Numbers 4

Levi taudia edia ḡaukara

A Iehova ese Mose bona Aaron e haḡanidia, eto, Levi garana bogaragidia amo Kohat garana ba duahidia, edia iduhu ta ta ai, ta ta tamadia edia ruma ai. Laḡani toi-ahui ela bona laḡani imahui taudia, hebou kalagana ḡaukaradia bae kara diba taudia iboudiai na ba duahidia. Kohat garana edia ḡaukara binai hebou kalagana lalonai: helaḡa herea ḡaudia bae reḡu. Taruha irohona negana ai, Aaron mai natuna ida bae raka vareai, seseahu bae kokia oho, taravatu mauana bae ḡovalaia. Bena nani kopina amo ma bae ḡovaia, ma ia murimurinai dabua vaiurina amo bae ḡovaia. Ena maduna danu bae toi hanai.

Bena vairagu ai a atoamu flaoana patana na dabua vaiurina amo bae Iahaia; ia latanai mereki bona nau bona bio bona kehere bae laidia, bona flaoa helaḡana danu bae laia kau. Bena dabua kakakakana amo bae ḡovadia ahu, bona ia latanai nani kopina. Ena maduna danu bae toi hanai.

Bena dabua vaiurina bae abia, lamepa patana mai ena lamepa bona ihaḡoevadia ḡaudia bona momoru iudadia merekidia bona dehoro kavabudia iboudiai bae kumilai. 10 Bena nani kopina amo ma bae kumidia, bona ihualaina patana ai bae hiri kau.

11 Gold patana na dabua vaiurina amo bae ḡovaia ahu, bena nani kopina bae kumilaia bona ena maduna bae toi hanai. 12 Bena gabu helaḡana kohudia iboudiai dabua vaiurina ai bae kumidia, ma nani kopina ai bae kumidia, bena ihualaina patana ai bae hiri kau.

13 Una murinai ihaboulaina patana kahuna bae negea, bona ihaboulaina patana na dabua mia-kakana amo bae lahaia. 14 Bena una dabua latanaiihaboulaina patana kohudia iboudiai bae lai kau: rahurahu bona kahi bona kahu iudalaina urodia bona ikadolaina gagadia. Bena idoinai na nani kopina amo ba ḡovaia ahu, bona maduna ba toi hanai.

15 Aaron mai natuna ida hari gabu helaḡana mai kohuna idoinai bae kumi vaitani, bena Israel taudia ese edia kalaga bae hua negana ai Kohat garana ese ihuadia totona bae raka kahi mai; ḡau tamona, ḡau helaḡana ta basie daua toho, bae mase na garina. Kohat garana edia huahua ḡaudia bunu, hebou kalagana lalona amo.

16 Hahelaḡa tauna Aaron natuna Eleasara baine reḡu ḡaudia na lamepa dehorona, bona muramura mai bonadia, bona boubou flaoana, bona dehoro helaḡana. Ia ese danu dubu mai kohuna idoinai bona gabu helaḡana mai kohuna idoinai baine ita tao.

17 Bena Iehova ese Mose bona Aaron e hamaorodia, eto, 18 Kohat taudia na Levi oreana amo basio negedia daure; 19 a ini ba karadia toma, basie mase to bae mauri helaoreana, ḡau helaḡadia bae raka henidia kahi negana ai: Aaron mai natuna ida bae raka vareai, ta ta ena ḡaukara ena ḡaukara, bona ta ta ena maduna ena maduna, bae henidia; 20 a idia be basie raka vareai, ḡau helaḡadia basie haḡeredia, lasi ona lasi vaitani, bae mase na garina.

21 Iehova ese Mose ma e haḡania, eto, 22 Gereson garana ba duahidia, edia iduhu ta ta ai, ta ta tamadia edia ruma ai. 23 Laḡani toi-ahui elabona laḡani imahui taudia, hebou kalagana ḡaukaradia bae kara diba taudia iboudiai, na bae duahidia. 24 Gereson garana edia ḡaukara, bae kara karadia bona bae hua ḡaudia, bini: 25 dubu habana dabuadia, bona hebou kalagana mai guhina ida bona nani kopidia ia latanai heheato danu, bona hebou kalagana iduarana dabuadia, 26 bona maḡu dabuadia, bona dubu bona ihaboulaina patana e ḡeḡedia ahumu maḡuna dabuadia, bona maḡu ikoukouna dabuadia, bona edia kwanau, bona edia ḡaukara ikaralaidia kohudia iboudiai. Unu kohu iḡaukaralaidia ḡaukaradia iboudiai idia ese bae kara. 27 Gereson taudia edia ḡaukara bona edia kohu ihuadia idoidiai na Aaron mai natuna ida ese bae hadibadia; umui ese ba haḡanidia, dahaka dahaka bae kara bona dahaka dahaka bae hua. 28 Gereson taudia edia ḡaukara bunu, hebou kalagana lalonai. Hahelaḡa tauna Aaron natuna Itamara ese baine itadia tao.

29 Merari garana ba duahidia, edia iduhu ta ta ai, ta ta tamadia edia ruma ai. 30 Laḡani toi-ahui ela bona laḡani imahui taudia, hebou kalaganaḡaukaradia bae kara diba taudia iboudiai, na bae duahidia. 31 Edia ḡaukara hebou kalagana Ialonai be dubu habana kahadia, bona raroraro, bona ihua-ihuamai ihahelai-kaudia ḡaudia ida, bae hua. 32 Maḡu dudia danu mai ihahelaikaudia ḡaudia ida, bona ikoko, bona kwanau, bona maḡu kohuna idoinai bona ihaginina ḡaudia iboudiai, idia ese bae hua; ta ta ena maduna ena maduna ba duanailai henidia. 33 Merari taudia edia ḡaukara hebou kalagana ai bunai; hahelaḡa tauna Aaron natuna Itamara ese baine itadia tao.

34 Taunabunai, Mose bona Aaron bona hebou ikwaradia taudia ese Kohat taudia e duahidia, edia iduhu ta ta ai, ta ta tamadia edia ruma ai; 35 Laḡani toi-ahui ela bona laḡani imahui taudia, hebou kalagana ḡaukaradia ikaradiamai dibadia taudia iboudiai, na e duahidia. 36 Iboudiai na 2,750. 37 Kohat taudia edia numera bunai, Mose bona Aaron ese iduhu ta ta amo hebou kalagana ḡaukaradia ikaradia mai dibadia taudia e duahidia negana ai. Iehova ese e haḡanidia heḡereḡerena, idia ese unu e duahidia toma.

38 Gereson taudia danu, edia iduhu ta ta ai, ta ta tamadia edia ruma ai, e duahidia; 39 laḡani toi-ahui ela bona laḡani imahui taudia, heboukalagana ḡaukaradia ikaradia mai dibadia taudia iboudiai, e duahidia. 40 Iboudiai na 2,630. 41 Gereson taudia edia numera bunai, Mose bona Aaron ese iduhu ta ta amo hebou kalagana ḡaukaradia ikaradia mai dibadia taudia e duahidia negana ai. Iehova ese e haḡanidia heḡereḡerena, idia ese unu e duahidia toma.

42 Merari taudia danu, edia iduhu ta ta ai, ta ta tamadia edia ruma ai e duahidia, 43 laḡani toi-ahui ela bona laḡani imahui taudia, hebou kalagana ḡaukaradia ikaradia mai dibadia taudia. 44 Iboudiai na 3,200. 45 Merari taudia edia numera bunai, Mose bona Aaron ese e duahidia negana ai. Iehova ese e haḡanidia heḡereḡerena, idia ese unu e duahidia toma.

46 Levi taudia ibouboudiai, Mose bona Aaron bona Israel ikwaradia taudia ese edia iduhu ta ta ai, ta ta tamadia edia ruma ai, e duahidia, 47 laḡani toi-ahui ela bona laḡani imahui taudia, hebou kalagana ḡaukaradiaikaradia mai dibadia bona madunadia ihuadia mai goadadia taudia. 48 Iboudiai na 8,580. 49 Iehova ese Mose e haḡania heḡereḡerena, idia ta ta ena ḡaukara ena ḡaukara bona ena maduna ena maduna e henidia. Unuhetomana Mose ese e duahidia, Iehova ese e haḡania heḡereḡerena.

Copyright information for `MEU