Proverbs 7

Natugu e, egu hereva ba badinadia,
bona egu haheḡani na emu kohu ai ba halaodia.
Egu haheḡani ba badinadia, bena ba mauri;
egu hahediba herevadia ba naridia,
matamu nadinadina o nariamu na heto;
kwakikwakimu ai ba hiridia kau;
lalomu ai ba toredia.
Aonega ba hamaoroa, baoto “Oi na taihugu”;
lalo-parara na turamu korikori ai ba halaoa.
Ia ese lebulebu hahinena ena amo baine hamaurimu,
bona ariara hahinena ena hereva gaihodia amo danu.
Egu ruma gaba-mauruna badibadinai na gini,
maka-maka amo na igo lasi;
asi aonegadia taudia bogaragidiai, eregabe bogaragidiai,
eregabe tauna ta na itaia, asi darana;
una hahine ena ariara daigunina e raka heniava,
ena ruma lao dalana ai e rakava,
dina e kerekereva ai, dina e dihova ai,
hanua e boiva ai, dibura e kauva ai.

10 A itaia, hahine ta ia ida e hedavarimu;
ita-itana na ariara hahinena, lalona na gageva-gageva;
11 e hereva momomu, e kara kavamu,
e loa eva-evamu;
12 nega haida ariara ai, ma nega haida hoihoi gabuna ai,
ariara daigunidia iboudiai e banimu.
13 Ia ese una eregabe tauna e rosiamu, e harahuamu,
mai kirina ida e hereva heniamu, e tomu:
14 Egu boubou ḡaudia vada na hahelagadia,
hari dina ai egu gwauhamata davadia vada na heni;
15 taunabunai vada na raka lasi, ihedavari-henimu totona,
mai moalegu ida baina tahumu totona;
bona vada name davarimu.
16 Egu mahuta patana ai dabua vada na tahoa,
dabua aukadia Aigupto amo, mai hairaidia;
17 egu mahuta ḡauna na muramura mai bonadia amo vada na kwadia,
muro bona aloe bona kinamono.
Muro; Aloe; Kinamono. Ini na Heheru taudia edia muramura mai bonadia haida iadadia.

18 Aoma, baita eno bou rani,
baita heura heheni mai moaleda ida.
19 Badina be adavagu na lasihia,
ia na dala daudauna ai vada e halaolao;
20 ia ese moni vainana ta e abia kau,
hua baine idoi negana ai baine lou mai.

21 Hedibaḡani herevadia momo amo lalona e aniamu,
ena hereva gaihodia amo lalona e ha-uraiamu.
22 Vadaeni, ia murina amo e laomu,
boromakau na ialana gabuna e laomu na heto;
eiava dia na heto, idoa ese e idoaiamu,
23 ela bona diba ese bogana e gwadaiamu;
eiava manu na heto, rikiriki e roho heniamu,
asi dibana ena mauri e negeamu.

24 Natu e, a kamonai henigu;
udugu herevadia ba hakala henidia.
25 Lalomu na basine raka siri una hahine ena dala ai,
ena dala lalodiai basio raka lao;
26 badina be vada e aladia taudia na hutuma;
oibe, vada e aladia mase taudia iboudiai na hutuma herea.
27 Ena ruma na mase gabuna dalana,
bona mase rumadia e diho henidia laomu.
Copyright information for `MEU