hereva bini.
17 Na itaiamu, to dia ina harihari;
Na roha heniamu, to dia gabu kahirana ai;
Hisiu ta Iakob ena amo baine dae,
Dagi auna ta Israel ena amo baine heabi isi;
Moab baguna baine huaria,
Set garana iboudiai kwaradia baine huaridia,
18 Edom taudia baine luludia lasi,
Seiri taudia, ana inai taudia, baine ha-oredia.
Israel baine kwalimu,
19 Iakob baine lohia;
Hanua taudia na ta basine roho mauri.
20 Ia ese Amalek e haḡerea, bena ini e haroro toma:

Amalek na herea-dae besena,
A dokona ai baine hebua tari.
21 Bena Kene taudia e haḡeredia, ma e haroro, eto,

Emu ruma na auka,
Emu kohoro na hagahaga nadina ai,
22 To Kain baine hebua tari,
Asuru ese baine abimu mauri.
23 Ma e haroro, eto,

Inaio, Dirava ini baine kara toma,
Bena daika baine roho mauri?
24 Lagatoi na Kitim amo baema,
Asuru bona Ebere bae hahisidia,
Bena idia danu bae hebua tari.
25 Una murinai Balaam e tore isi, ena gabu ela; Balak danu e raka oho.

Copyright information for `MEU