Numbers 32

Ruben bona Gad

Ruben bona Gad garadia edia seri na momo herea; bena idia ese lasere tanona bona Gilead tanona e itadia, idia na tano namohereadia, seri iubulaidia. Taunabunai unu iduhu ruaosi taudia na Mose dekena ela, Mose bona hahelaḡa tauna Eleasara bona hebou biagudia e hereva henidia, eto, Ataroto bona Dibon bona lasere bona Nimra bona Hesebon bona Eleale bona Sebam bona Nebo bona Beon tanodia bini, Iehova ese Israel oreana tauda imada ai vada e heni, na seri iubulaidia tanodia namodia; bona ai bini emu hesiai taumai emai seri na momo herea. Idia ma eto, Oi lalomu bema namo emai ai, mani emu kara ina tano boma henimai, emai tano; basio hakaumai hanai, Ioridane sinavaina unukahana ai.

A Mose ese Ruben bona Gad iduhudia taudia e gwau henidia, eto, Varavaramui ma bae ha tuari, a umui be iniseni ai ba helai diho a? Dahaka dainai Israel taudia lalodia ba hamanokadia, Iehova ese vada e henidia tanona ai basie raka vareai o tomu? Tamamui na unu e kara toma, lau ese Kade-baranea amo na siaidia tano bae hasinadoa negana ai. Idia na ela, Eskol kourana ai e lasi, tano e itaia, bena e lou, Israel taudia lalodia e hamanokadia, Iehova ese vada e henidia tanona ai basie raka vareai eto. 10 Una dina ai Iehova ena badu e vara, bena e gwau hamata, eto 11 “Momokani, Israel taudia Aigupto amo vada e raka lasi, laḡani ruahui vada e hanai taudia iboudiai, ta ese lau vada na gwauraia hamata, Abraham bona Isaak bona Iakob baina henidia nato, tanona basine itaia, lasi vaitani, badina be idia na asie abidadama henigu; 12 una dainai Kaleb lefune, Kenisi tauna, bona Iosua Nunu mo bae itaia, badina be idia raruosi mo Iehova vada e abidadama henia”. 13 Una negana ai Iehova ese Israel taudia e badu henidia, e siaidia lao, laḡani hari-ahui tano ḡagaena ai e loaloava, ela bona Iehova vairanai e kara havara uruna idoinai vada e mase ore. 14 Matona, umui na tamamui gabudia ai vada o vara isi, kara havara uruna ta, Iehova ena badu Israel latanai ihabadana. 15 Badina be umui na ia iḡavana amo ba raka siri, ia ese idia ma baine siaidia tano ḡaḡaena ai ma bae noho; bena ina bese idoinai baine dika umui daimui ai.

16 Bena idia na e raka henia kahi, eto, Iniseni ai maḡu baia kara, emai seri ikoulaidia, bona hanua baia hadai, natumai maraḡidia bae noholai. 17 A tuari be baia tuari, Israel taudia vairadiai baiala, ela bona edia gabu ai baia hakaudia lao. Ḡau; au tamona, natumai maraḡidia be hanua mai maḡudia lalodiai bae noho, ina tano taudia daidiai. 18 A ai be emai ruma basia lou heni ela bona Israel taudia iboudiai ahudia bae abi. 19 Ai ahumai na idia ida Ioridane sinavaina unukahana ai eiava gabu ta ai basia abi, badina be ahumai na Ioridane sinavaina inikahana ai vada a abi, mairiveina kahana ai.

20 Bena Mose ese e haere henidia, eto, Ene boma kara toma: emui tuari ḡaudia bavabi, Iehova vairanai ba raka lasi, tuari baola. 21 Emui tuari taudia iboudiai na Ioridane sinavaina bae hanaia, Iehova vairanai, ela bona ana inai taudia na vairadiai baine luludia Iasi, 22 bona tano idoinai na Iehova ena tano ai bae halaoa. Una murinai vada ba lou mai, asi emui kerere Iehova vairanai bona Israel taudia vairadiai; bena ina tano bavabia emui, Iehova vairanai. 23 A ene basioma kara toma, umui na ba kerere Iehova vairanai: emui kara dika davana do bavabia. 24 Benaini, hanua ba hadai, natumui maraḡidia bae noholai; bona maḡu ba kara, emui mamoe edia. Una murinai emui gwau hamata ba hamomokania.

25 Bena Gad bona Ruben iduhudia taudia ese Mose e haere henia, eto, Ai bini emu hesiai taumai na oi lohia taumu emu haheḡani heḡereḡerena baia karaia. 26 Natumai maraḡidia bona adavamai bona emai mamoe bona emai boromakau na iniseni ai bae noho, Gilead hanuadia ai; 27 a ai bini, emu hesiai taumai, na Iehova vairanai baia hanai, tuari mai dibamai taumai iboumai ai, baia tuari, oi lohia taumu emu haheḡani heḡereḡerena.

28 Taunabunai, Mose ese idia herevadia na hahelaḡa tauna Eleasara bona Iosua Nunu bona Israel iduhudia lohiadia e haḡanilaidia; 29 eto, Bema Gad bona Ruben iduhudia taudia na umui ida Ioridane sinavaina bae hanaia, mai edia tuari ḡaudia, Iehova vairanai, bena tano idoinai bavabia emui, umui ese Gilead tanona do ba henidia, edia tano. 30 A edia tuari ḡaudia basie abidia, umui ida basie hanai, idia na umui ida ahumui bae abi Kanaan tanona ai.

31 Bena Gad bona Ruben iduhudia taudia eto, Iehova ese emu hesiai taumai vada e haḡanimai heḡereḡerena, unu baia kara toma. 32 Emai tuari ḡaudia imamai ai baia abi, Iehova vairanai baia hanai, Kanaan tanona ai; bena ahumai ba henimai Ioridane sinavaina inikahana ai.

33 Taunabunai Mose ese Gad iduhuna bona Ruben iduhuna bona Manase Iosef ena iduhu kahana na Sihon, Amoro pavapavana, bona Og, Basan pavapavana, edia basileia e henidia, edia tano idoidiai bona edia hanua iboudiai. 34 Bena Gad iduhuna taudia ese ini hanua mai maḡudia e hadai: Dibon bona Ataroto bona Aroere, 35 bona Atroto-sofan bona lasere bona logobeha, 36 bona Bete-nimra bona Bete-haran. Edia seri maḡudia danue kara.

37 Ruben iduhuna taudia danu hanua mai maḡudia e hadai: Hesebon bona Eleale bona Kiriataimi, 38 bona Nebo bona Baal-meono (ini ruaosi ladadiae ha-idau) bona Sibma. Idia e hadai hanuadia na ladadia idaudia e henidia.

39 A Makiri Manase ena iduhu taudia na Gilead tanona ela, bena e abia, Amoro taudia unuseni ai e nohova na e luludia lasi. 40 Bena Mose ese Gilead tanona na Makiri Manase e henia, ena noho gabuna. 41 Bena Iairi Manase ela, Gilead hanuadia e abidia, ladadia e hato Havoto-iairi. 42 BonaNoba na ela, Kenat tanona mai ena hanua ida e abidia, ladana e hatoa Noba, ia e nemaia.

Copyright information for `MEU