Numbers 33

Israel taudia edia laolao

Israel taudia edia laolao daladia bini. Mose bona Aaron ese orea ta ta ai Aigupto amo e hakaudia lasi negana ai, Iehova ese Mose e haḡania, bena Mose ese edia taruha sivaraidia bona edia tore-isi sivaraidiae tore. Edia tore-isi bona edia taruha herevadia bini: hua gini-gunana ena dina ihagwauta-imana ai, idia na Ramese amo e raka lasi; lagau-hanai murina dinana ai Israel taudia na Iehova ena siahu ai e raka lasi, Aigupto taudia iboudiai vairadiai, Aigupto taudia ese natudia roboadia e guridia dinana ai. Badina be Iehova ese natudia roboadia vada e aladia mase, bona edia dirava danu vada e hahemaoro henidia.

Taunabunai Israel taudia na Ramese amo ela, bona Sukoto ai e taruha. Sukoto amo e tore isi, ela, Etam ai e taruha, tano ḡagaena isena ai. Etam amo e tore isi, e lou ela, Pi-hahiroto ai e kau: una na Baal-sefon mairiveina kahana ai. Bena Migdol ai e taruha. Ma e laolao, Hahiroto badina amo ela, davara e rakaia hanai, tano ḡaḡaena ai e kau; bena dina toi idia na Etam tano-ḡaḡaena ai e laolao, Mara ai e taruha. Mara amoe tore isi, ela, Elim ai e kau. Una gabu ai ranu guridia na gwauta-rua, bona pamu audia na hitu-ahui. Bena unuseni ai e taruha. 10 Elim amoe tore isi, ela, Davara Kakakakana isena ai e taruha; 11 unu amo ma ela, Sin tano-ḡaḡaena ai e taruha. 12 Sin tano-ḡaḡaena amo e tore isi, ela, Dofka ai e taruha. 13 Dofka amo e tore isi, ela, Alusu ai e taruha. 14 Alusu amo e tore isi, ela, Refidim ai e taruha; unuseni ai inuinu ranuna ai e dabu. 15 Refidim amo e tore isi, ela, Sinai tano-ḡaḡaena ai e taruha.

16 Sinai tano-ḡaḡaena amo e tore isi, Kibroto-hatava ai e taruha. 17 Kibroto-hatava amo e tore isi, ela, Haseroto ai e taruha. 18 Haseroto amo e tore isi, ela, Ritma ai e taruha. 19 Ritma amo e tore isi, ela, Rimon-perese ai e taruha. 20 Rimon-perese amo e tore isi, ela, Libna ai e taruha. 21 Libna amo etore isi, ela, Risa ai e taruha. 22 Risa amo e tore isi, ela, Kehelata ai e taruha. 23 Kehelata amo e tore isi, ela, Sefere ororona ai e taruha.

24 Sefere ororona amo e tore isi, ela, Harada ai e taruha. 25 Harada amo e tore isi, ela, Makeloto ai e taruha. 26 Makeloto amo e tore isi, ela, Tahata ai e taruha. 27 Tahata amo e tore isi, ela, Tera ai e taruha. 28 Tera amo e tore isi, ela, Mitka ai e taruha. 29 Mitka amo e tore isi, ela, Hasamona ai e taruha. 30 Hasamona amo e tore isi, ela, Moseroto ai e taruha. 31 Moseroto amo e tore isi, ela, Bene-iakan ai e taruha. 32 Beneiakan amo e tore isi, ela, Horo-hagidigad ai e taruha. 33 Horo-hagidigad amo e tore isi, ela, Iotobata ai e taruha. 34 Iotobata amo e tore isi, ela, Abrona ai e taruha. 35 Abrona amo e tore isi, ela, Esiono-gebere ai e taruha. 36 Esiono-gebere amo e tore isi, ela, Sin tano-ḡaḡaena ai e taruha (ladanata be Kade). 37 Kade amo e tore isi, ela, Horo ororona ai e taruha, Edom tano hetoana ai.

38 Bena hahelaḡa tauna Aaron na ororo ai e dara dae, Iehova ena haheḡani dainai. Unuseni ai e mase, laḡani hari-ahui vada ela Israel taudia Aigupto tanona amo e raka Iasi murinai. Hua be hua iha-imana; dina be dina ginigunana. 39 Aaron ena vara laḡanidia na sinahu-ta ruahui toi, Horo ororonaai e mase negana ai.

40 Israel taudia vada ema harina na Kanaan lohiana ta, Arada pavapavana, ese e kamonai. Ia be diho kahana ai e nohova, Kanaan ai.

41 Horo ororona amo e tore isi, ela, Salmona ai e taruha. 42 Salmona amo e tore isi, ela, Punon ai e taruha. 43 Punon amo e tore isi, ela, Oboto ai e taruha. 44 Oboto amo e tore isi, ela, Ie-abarim ai e taruha, Moab tanona ai. 45 Ie amo e tore isi, ela, Dibon-gad ai e taruha. 46 Dibon-gad amo e tore isi, ela, Almon-diblataim ai e taruha. 47 Almon diblataim amo e tore isi, ela, Abarim ororodia ai e taruha, Nebo vairanai. 48 Abarim ororodia amo e tore isi, ela, Ieriko ai e taruha, Ioridane sinavaina isena ai, Moab taorana ai. 49 Edia taruha na Ioridane sinavaina isena ai, Bet-iesimoto amo ela bona Abele-sitim, Moab taorana ai.

50 Bena Ieriko ai, Ioridane sinavaina isena ai, Moab taorana ai, Iehova ese Mose e hereva henia, eto, 51 Israel taudia ba hamaorodia, baoto: Ioridane sinavaina ba hanaia, Kanaan tanona ai ba kau, negana ai, 52 una tano taudia iboudiai na vairamui ai ba luludia lasi; edia nadi helaḡadia iboudiai ba ḡiḡidia rohoroho, edia kaivakuku iboudiai ba doudia, edia atai gabudia helaḡadia iboudiai ba habuadia tari. 53 Tano bavabia emui, ba noholaia: badina be tano na vada na henimui, emui tano korikori. 54 Tano na mari amo ba haria, iduhu ta ta ahuna ahuna bae abi: iduhu badana be tano badana ba henia, iduhu maraḡina be tano maraḡina ba henia. Tau ta ese mari ai tano ta baine abia, una na iena tano. 55 A tano taudia iboudiai basioma luludia lasi vairamui ai, bae noho taudia na ḡahu vairamui ai eiava ginigini kopimui ai na heheto bae hahekwarahimui, ba noholaia tanona ai. 56 Bena idia baina kara henidia nato karadia na umui baina kara henimui.

Copyright information for `MEU