Numbers 25

Israel ese Baal e toma henia diho

Israel taudia na Sitim ai e nohova; una negana ai idia na Moab hahinedia ida e kara havarava. Badina be unu hahine ese e boiridia, edia boubou karadia ai bae heduru; bena Israel taudia na ela, boubou ḡaudia e ani, bona Moab taudia edia dirava e toma henidia diho. Unuhetomana Israel taudia ese Peoro ena Baal
“Baal”: Ina hereva anina be “Lohiabada” eiava “Biaguna”. Bese gunadia Kanaan ai e nohova ese edia dirava ladadia unu e gwaurai tomava. Hanua idau-idau na maiedia dirava idau-idau, a iboudiai ladadia e gwaurai “Baal”. “Baal-Peoro” na Peoro taudia edia dirava. Hari Baal itomadiho-henidia ai lebulebu karadia momo e karava.
e toma henia diho; bena Iehova ese Israel taudia e badu henidia.
Bena Iehova ese Mose e hamaoroa, eto, Iduhu lohiadia iboudiai bavabidia, dina siahuna ai ba taudia dae, Iehova vairanai; unu amo Iehova ena badu ḡaraḡara na Israel taudia edia amo baine heabi oho. Nena Mose ese Israel edia hahemaoro taudia e hamaorodia, eto, Umui ta ta emui iduhu taudia hahidaosi Moab hahinedia ida e kara havara bona Peoro ena Baal e toma henia diho na bavaladia mase.

Una negana ai Mose bona Israel oreana taudia iboudiai na hebou kalagana iduarana ai e hebou mai taitaidia ida. Bena idia vairadiai Israel tauna ta be Midian hahinena ta e hakaua lao, varavarana dekediai. Fineha Eleasara, hahelaḡa tauna Aaron tubuna, ese e itadia, bena e tore isi, hebou e rakatania, io e abia imana ai; bena una Israel tauna murina amo e raka, ela bona ena kalaga ai e raka vareai, unuseni ai ia ese raruosi e gwadadia mase, tau bona hahine danu. Unu amo dai-hanai gorerena e doko Israel ai; ḡau tamona gerebu-rua daha-hani
Gerebu-rua daha-hani = 24,000.
be gorere ese e hamasedia.

10 Iehova ese Mose e hamaoroa, eto, 11 Fineha Eleasara, hahelaḡa tauna Aaron tubuna, ese egu badu na Israel taudia edia amo vada e abia oho, badina be lauegu vaḡeḡe ai e vaḡeḡe idia bogaragidiai; una dainai egu vaḡeḡe ai asina aladia ore. 12 Taunabunai baoto: Lau na ia ida baia herohemaino; 13 emai herohemaino toana be ia bona ia garana na hahelaḡa taudia ai baela, ela bona hanaihanai; badina be ena Dirava vaḡeḡena ai e vaḡeḡe, unu amo herohemaino karana vada e karaia, Israel taudia daidiai.

14 Hari Israel tauna, Midian hahinena ida e gwadadia mase tauna, ladana na Simiri Salu, Simeon iduhuna lohiana ta. 15 A Midian hahinena, e gwadaia mase hahinena, ladana na Kosobi Suru; hari Suru na iduhu ta lohiana Midian ai.

16 Iehova ese Mose ma e hamaoroa, eto, 17 Midian taudia ba tuari henidia, vada ba hadareredia; 18 badina be idia ese edia kara hedibaḡani amo vada e tuari henimui, Peoro dainai vada e dibaḡanimui, bona taihudia Kosobi, Midian lohiana natuna, dainai; Peoro bagunai gorere ese e butumui tao dinana ai e gwadaia mase hahinena bunai.

Copyright information for `MEU