Proverbs 9

Aonega ese ena ruma vada e hadaia,
ena au-tubua hituosi vada e haginidia.
Ena vamu vada e aladia mase,
ena vine ranuna vada e buloa,
ena pata vada e dabaraia.
Ena hesiai kekenidia vada e siaidia lao,
hanua lalonai atai gabudia amo bae boiboi, baeto:
Daika na asi aonegana,
ia na iniseni ai baine raka vareai.
Bona asi darana tauna na ia ese e hereva heniamu, e tomu:
Aoma, egu dabara bavania;
vine ranuna vada na buloa ba inua;
lalo-duhu ba rakatania bena ba mauri;
lalo-parara dalana ai ba raka.

Ḡonaḡona tauna e sisiba heniamu tauna na bae ihi-ihiraia,
bona kara dika tauna e gwau heniamu tauna na bae haberoa.
Ḡonaḡona tauna basio gwau henia,
badina be baine inai henimu;
a aonega tauna ba gwau henia
bena baine lalokau henimu.
Aonega tauna ba hadibaia, bena ena aonega ma baine bada;
kara maoromaoro tauna ba hadibaia, bena baine diba herea.
10 Iehova igari-henina na aonega matamana;
Helaḡa Diravana idibana na lalo-parara.

11 Badina be lau ese emu mauri dinadia baina hahohodia;
emu mauri laḡanidia baina hadaudaudia.
12 Boma aonega, emu aonega ese baine hanamomu;
boma ḡonaḡona, sibomu metauna ba huaia.
13 Kavakava hahinena na e udu maurimu;
ia na mai lebulebuna, asi hemarai dibana.
14 Ena ruma iduarana ai e helaimu,
hanua ena atai gabudia ai e helaimu,
15 raka-hanai taudia, edia dala ai e raka maoromaoromu taudia,
na e boi henidiamu, e tomu:
16 Daika na asi aonegana,
ia na iniseni ai baine raka vareai.
Bona asi darana tauna na ia ese e hereva heniamu, e tomu:
17 E henaoa ranuna na mai gaihona,
bona e ania hehunimu anianina mamula na namo.
18 A tauna na asi dibana mase taudia na unuseni ai,
asi dibana una hahine vadivadina na mase ena dobu gabudia ai.
Copyright information for `MEU