Psalms 104

Laumagu e, Iehova ba hanamoa.
Iehova, egu Dirava, oi na herea dae.
Hairai bona siahu vada o riodia,
diari vada o hahedokilaia, dabua na heto.
Guba vada o idia roro, dabua kalagana na heto,
emu ruma mukurodia na ranu latadiai vada o atodia,
ori na emu kariota ai o halaodiamu,
lai hanidia ai o guimu;
lai na emu gwaukau taudia ai o halaodiamu,
lahi mai hururudia ida na emu hesiai taudia.

Tanobada na ia badina latanai vada o hadaia,
una dainai nega ta basine heude-heude diba.
Gadobada amo o tarua ahu, dabua heḡereḡerena;
utu-utu ese ororo e habubunidia.
O gwau henia negana ai na e karoho,
emu guba rahurahu reḡena dainai e heau.
Ororo e dae, koura e diho;
edia gabu o gwauraidia hidi, bena unua ela.
Hetoa o karaia, idia basie hanaia,
una dainai tanobada basie habubunia lou.

10 Ranu o halohidia dae koura ai,
unu ranu na ororo padadia amo e aru e laomu;
11 uda boromadia iboudiai adia ranu e henidiamu,
uda donikidia ranu e inumu;
12 idia badibadidiai atai manudia na edia ruma e karamu,
au rigidia lalodiai e taimu.
13 Emu noho gabuna na atai ai, unu amo ororo o hapariparidiamu;
emu ḡaukara huahuadia ese tanobada e hahonuamu.

14 Rei o havaraiamu, boromakau adia,
bona hadohado ḡaudia, taunimanima edia;
aniani na tano amo bae abia totona,
15 bona vine ranuna, taunimanima lalodia ihamoaledia,
bona dehoro, idia vairadia ihakimoredia,
bona flaoa, taunimanima lalodia ihagoadalaidia.
16 Iehova ese ena au e hapariparidia badamu,
Lebanon ena sida audia, ia ese e hado ḡaudia.
17 Idia lalodiai manu ese edia ruma e karamu;
boḡe na beroso
“beroso” na au ta ladana, Heberu gado ai.
audia ai e nohomu.
18 Ororo badadia na uda nanidia edia gabu;
nadi hagahagadia na koni
“koni” na uda ḡauna maragina ta, mada na heto.
edia komu gabudia.
19 Hua vada o karaia, nega hetoadia;
dina na ena diho negana na mai dibana.
20 Dibura o karaiamu, bena hanua vada e boimu;
una negana ai uda ḡaudia iboudiai e raka lasimu.
21 Leona natudia e ḡoumu, adia vamu e tahumu,
Dirava enai edia aniani e tahumu.
22 Dina e daemu, idia na e raka ohomu,
edia kohua ai e hekuremu.
23 Taunimanima na e raka lasimu, e ḡaukaramu,
e hekwarahimu ela bona adorahi.

24 Iehova e, o kara ḡaudia dahaka ini heḡiḡi-boudia;
iboudiai na mai aonegamu ida vada o kara,
o kara ḡaudia ese tanobada e hahonuamu.
25 Davara bunai, bada herea bona mai lababana,
ia lalonai na ḡau momo, diaḡau duahiduahi,
mauri ḡaudia, maraḡidia bona badadia.
26 Unuseni ai lagatoi na e heaumu;
bona lakara donodono, oi ese o karaia,
davara ai baine gadara loaloa totona.

27 Ini ḡau iboudiai ese oi e haḡeremumu,
aniani negadia ai adia ba henidia e tomamu.
28 O henidiamu negadia ai na idia ese e abi isimu;
oi imamu o kehoamu negadia ai na idia bogadia e kunumu, ḡau namodia ai.
29 Oi vairamu o huniamu negadia ai na daradia e dokomu;
idia laḡadia o abi ohomu negadia ai na e masemu,
ḡahu ai ma e lou heniamu.
30 Oi laumamu o siaia laomu negadia ai, idia na e varamu,
tanobada kopina o hamatamataiamu.
31 Namona binai: Iehova hairaina baine hesiriu hanaihanai;
Iehova ese ia e kara ḡaudia na baine moalelaidia.
32 Ia ese tanobada e raraiamu,
bena tanobada na e heude-heudemu;
ia ese ororo e daudia tohomu,
bena kwalahu na doridia amo e daemu.
33 Lau ane baina abia Iehova ena, egu mauri dinadia iboudiai;
egu Dirava na egu ane ai baina hanamoa, na mauri nohomu ai.
34 Egu lalo-hadai na ia ihamoalelaina ḡauna ai bema lao,
badina be lau ese Iehova na moalelaiamu.
35 Kara dika taudia na tanobada ai bae mase ore,
bona kara havara taudia na bae puki be namo.
Laumagu e, Iehova ba hanamoa.
Iehova ba imodaia.
Copyright information for `MEU