Proverbs 29

E sisiba henia momomu to aiona e ha-aukaiamu tauna na baine dika taku,
asi ihanamona dalana ta.
Kara maoromaoro taudia e lohiamu negadia ai na taunimanima e moalemu;
a kara dika taudia e lohiamu negadia ai na taunimanima e ḡanaḡanamu.
Aonega e ura heniamu tauna ese tamana e hamoaleamu,
a ariara hahinedia ida e heboumu tauna ese ena kohu e hapetapetalaiamu.
Hahemaoro ḡoevaḡoeva amo hanua pavapavana ese basileia e haginia tutuka-tutukamu,
a harihari ḡaudia igwaurai-bagubagudia amo e havahuamu.
Dekena tauna e hanamoa koikoimu tauna ese huo e otoamu,
ia sibona ihatoalaina.
Kara dika tauna na ena kara dika ese e idoaiamu,
a kara maoromaoro tauna na ane e abimu bona e moale hisi daemu.
Kara maoromaoro tauna na ogoḡami taudia ahudia korikori mai dibana,
a kara dika tauna na lalo-parara unuhetomana asi dibana.
Heḡonaḡonalai taudia ese hanua e ha-araiamu,
a aonega taudia ese badu e laoa ahumu.
Aonega tauna na kavakava tauna ida bema hepapahuahu negana ai,
kavakava tauna na e badumu bona e kirimu mo,
a asie mainomu.
10 Rara ihahebubuna e uramu taudia ese asi ena kerere tauna e inai heniamu,
a kara maoromaoro taudia ese ia ihamaurina dalana e tahuamu.
11 Kavakava tauna ese ena badu e halasiamu,
a aonega tauna na badu ai e haheaukamu.
12 Pavapava ese hereva koikoidia bema abidia dae negana ai,
ia henuna taudia iboudiai na bae kara dika.
13 Ogoḡami tauna bona ia e hahisiamu tauna raruosi e hevaira hehenimu,
bena Iehova ese raruosi matadia e hadiaridiamu.
14 Pavapava ese ogoḡami taudia bema hahemaoro henidia mai maoromaorona ida;
ena terono baine gini hanaihanai.
15 Hekwadi auna bona sisiba herevadia ese aonega e havaraiamu,
a sibona ena ura e karamu merona ese sinana e hahemaraiamu.
16 Kara dika taudia e lohiamu negadia ai na kara havara e bada e laomu,
a kara maoromaoro taudia ese edia moru bae itaia.
17 Natumu matana ba hakania, bena ia ese laḡa-ani baine henimu,
bona lalomu do baine hamoalea.
18 Lalo-diari lasi negana ai, taunimanima e kara havaramu,
a taravatu e badinaiamu tauna na namo.
19 Hesiai tauna na hereva amo mo matana se hakaniamu;
badina be lalona e pararamu, a nahuana se tohoamu.
20 Hereva takutaku tauna ta o itaiamu a?
Kavakava tauna na reana baine namo, a una tau basine namo diba.
21 Ena hesiai tauna na merona ai e hagabuḡabua tauna na
dokona ai baine hekwarahi ia dainai.
22 Badu tauna ese heiri-heiri e havaraiamu,
bona badu momo tauna ese kara dika momo e havaramu.
23 Tau ta ena hekokoroku ese baine hahekwakwanaia,
a manau tauna na bae imodaia.
24 Henao tauna bamona ese sibona ena mauri e inai heniamu;
heuduguirai herevana e kamonaimu, to dibana ḡaudia se herevalaidiamu.
25 Taunimanima igari-henidia ese idoa e atoamu,
a Iehova e abidadama heniamu tauna na basine dika.
26 Hutuma ese pavapava ena lalo-namo e tahuamu,
a Iehova enai tau ta ese hahemaoro goevaḡoeva e abiamu.
27 Kara gageva-gageva tauna na kara maoromaoro taudia ese e inai henia badamu,
a dala maoromaoro ai e rakamu tauna na kara dika taudia ese e inai henia badamu.
Copyright information for `MEU