Proverbs 14

Aonega ese ena ruma e haginiamu,
a kavakava ese sibona imana amo e veria garimu.
Kara maoromaoro ai e rakamu tauna ese Iehova garina egarimu,
a e raka gageva-gagevamu tauna ese e dadaraiamu.
Kavakava tauna ena hereva na ia sibona doruna ikwadilaina auna,
a aonega taudia bibinadia ese bae hamauridia.
Asi boromakauna gabuna ai, roge na asi anina;
a boromakau maruanena ena goada ese uma anidia e hahohodiamu.
Sivarai momokanina e gwauraia hedinaraimu tauna na se koikoimu,
a sivarai koikoina e gwauraia hedinaraimu tauna na e koikoi momomu.
Ḡonaḡona tauna ese aonega e tahua kavamu,
a lalo-parara tauna enai aonega idavarina na haraḡa.
Kavakava tauna vairana amo ba raka oho,
badina be unuseni ai aonega herevadia basio davaridia.
Lalo-parara tauna ena aonega ese ena dala e hahedinarai heniamu,
a kavakava taudia edia kavakava na e hekoimu.
Dirava ese kara dika taudia e dadaraidiamu,
a kara maoromaoro taudia ese ena lalo-namo e moalelaiamu.
10 Lalo sibona ese ena idita mamina e dibaiamu,
bona idau tauna ta na ia ida basie moale hebou.
11 Kara dika tauna ena ruma baine heḡiḡi dobi,
a kara maoromaoro tauna ena kalaga baine namo bada.
12 Tau ta vairanai dala ita-itana na maoro,
a dokona na mase e lao heniamu dalana.
13 Kiri lalonai tau ta lalona e hisihisimu,
bona moale dokona na lalo-hisihisi.
14 Raka-muri tauna na sibona ena kara hualIuadia amo bogana baine kunu,
bona tau namona na ena kara huahuadia amo danu.
15 Lalo-duhu tauna ese hereva iboudiai e abi daemu,
alalo-parara tauna ese e rakalaiamu dalana na e raraia taomu.
16 Aonega tauna na sibona nahuana e tohoamu,
bona kara dika amo e raka sirimu;
a kavakava tauna ese haheauka e negeamu,
bona e mata lahuimu.
17 Badu haraḡa tauna na e kara kava kara kavamu,
a mai darana tauna na e haheaukamu.
18 Lalo-duhu taudia ahudia na kavakava,
a lalo-parara taudia kwaradia na aonega ai e havavalaidiamu.
19 Kara dika taudia ese kara namo taudia vairadiai e igo dihomu;
bona kara havara taudia danu, kara maoromaoro taudia ikoukou ai.
20 Ogoḡami tauna na ia dekena tauna ese danu se ura heniamu,
a taḡa tauna turana na hutuma.
21 Ia dekena tauna e dadaraiamu tauna na tau dikana,
a ogoḡami taudia e bogadia hisimu tauna na e moalemu.
22 Kara dika e lalo hatamu taudia na kekerere ani?
Kara namo e lalo hatamu taudia ese hebogahisi bona heabidadama bae davari.
23 Hekwarahi iboudiai na mai ahudia,
a hereva kava ese dabu e havaraiamu.
24 Aonega na aonega taudia kwaradia ivavalaidia ḡauna,
a kavakava na kavakava taudia ihaheralaidia ḡauna.
25 Hereva momokani e gwaurai hedinaraimu tauna ese mauri e havaraiamu,
a hereva koikoi e gwauraimu tauna na tao-tore tauna.
26 Iehova igari-henina ese kamonai lava-dae e havaraiamu;
bona kamonai lava-dae tauna natuna ese roho-mauri gabuna baedavaria.
27 Iehova igari-henina na e lohilohimu maurina;
unu amo masc ena idoa ai basita kau.
28 Taunimanima hutuma na pavapava hairaina,
a lohia asi ena orea taudia na vada e baia.
29 Ena badu e halahemu tauna na lalo-parara hereana tauna,
a badu haraḡa tauna cse kavakava e habadaiamu.
30 Lalo-manau ese tau-anina e hamauriamu,
a vaḡeḡe ese turia e hamanokaiamu.
31 Ogoḡami tauna e hahisiamu tauna ese ia ikarana Diravana e ḡonaḡonalaiamu,
a dabu tauna e bogaia hisimu tauna ese Dirava e matauraiamu.

32 Kara dika tauna na ena kara dika ese e hahekwakwanaiamu,
a kara maoromaoro tauna na ena lalo-maoromaoro ese baineharohoa mauri.
33 Aonega na lalo-parara tauna lalonai e miamu,
a kavakava taudia lalodia ese asie dibaiamu.
34 Kara maoromaoro ese bese ta e hanamoamu,
a kara dika ese orea ta e hahemaraiamu.
35 E kara aonegamu hesiai tauna na hanua pavapavana ese e lalo-namo heniamu;
a ena badu na hemarai karadia e karamu tauna latanai e kaumu.
Copyright information for `MEU