Numbers 8

Levi taudia ihaḡoevadia

Iehova ese Mose e hereva henia, eto, Aaron ba hamaoroa, lamepa na gabudia ai baine atodia negana ai, lamepa hituosi na lamepa patana vairana kahana bae. Bena Aaron na unu e kara toma: lamepa na gabudia e ato, lamepa patana vairana kahana e hadiaria, Iehova ese Mose e haḡania heḡereḡerena. Hari lamepa nagold amo e koroa, aena ela bona heraherana, idoinai nagold amo e koroa; Iehova ese Mose e hadibalaia heḡereḡerena, hari lamepa patana na unu e koroa toma.

Iehova ese Mose e hamaoroa, eto, Levi taudia na Israel taudia bogaragidia amo bavabidia, ba haḡoevadia. Ini ba haḡoevadia toma: ranu helaḡana amo ba nevaridia; bena kopidia idoidiai bae naudia, edia dabua bae huridia, bona bae digu. Una murinai idia ese boromakau natuna maruanena ta bae abia, mai ena flaoa boubouna ida, flaoa namohereana dehoro ida e buloa ḡauna. Boromakau natuna maruanena ma ta danu bavabia, kara-dika iabi-ohona boubouna. Bena Levi taudia nahebou kalagana vairanai ba hakaudia lasi; bona Israel oreana taudia iboudiai ba haboudia. 10 Bena Levi taudia na Iehova vairanai ba haginidia. Israel taudia ese imadia na Levi taudia latadiai bae ato kau; 11 bena Aaron ese Levi taudia baine abidia, davedave boubouna ai baine halaodia, Israel taudia edia amo, Iehova isiaina bae lao heni totona. 12 Bena Levi taudia ese imadia na boromakau mamaruanedia kwaradia ai bae ato kau; ta kara-dika iabi-ohona boubouna ai ba halaoa, ma ta ḡole-oho boubouna ai ba halaoa, Iehova ena, Levi taudia daidiai herohemaino karana ba karaia. 13 Bena Levi taudia na Aaron mai natuna ida vairadiai ba haginidia, davedave boubouna ai baela Iehova ena.

14 Levi taudia na Israel taudia bogaragidia amo unu ba hididia toma; idia na lauegu. 15 Una negana ai, ba haḡoevadia bona davedave boubouna ai ba halaodia murinai, idia na hebou kalagana lalonai bae raka vareai, bona ḡaukarana bae karaia. 16 Badina be Israel taudia bogaragidia amo vada o henigu; Israel hahinedia iboudiai natudia mamaruanedia roboadia ibolodia vada na abidia. 17 Badina be roboa mamaruanedia iboudiai Israel ai na lauegu, taunimanima natudia roboadia bona ubu-ubu ḡaudia natudia roboadia; Aigupto tanona ai roboa mamaruanedia iboudiai na aladia mase dinana ai na hahelaḡadia lauegu. 18 A Israel edia roboa mamaruanedia ibolodia na Levi taudia vada na abidia, 19 Aaron mai natuna ida vada na henidia, Israel taudia bogaragidia ;amo; hebou kalagana ḡaukaradia bae kara idia daidiai, bona Israel taudia daidiai herohemaino karana bae karaia, gabu helaḡana bae raka henia kahi bena gorere ese baine aladia na garina.

20 Ini kara iboudiai Mose bona Aaron bona Israel oreana taudia iboudiai ese Levi taudia e kara henidia; Iehova ese Levi taudia herevadia Mose e haḡanilaia heḡereḡerena, Israel taudia na unu e kara toma. 21 Levi taudia ese edia kara-dika amo e haheḡoeva bona edia dabua e huri; bena Aaron ese davedave boubouna ai e halaodia, Iehova vairanai. Aaron ese herohemaino karana vada, e karaia, idia daidiai, idia ihaḡoevadia totona. 22 Una murinai Levi taudia na hebou kalagana ai e raka vareai, Aaron mai natuna ida idurulaida ḡaukaradia e kara; Iehova ese Levi taudia herevadia Mose e haḡanilaia heḡereḡerena, idia na unu e kara toma.

23 Bena Iehova ese Mose ma e hamaoroa, eto, 24 Levi taudia herevadia bini edia vara laḡanidia bae ruahui ima negana ai bae ḡaukara matama, hebou kalagana lalonai; 25 ela bona edia vara laḡanidia bae imahui negana ai ḡaukara na bae rakatania, basie karaia lou. 26 Una murinai, idia ese varavaradia bae bamodia, hebou kalagana ireḡuna ai, to basie ḡaukara. Levi taudia edia ḡaukara na unu ba henidia toma.

Copyright information for `MEU