Proverbs 8

Aonega na se boiboimu a?
Lalo-parara ese gadona se habadaiamu a?
Dala badina ororodia ai bona dala lalodiai e ginimu;
hanua ikoukoudia badibadidiai
bona ruma iduaradia ai e boiboimu, e tomu:
Taunimanima e, na boi henimuimu;
taunimanima natudia e, na tai henimuimu.
Asi aonegamui taumui e, nahuamui ba toho;
kavakava taumui e, a hakala.
A kamonai, badina be ḡau herea-daedia baina herevalai,
udugu bibinadia herevadia bae maoromaoro;
badina be udugu na hereva momokanidia baine gwaurai,
udugu bibinadia ese kara dika e inai heniamu.
Udugu herevadia iboudiai na mamaoro-mamaoro;
ta se hepui, ta se gageva-gageva.
Iboudiai na hehedinararai, lalona e pararamu tauna enai,
bona mamaoro-mamaoro, aonega e davariamu taudia ediai.
10 Egu hahediba herevadia bavabi dae, a diasilver ;
aonega bavabia dae, a diagold namo-hereana;
11 badina be aonega ena namo ese herahera nadinadidia edia namo e hereaiamu,
o ura henimu ḡaudia iboudiai na ia ida basie heḡereḡere.
12 Lau, aonega, na henahua tohomu,
bena lalo-parara bona kara-balaheni na davaridiamu.
13 Iehova igari-henina na dika i'inai-henina;
hekokoroku bona heaḡi bona kara dika dalana
bona hereva gageva-agevadia na inai henidiamu.
14 Hahealo bona aonega namodia na egu ai,
lalo-parara bona goada danu.
15 Lau daigu ai pavapava e lohiamu,
bona hanua lohiadia ese taravatu maoromaorodia e gwauraimu
16 lau daigu ai pavapava e lohiamu,
bona lohia taudia ese tanobada e biaguamu.
17 E ura henigumu taudia na na ura henidiamu,
bona mai gadodia ida e tahugumu taudia ese e davarigumu.
18 Taḡa bona hemataurai na egu ai,
mia-hanaihanai kohudia bona ima-lalo-ani negadia danu.
19 Lau huahuagu esegold e hereaiamu,
gold namo-hereana e hereaiamu;
lau anigu esesilver ḡoeva-daena e hereaiamu.
20 Kara maoromaoro daladia ai na rakamu,
bona hahemaoro ḡoevaḡoevana ai danu;
21 e ura henigumu taudia na hataḡadiamu,
edia habou-habou rumadia na hahonudiamu.

22 Ena ḡaukara matamana ai Iehova ese e karagu,
ena kara gunadia matamana.
23 Gunaguna negana ai e haginigu,
matamana negana ai, tanobada do se vara negana ai.
24 Gadobada na do lasi negana ai, ia ese e havaragu,
ranu gabudia ai ranu do se lohilohiva negana ai.
25 Ororo badadia na oromadia do asie abi,
ororo maraḡidia na do lasi negana ai,
lau e havaragu;
26 tanobada mai ena rei gabudia ida do se kara
bona tano ḡahuna do se karaia matama negana ai.
27 Guba e karaia negana ai, lau na unuseni ai,
gadobada hetoadia e karadia heḡeḡe negana ai;
28 atai ai guba e ha-aukaia
bona gadobada e halohilohia daeva negana ai;
29 davara hetoana e henia,
ranuna ese iena haheḡani basie tataia utu helaoreana,
bona tanobada badidia toadia e kara negana ai.
30 Una negana ai lau na ia badibadinai,
ḡaukara idibaka tauna na heto;
dina iboudiai ia ese e moalelaiguva,
bona lau na ia vairanai na moaleva nega idoinai;
31 ena tanobada mai inoholaina taudia ida,
taunimanima natudia iboudiai na moalelaidiava.

32 Natugu e, ina harihari a kamonai henigu:
Egu dala e badinadiamu taudia be nanamo.
33 Hahediba herevadia ba hakala henidia, bena ba aonega;
basio laloa nege.
34 E kamonai henigumu tauna na namo;
dina iboudiai ia ese egu ikoukou ai e gimamu,
egu iduara ai e henarimu.
35 Badina be lau e davarigumu tauna ese mauri e davariamu,
bona lalo-namo na Iehova ena amo e abiamu;
36 a e reagumu tauna na sibona e healamu,
lau e inai henigumu taudia iboudiai ese mase e ura heniamu.
Copyright information for `MEU