Numbers 5

Gorere metaudia taravatudia

Iehova ese Mose e hereva henia, eto, Israel taudia ba haḡanidia, lepra taudia iboudiai bona hura-aru taudia iboudiai bona mase ḡaudia ediaie dau kau dainai e taubu taudia iboudiai na taruha murimurina bae siaidia lao. Iboudiai, mamaruane bona hahine, na taruha murimurinai bae raka lasi, lau na noholaiamu taruhana bae hamiroa na garina. Taunabunai, Israel taudia unu e karadia toma; taruha murimurina e siaidia lao, Iehova ese Mose e haḡania heḡereḡerena.

Kara dika davana

Iehova ese Mose ma e hereva henia, eto, Israel taudia ba hamaorodia, tau ta eiava hahine ta baine kara dika, Iehova vairanai baine kerere, ia ese ena kara dika baine gwauraia hedinarai, bona ena kara dika ai e hadikaia tauna davana baine henia mai atokauna ida. Atokauna na davana korikori bema karoa, karoa ima, bena karoa ta heḡereḡerena ma baine atoa kau. A bema asi dalana ia baine henia eiava varavarana ta baine henia, davana na Iehova baine henia, hahelaḡa tauna ena, bona ena herohemaino boubouna mamoena danu. Bona Israel taudia edia helaḡa ḡaudia iboudiai Iehova vairanai bae dudui isi na hahelaḡa tauna ese baine abi, ia ana. 10 Taunimanima iboudiai edia helaḡa ḡaudia hahelaḡa tauna bae henia na iena ḡau.

Mama Herevadia

11 Iehova ese Mose ma e hereva henia, eto, 12 Israel taudia ba hamaorodia, hahine ta baine kerere, 13 tau ta ida bae heuda hanai; bena baine hunia, adavana asi dibana, tau ta asi dibana, ta danu basine davaria; 14 to adavana baine mama, baine mama henia mai badina eiava baine mama henia asi badina; 15 una tau ese bali flaoana efa
“Bali” na flaoa ikaralaina reina ta, uit bamona. “Efa” na Heberu taudia edia hahetoho ḡauna ta ladana.
ta baine karoa, karoa gwauta, bena karoa ta asi dehorona bona asi muramurana baine abia kau, bona hahine baine hakaua lao, hahelaḡa tauna dekenai. Bena hari flaoa baine henia, mama boubouna, kara kerere ilalolaina.

16 Bena hahelaḡa tauna ese hahine baine boiria, baine raka kahi mai Iehova vairanai. 17 Bena hahelaḡa tauna na ranu helaḡa baine abia, raro biona ta ai, bona tano ḡahuna taina dubu lalona amo una ranu ai baine udaia. 18 Bena ia ese hahine huina baine ruhaia, Iehova vairanai; bona hari flaoa, mama boubouna bona kerere ilalolaina ḡauna, na hahine imana ai baine atoa. A hahelaḡa tauna ese hari ranu iditana, hahedika ḡauna, na ia sibona imana ai baine abia. 19 Bena ia ese hahine baine taravaia, baineto “Bema adavamu so koia, tau ta ida so heuda hanai, ina ranu iditana, ena be hahedika ḡauna, to basine hadikamu; 20 a bema adavamu o koia, tau ta ida o heuda hanai” 21 (hahelaḡa tauna ese hahine ma baine taravaia, baineto) “Iehova ese kara havara toana bona taravatu itata-utuna toanaai baine halaomu emu bese taudia bogaragidiai; mamumu ruaosi bae mase, bona bogamu baine gudu; 22 momokani, ina hahedika ranuna na bogamu ai baine diho negana ai, bogamu do baine gudu, bona mamumu ruaosi bae mase”. Bena hahine na baineto “Amen, amen”.

23 Una murinai hahelaḡa tauna na unu hahedika herevadia buka ai baine tore, bena una revareva na hari ranu iditana amo ma baine huria heroho. 24 Bena una ranu iditana na ia ese hahine baine henia, baine inua totona. Baine inua, bena una hahedika ranuna na ia bogana ai baine idita. 25 A guna, hahelaḡa tauna ese mama boubouna flaoana na hahine imana amo baine abia, Iehova vairanai baine davea; bena baine laohaia ihaboulaina patana badibadinai. 26 Bena flaoa taina imana ai baine abia, ihaboulaina patana lahina ai baine haḡolea oho, helalo ḡauna; una murinai hahine ese una ranu iditana baine inua. 27 Bema una hahine ese adavana vada e koia, tau ta ida vada e heuda hanai, una ranu iditana baine inua bona bogana ai baine diho negana ai bogana baine gudu bona mamuna bae mase; bena hahedika toana ai bainela, ena bese taudia bogaragidiai. 28 A bema asi ena kerere, ia na basine dika; baine mauri, bona baine rogorogo, natuna baine abidia.

29 Mama taravatuna bunai, hahine ta ese adavana baine koia, tau ta ida bae heuda hanai, 30 eiava tau ta ese adavana baine mama henia, taravatuna. Ia ese Iehova vairanai baine atoa; bena hahelaḡa tauna ese hari taravatu karana baine karaia. 31 Bena hari tau na asi ena kerere; a una hahine be ena kerere davana baine huaia.

Copyright information for `MEU