Proverbs 25

Ini danu na Solomon ena hereva lada-isidia haida, Hesekia, Iuda pavapavana, ena orea taudia ese e tore hanai.

Dirava hairaina na ḡau ihunidia ai,
a pavapava hairaidia na ḡau anidia itahudia ai.
Guba na atai ai e daemu bona tanobada na dobu gabudia ai e dihomu heḡereḡeredia,
pavapava lalodia na basita tahudia diba.
Miro na e haveveasilver -na amo ba kakaroa oho,
benasilver iḡaukaralaina tauna na kehere ta baine karaia diba;
kara dika taudia na pavapva vairana amo bavabidia oho,
bena ena terono na kara maoromaoro ai baine hedai.
Pavapava vairanai basio hekokoroku,
eiava lohia ida basio gini bou;
badina be bae hamaoromu, baeto “Ini a dae mai”, be namo,
a pavapava vairanai henu bae siaimu lao na dika.

Matamu vada e ita karadia na
hahemaoro gabuna ai basio vareailai haraḡa;
badina be dokona ai ede ba kara toma,
dekemu tauna ese baine hahemaraimu negana ai?
Dekemu tauna sibona ida emu lalo-hadai ba herevalaia,
tau ta ena lalo-hadai hehunina basio hahedinaraia;
10 emu hereva baine kamonai tauna ese baine hahemaraimu
bona harimu dikana basine doko na garina.

11 Hereva maorona ig vauraina na
gold apolodiasilver boseadia lalodiai na heheto;
12 sisiba tauna mai aonegana ena hereva taia kirara tauna enai e gwauraiamu na
gold gadeina eiavagold heraherana ta na heto.
13 E siaia taudia ediai gwaukau tauna namona na
ninoa parakana taboro negana ai na heto;
ia ese biagudia lalodia e hamatamatadiamu.
14 Se henimu herahiana e heaḡilaiamu tauna na
ori bona lai asi medudia na heheto.

15 Haheauka ese lohia lalona baine ania,
bona mala manadana ese turia baine hakwaidua.
16 Bada-ranuna boma davaria, dodinai boma ania,
ianina ai lalomu baine aru bena ba mumuta na garina.
17 Dekemu tauna ena ruma ai basio dae kau momo,
baine hesiku bena baine inai henimu na garina.
18 Dekena tauna e habadelaia koikoimu tauna na
gahi eiava dare eiava diba mai matana na heto.
19 Hekwakwanai negana ai koikoi tauna iabidadama-henina na
isi e hisihisimu eiava ae e dedimu na heto.
20 Lalo-metau tauna enai ane e abimu tauna na
keru dinana ai hahedoki e doki ohomu tauna na heto,
eiava heḡara muramurana bero ai na heto.
21 Inaimu bema hitolo, ana boma henia,
bona ranu bema masea, ranu boma henia;
22 badina be unu amo lahi gidadia na kwarana ai ba senu kau,
bena Iehova ese davamu baine henimu.
23 Lahara ese medu e mailaiamu,
bona udu mauri ese vaira hua e havaraiamu.
24 Tau ta abikau ai baine noho be namo,
a hereva momo hahinena ida ruma ai bae noho bou na dika.
25 Hari namona gabu daudau amo na
ranu keruma-keruma ranu-mase tauna enai na heto.
26 Kara maoromaoro tauna ese kara dika taudia edia dala se laoa ahumu na
guri ranuna e duhumu eiava ranu bodaga e lohilohiamu na heto.
27 Bada-ranuna momo bavania na dia namo;
unuhetomana danu heimodai herevadia momo basio gwaurai.
28 Asi ena haheauka tauna na
vada e habuaia tari bona asi maḡuna vada e rakatania hanuana na heto.
Copyright information for `MEU