Psalms 101

Hebogahisi bona hahemaoro ḡoevaḡoevana baina aneiaidia;
Iehova e, oiemu ai egu ane baina abi.
Asi kerere dalana baina badinaia:
edena nega ai dekegu ai baoma?
Mai lalo-ḡoevaḡoevagu ida baina raka,
egu ruma lalonai;
lau matagu vairadiai,
ḡau mirona ta basina atoa.

Raka muri taudia edia ḡaukara na inai heniamu;
lau na basina badinaia;
Ialo-gagevagageva na lauegu amo baine daudau;
kara dika ta basina dibaia.

Ia dekena tauna e habadelaia hehunimu tauna na
lau ese baina alaia mase;
e hekokorokumu bona lalona e heagimu tauna na
lau basina haheauka henia.
Heabidadama taudia ina tano ai baina lalo namo henidia
idia na lau dekegu ai bae noho;
asi kererena dalana ai e rakamu tauna ese
lau isiaigu baine lao heni.

Koikoi karadia e karamu tauna na
lauegu ruma ai basine noho;
koikoi herevadia e gwauraimu tauna na
lau vairagu ai basine noho.
Daba ta ta amo kara dika taudia ina tano ai na
iboudiai baina aladia mase;
kara havara taudia iboudiai na
Iehova ena hanua amo baina luludia oho.
Copyright information for `MEU