Psalms 107

Iehova ba hanamoa;
badina be ia na namo,
ena hebogahisi na e hesiriu hanaihanaimu.
Iehova ese vada e hamauridia taudia,
hisihisi amo vada e rauadia taudia,
tano idau-idau amo,
laurabada amo bona lahara amo,
mirigini amo bona tahodiho amo,
vada e haboudia taudia na
unu bae gwau toma.

Haida na tano ḡaḡaedia ai e loava,
bae noholaia hanuana ta dalana asie davaria;
idia na hitolo bona ranu-mase ese e abidiava,
laumadia na lalodiai e manoriva.
Bena edia hisihisi ai idia ese Iehova e tai henia,
bena ia ese edia hisihisi amo e hamauridia,
bona dala maoromaorona amo e hakaudia laova,
ela bona bae noholaia hanuana ai e kau.
Iehova bae hanamoa,
ena hebogahisi bona ena hoa karadia taunimanima natudia ediai daidiai.
Badina be ranu-mase tauna na ia ese e ha-inuamu,
bona hitolo tauna na ḡau namodia amo bogana e hakunuamu.

10 Haida na hanuaboi diburana ai e nohova, bona lalodia e diburava,
hisihisi ai bona auri iguidia ai;
11 badina be Dirava ena hereva vada e gwau ede ede henidia,
bona Herea Mikamika ena hahealo vada e dadaraia.
12 Hekwarahi ese lalodia e hametaudia;
idia na e keto, asi idurudia ta.
13 Bena edia hekwarahi lalonai idia ese Iehova e tai henia,
bena ia ese edia hisihisi amo e hamauridia;
14 hanuaboi diburana bona lalo-dibura amo e hakaudia lasi,
edia iḡui e hamotudia.
15 Iehova bae hanamoa,
ena hebogahisi bona ena hoa karadia taunimanima natudia ediai daidiai.
16 Badina be ia ese auri labora-labora iduaradia e huaridia,
bona auri e rahu utu.

17 Haida na e goreredia, edia kara dika daidiai,
edia kara havara daidiai hisi e ani;
18 aniani idau-idau iboudiai e dadaraidia,
mase ikoukoudia e raka henidia kahi.
19 Edia hisihisi ai Iehova e tai henia,
bena ia ese edia hisihisi amo e hamauridia;
20 iena hereva e halasia, e hamauridia,
hahebua-tari amo e harohodia mauri.
21 Iehova bae hanamoa,
ena hebogahisi bona ena hoa karadia taunimanima natudia ediai daidiai;
22 boubou ḡaudia bae hahelaḡadia mai heimodai herevadia ida,
iena kara bae gwauraidia hedinarai, edia moale anedia ai.

23 Haida na davara ai e laolaova,
bona gadobada ai e gaukarava;
24 Iehova ena kara e itadia,
ena hoa karadia dobu gabudia ai.
25 Badina be ia e gwau isi, lai gubana e hatoaia,
bena davara hurehuredia na e heabi isi.
26 Guba ai e daeva, dobu gabudia ai e dihova,
edia hekwarahi ai edia haheauka e veve ohova.
27 Matadia e madai-madai, e raraga, kekero taudia na heheto,
daradia e doko.
28 Bena edia hekwarahi ai Iehova e tai henia,
bena ia ese edia hisihisi amo e hamauridia.
29 Lai gubana e gwaua tao, bena e vea,
bona davara hurehurena e gaima.
30 Bena e moaleva, lagadia e aniva dainai;
metai gabuna, e ura heniava gabuna, Ialonai e hakaudia vareai.
31 Iehova bae hanamoa,
ena hebogahisi bona ena hoa karadia taunimanima natudia ediai daidiai.
32 Bese taudia edia hebou ai bae heatolaia,
bona hanua tau-badadia edia henega ai bae imodaia.

33 Ia ese sinavai na tano ḡaḡaena ai e halaodiamu,
bona ranu e lohilohimu gabudia na tano kaukaudia ai.
34 Tano mai anina na laguta ai e halaoamu,
inoholaina taudia edia kara dika daidiai.
35 Ma tano ḡaḡaena na gohu ai e halaoamu,
bona tano kaukauna na ranu e lohilohimu gabuna ai.
36 Unuseni ai ia ese hitolo taudia e hanohodiamu,
bena idia ese hanua ta e hadaiamu, bae noholaia totona;
37 idia ese uma e karamu, bona vine imeadia e hadomu,
anidia badadia e abimu.
38 lena hahenamo dainai idia na e hutuma e laomu;
bona edia seri e gimadiamu, basie gadoi.

39 Daḡedaḡe eiava hekwakwanai eiava hisihisi daidiai,
idia na e gadoimu bona e morumu,
40 una negana ai ia ese pavapava e ihi-ihiraidiamu,
e siaidia laomu, tano ḡagaedia ai bae loaloa;
41 a ogoḡami taudia na edia hisihisi amo e abidia isimu,
bona garadia e hahohodiamu, mamoe seridia na heheto.
42 Kara maoromaoro taudia ese e itaiamu, bena e moalemu;
kara dika taudia iboudiai na ududia e hakapumu.
43 Daika na mai aonegana, ia ese ini ḡau do baine lalodia,
taunimanima ese Iehova ena hebogahisi bae haeroa.
Copyright information for `MEU